Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 มกราคม 2556 กสทช. มีแนวคิดเตรียมให้ใบอนุญาติชั่วคราวแก่ TRUEMOVE และ GSM1800 หมดสัปทานให้ดูแลลูกค้าเดิม ( ก่อนจะมีการประมูล4G)


ประเด็นหลักพ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน กทค. ได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดการคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของ กสท. ที่กำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน 2556 ว่า กสทช. จะนำคลื่นดังกล่าวมาจัดสรรโดยวิธีการประมูล ซึ่งคาดว่าจะจัดการประมูลได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ส่วนกรณีที่สัญญาสัมปทานระหว่าง กสท. กับ ผู้ให้บริการ 2 ราย จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2556 ทาง กสทช. มีแนวคิดที่จะให้ผู้ให้บริการเดิมถือครองคลื่น 1800 MHz และให้บริการแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ ซึ่งเป็นลูกค้าของตนเองต่อไปจนกว่าจะมีการนำคลื่นความถี่มาจัดสรรโดยการประมูลใหม่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับที่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. และ กทค. ได้ยกตัวอย่างการดำเนินการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เช่นในประเทศอินเดีย ที่หลังจากมีการประมูลคลื่นความถี่และเริ่มให้บริการแล้ว แต่ต้องถูกยกเลิกในภายหลังโดยคำพิพากษาศาล อันเนื่องมาจากความไม่โปร่งใส ผู้ให้บริการที่ถูกยกเลิกยังต้องให้บริการแก่ผู้ใช้บริการไปก่อนจนกว่าจะมีการจัดประมูลใหม่ นอกจากตัวอย่างในประเทศอินเดียที่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ได้ยกมาแล้ว ในประเทศไอร์แลนด์ และประเทศโรมาเนีย ซึ่งเกิดกรณีไม่สามารถเตรียมการประมูลได้ทันกับการสิ้นสุดระยะเวลาของใบอนุญาตเดิม ก็ได้ใช้วิธีการออกใบอนุญาตชั่วคราวให้แก่ผู้ให้บริการรายเดิม เพื่อให้สามารถให้บริการต่อไปก่อนจนกว่าจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตใหม่

จากแนวทางและประสบการณ์จากต่างประเทศดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่าวิธีการหรือมาตรการที่จะนำมาใช้ จะต้องเป็นมาตรการที่ยึดเอาประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้เลขหมายเป็นตัวตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบใบอนุญาต

แม้ประเทศไทยจะเริ่มใช้ระบบ 3G แล้วก็ตาม คลื่น 1800 MHz ที่มีผู้ใช้บริการถึง 18 ล้านเลข และจะมีการประมูลกันใหม่นี้ เป็นย่านความถี่ที่เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบ 4G (Long Term Evolution หรือ LTE) มากที่สุด ทั้งที่ผู้ใช้ปัจจุบันจะเน้นการใช้เสียงแบบ 2G ในการโทรฯ เข้าโทรฯ ออก โดยไม่ได้เน้นการใช้รับส่งข้อมูล (DATA) กสทช. ก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับผู้ใช้ปัจจุบันด้วย เพราะเครื่องโทรศัพท์ที่เน้นการใช้เสียงแทนโทรฯ เข้าโทรฯ ออกมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 500 บาท ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นกลาง ส่วนโทรศัพท์ที่ใช้รับส่งข้อมูลได้แบบสมาร์ทโฟนราคาจะสูงกว่ามากจนถึงหลักหลายหมื่นบาท___________________________

คลื่นความถี่ 1800 MHz สำหรับ 2G และ 4G

แม้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้นำคลื่นความถี่ 2.1 GHz มาทำการจัดสรรโดยวิธีการประมูลเพื่อให้เป็นคลื่นความถี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาก็ตาม แต่ยังคงมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกจำนวนมากที่ยังคงใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G ที่เป็นการสื่อสารทางเสียง โดยเฉพาะที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz อยู่อีกถึง 18 ล้านเลขหมาย ที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจาก กสทช. ว่าจะดำเนินการอย่างไร

