Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 ตุลาคม 2555 (เกาะติดประมูล3G)(บทความ) “เศรษฐพงศ์” ชี้พิจารณาผลประมูล 3 จีซ้ำไม่ได้ ยัน กทค.รับรองแทน กสทช.แล้ว

ประเด็นสั้น


“เศรษฐพงศ์” ชี้พิจารณาผลประมูล 3 จีซ้ำไม่ได้ ยัน กทค.รับรองแทน กสทช.แล้ว

“เศรษฐพงศ์” ชี้บอร์ด กสทช.พิจารณาผลประมูล 3 จีอีกไม่ได้ เหตุบอร์ด กทค.รับรองไปแล้ว อ้างต้องทำทุกอย่างตาม กม. จะทำตามความเห็นบางคนไม่ได้    เมื่อวันที่ 29 ต.ค. เวลา 12.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์และ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  2 กรรมการ กสทช.ทำหนังสือถึง พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.เพื่อขอให้เรียกประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาผลการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือไลเซ่นส์ คลื่นความถี่ 3 จี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2555 ว่า อำนาจในการเรียกประชุม กสทช.เป็นของประธาน กสทช. ตนเป็นแค่รองประธาน กสทช.คงจะไปเรียกแทนไม่ได้ แต่ส่วนตัวเห็นว่าการรับรองผลประมูลไลเซ่นส์ 3 จีจบไปแล้ว เมื่อที่ประชุม กทค.มีมติรับรองไปเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2555 เนื่องจากที่ประชุม กสทช.ได้มีมติออกประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้คลื่น 3 จี ซึ่งให้อำนาจ กทค.ในการดำเนินการประมูล และที่ผ่านมา กทค.ได้ทำตามกฎหมายทุกประการ โดยเฉพาะมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่ที่ประชุม กสทช.จะเข้ามาพิจารณารับรองผลการประชุมไลเซ่นส์ 3 จีด้วย เพราะเงื่อนไขเดียวที่ที่ประชุม กสทช.จะเข้ามาร่วมพิจารณาเรื่องประมูลไลเซ่นส์ 3 จีได้คือต้องมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่เรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว

    “ที่คุณสุภิญญาและคุณหมอประวิทย์ เห็นว่าควรจะให้บอร์ด กสทช.พิจารณารับรองผลประมูลด้วย ก็เป็นเพียงแค่ความเห็นของทั้ง 2 ท่าน บอร์ด กสทช.จะไปพิจารณาตามความเห็นไม่ได้ เราต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมาย ที่ให้อำนาจบอร์ด กทค.ในการรับรองผลประมูลดังกล่าว และเวลานี้บอร์ด กทค.ก็มีมติรับรองผลประมูลไปแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการให้ใบอนุญาตเท่านั้น ไม่มีความจำเป็นที่ กสทช.จะมาพิจารณาอีก ผู้ที่จะยกเลิกการประมูลเวลานี้ได้จึงมีเพียงศาลปกครองเท่านั้น ส่วนเรื่องของการทุจริตก็ให้ไปว่ากันใน ป.ป.ช.” พ.อ.เศรษฐพงศ์กล่าว

สำนักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8
%B2%E0%B8%A7/57-2012-08-12-13-59-01/17349-3G-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%84.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.