Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 พฤษภาคม 2555 ( ชงร่าง!! สถานีฐานขนาดเล็กในสำนักงานทั่วไป ) ลดปัญหาอุปสรรคและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศได้

( ชงร่าง!! สถานีฐานขนาดเล็กในสำนักงานทั่วไป ) ลดปัญหาอุปสรรคและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศได้


ประเด็นหลัก

รองประธาน กสทช.กล่าวต่อว่า ร่างประกาศดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ สถานีฐานขนาดเล็ก (Femtocell) ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มนำ Femtocell มาใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ และเพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้งาน Femtocell ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยจะมีประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

สำหรับ Femtocell เป็นสถานีฐานขนาดเล็กในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ติดตั้งภายในอาคาร มีกำลังส่งต่ำประมาณ 50-200 มิลลิวัตต์ รัศมีใช้งานประมาณ 20-30 เมตร รองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้พร้อมกันประมาณ 3-4 เครื่อง และประมาณ 8-16 เครื่อง สำหรับการใช้งานในสำนักงาน ซึ่งประโยชน์ของสถานีฐานขนาดเล็ก คือ สามารถเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณในจุดอับสัญญาณ เพิ่มประสิทธิภาพของคลื่นสัญญาณและรองรับการใช้งานด้านดาต้า ทั้งนี้ เป็นวิธีที่ง่ายต่อการแก้ปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ที่มีปัญหาอยู่มากในขณะ นี้


______________________________________________

กทค.ชงร่าง Femtocell แก้ปัญหาสัญญาณมือถืออับ

กทค.ชง (ร่าง) ประกาศ Femtocell แก้ปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ หวังใช้เป็นสถานีฐานขนาดเล็กในสำนักงานทั่วไป...

พ.อ.เศรษฐ พงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช.ในฐานะประธานกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.กล่าวในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง Femtocell Technology & Regulation และการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐาน ขนาดเล็ก (Femtocell) ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์แบบรังผึ้ง (Cellular) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) และกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช.ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐาน ขนาดเล็ก (Femtocell) ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้งาน Femtocell ลดปัญหาอุปสรรคและส่งเสริมให้สามารถติดตั้งใช้งาน Femtocell ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศได้ดียิ่งขึ้น

รอง ประธาน กสทช.กล่าวต่อว่า ร่างประกาศดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับ สถานีฐานขนาดเล็ก (Femtocell) ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มนำ Femtocell มาใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ และเพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้งาน Femtocell ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยจะมีประโยชน์แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

สำหรับ Femtocell เป็นสถานีฐานขนาดเล็กในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ติดตั้งภายในอาคาร มีกำลังส่งต่ำประมาณ 50-200 มิลลิวัตต์ รัศมีใช้งานประมาณ 20-30 เมตร รองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้พร้อมกันประมาณ 3-4 เครื่อง และประมาณ 8-16 เครื่อง สำหรับการใช้งานในสำนักงาน ซึ่งประโยชน์ของสถานีฐานขนาดเล็ก คือ สามารถเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณในจุดอับสัญญาณ เพิ่มประสิทธิภาพของคลื่นสัญญาณและรองรับการใช้งานด้านดาต้า ทั้งนี้ เป็นวิธีที่ง่ายต่อการแก้ปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ที่มีปัญหาอยู่มากในขณะ นี้

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/263736

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.