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้บริโภคที่ยังคงใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งสัญญาสัมปทานของผู้ให้บริการกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท.) กำลังจะสิ้นสุด จึงได้จัดประชาพิจารณ์ เรื่องทิศทางโทรคมนาคมไทย หลังสิ้นสุดระบบสัมปทาน เมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อคิดเห็น ได้แก่ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และคณบดีคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวสุภัทรา นาคะผิว อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการโทรคมนาคม กสทช. นายรุจิระ บุนนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรสาระสำคัญในการประชาพิจารณ์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ได้ให้ข้อคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ต่างรู้สึกเป็นห่วงต่อกรณีที่คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปัจจุบันได้นำไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G กำลังจะสิ้นสุดสัญญาลงในวันที่ 15 กันยายน 2556 โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G บนย่านความถี่ 1800 MHz มีผู้ใช้บริการอยู่ถึง 18 ล้านเลขหมาย กสท. เองเป็นผู้ให้บริการอยู่ประมาณ 200,000 เลขหมาย นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการอีก 2 ราย ที่ให้บริการภายใต้สัมปทานของ กสท. อีกประมาณ 17 ล้านเลขหมายเศษ ได้แก่บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ทำให้เกิดคำถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กสทช. จะมีแนวทางดำเนินการในกรณีนี้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ยังใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดังกล่าว

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน กทค. ได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดการคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของ กสท. ที่กำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน 2556 ว่า กสทช. จะนำคลื่นดังกล่าวมาจัดสรรโดยวิธีการประมูล ซึ่งคาดว่าจะจัดการประมูลได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ส่วนกรณีที่สัญญาสัมปทานระหว่าง กสท. กับ ผู้ให้บริการ 2 ราย จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2556 ทาง กสทช. มีแนวคิดที่จะให้ผู้ให้บริการเดิมถือครองคลื่น 1800 MHz และให้บริการแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ ซึ่งเป็นลูกค้าของตนเองต่อไปจนกว่าจะมีการนำคลื่นความถี่มาจัดสรรโดยการประมูลใหม่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับที่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. และ กทค. ได้ยกตัวอย่างการดำเนินการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เช่นในประเทศอินเดีย ที่หลังจากมีการประมูลคลื่นความถี่และเริ่มให้บริการแล้ว แต่ต้องถูกยกเลิกในภายหลังโดยคำพิพากษาศาล อันเนื่องมาจากความไม่โปร่งใส ผู้ให้บริการที่ถูกยกเลิกยังต้องให้บริการแก่ผู้ใช้บริการไปก่อนจนกว่าจะมีการจัดประมูลใหม่ นอกจากตัวอย่างในประเทศอินเดียที่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ได้ยกมาแล้ว ในประเทศไอร์แลนด์ และประเทศโรมาเนีย ซึ่งเกิดกรณีไม่สามารถเตรียมการประมูลได้ทันกับการสิ้นสุดระยะเวลาของใบอนุญาตเดิม ก็ได้ใช้วิธีการออกใบอนุญาตชั่วคราวให้แก่ผู้ให้บริการรายเดิม เพื่อให้สามารถให้บริการต่อไปก่อนจนกว่าจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตใหม่

จากแนวทางและประสบการณ์จากต่างประเทศดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่าวิธีการหรือมาตรการที่จะนำมาใช้ จะต้องเป็นมาตรการที่ยึดเอาประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้เลขหมายเป็นตัวตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบใบอนุญาต

แม้ประเทศไทยจะเริ่มใช้ระบบ 3G แล้วก็ตาม คลื่น 1800 MHz ที่มีผู้ใช้บริการถึง 18 ล้านเลข และจะมีการประมูลกันใหม่นี้ เป็นย่านความถี่ที่เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบ 4G (Long Term Evolution หรือ LTE) มากที่สุด ทั้งที่ผู้ใช้ปัจจุบันจะเน้นการใช้เสียงแบบ 2G ในการโทรฯ เข้าโทรฯ ออก โดยไม่ได้เน้นการใช้รับส่งข้อมูล (DATA) กสทช. ก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับผู้ใช้ปัจจุบันด้วย เพราะเครื่องโทรศัพท์ที่เน้นการใช้เสียงแทนโทรฯ เข้าโทรฯ ออกมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 500 บาท ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นกลาง ส่วนโทรศัพท์ที่ใช้รับส่งข้อมูลได้แบบสมาร์ทโฟนราคาจะสูงกว่ามากจนถึงหลักหลายหมื่นบาท

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลควรจะเข้ามาดำเนินการไปพร้อมกันก็คือ การควบคุมดูแลให้ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่ประมูลได้ประโยชน์ไปอย่างคุ้มค่า ไม่ใช่การนำคลื่นความถี่ที่ประมูลได้ไปเก็บไว้โดยไม่นำมา ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะหากเป็นเช่นนั้น ก็จะทำให้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อันถือเป็นความสูญเสียมากกว่าประโยชน์ที่จะตกได้กับประเทศชาติและประชาชน.

รุจิระ บุนนาค
Rujira_bunnag@yahoo.com
Twitter:@Rujirabunnag


http://www.dailynews.co.th/technology/181051

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.