Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

9 มกราคม 2556 (ภาคต่อ อึ้ง!เสนอเกือบจะ 4 แสนบาทต่อเดือน) รัฐบาลไม่พอใจอย่างมาก ชี้กสทช. เงินเดือนจะมากกว่านายกได้ไง


ประเด็นหลัก

ครม. เห็นว่า กสทช.ไม่ควรกำหนดค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่เทียบเท่านายกรัฐมนตรี แต่ควรเทียบเท่ากับ กกพ. เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่คุณสมบัติ การพ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเต็มเวลาเช่นเดียวกัน

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ใช้เวลาการหารือในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างนาน โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ แสดงความไม่พอใจและให้ความเห็นว่าตัวเลขค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กสทช.ที่ให้เบิกจ่ายนั้นสูงเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอำนาจสูงสุดของประเทศ คือ อำนาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ซึ่ง กสทช.เป็นเพียงองค์กรอิสระ แต่กลับตั้งค่าตอบแทนไว้สูงเทียบเท่านายกฯ

__________________________กสทช.จ๋อย ครม.ขัดลาภสั่งปรับลดเงินตอบแทนสูงเวอร์


ครม.ฉุน กสทช.ขอค่าตอบแทนสูงเกินจริง ตีกลับให้ปรับลดเหลือเท่า กกพ. “พงศ์เทพ-ปลอด” รุมจวกเป็นองค์กรอิสระแต่ขอสิทธิ์เท่านายกฯ
     
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 8 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.... พร้อมนำความเห็นของกระทรวงการคลังที่ปรับลดค่าวงเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช. ตามที่ กสทช.เสนอขอค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของประธาน กสทช. รวมทั้งสิ้น 398,297.50 บาท ซึ่งกระทรวงการคลังปรับลดลงเหลือ 335,850 บาท ส่วนค่าตอบแทนเหมาจ่ายของรองประธาน กสทช. ทาง กสทช.เสนอมารวมทั้งสิ้น 394,181.66 บาท ซึ่งกระทรวงการคลังปรับลดลงเหลือ 269,000 บาท
     
       นพ.ทศพรกล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของร่าง พ.ร.ฎ.ดังกล่าว แต่ให้เทียบเคียงกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทั้งอัตราค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่ คุณสมบัติ การพ้นตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเต็มเวลาเช่นเดียวกัน อีกทั้งค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็มีอัตราใกล้เคียงกัน ที่ประชุมจึงเห็นว่าทาง กสทช.เสนอวงเงินมาในราคาที่สูงมาก ดังนั้นจึงให้กระทรวงการคลังปรับลดลงพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำไปตรวจสอบต่อไป
     
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่าง พ.ร.ฎ.ดังกล่าว สำนักงาน กสทช.ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม ครม.พิจารณามาแล้ว 3 ครั้ง แต่ที่ประชุม ครม.ส่งเรื่องต่อไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เนื่องจากการนำเสนอเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของกรรมการสูงเกินไป โดยเป็นการกำหนดโดยใช้อำนาจประธานเพียงลำพัง เช่น กำหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ สามารถเบิกค่าเดินทางโดยเครื่องบินชั้นหนึ่ง แต่หากใช้บริการชั้นประหยัดก็สามารถเบิกชั้นหนึ่งได้ นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. เห็นว่า กสทช.ไม่ควรกำหนดค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่เทียบเท่านายกรัฐมนตรี แต่ควรเทียบเท่ากับ กกพ. เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่คุณสมบัติ การพ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเต็มเวลาเช่นเดียวกัน
     
       ทั้งนี้ กสทช.นำเสนอรวมค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ประธาน กสทช.ได้รับ 398,300 บาทต่อเดือน แบ่งเป็นเงินเดือน 64,890 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท ค่าตอบแทนพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน 280,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายจริงหรือการประกันสุขภาพ 30,000 บาท บำเหน็จตอบแทน บำเหน็จตอบแทนคำนวณจากระยะเวลาดำรงตำแหน่งจนถึงวันสิ้นสุดจากการปฏิบัติหน้าที่คูณด้วยอัตราเงินเดือน 64,890/12 เท่ากับ 5,407 บาท และให้ได้รับค่าเดินทางอัตราเดียวกับนายกรัฐมนตรี ในขณะที่กระทรวงการคลังเห็นว่าค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน ควรอยู่ที่ 335,850 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 250,000 บาท ผลประโยชน์อื่น 62,500 บาท ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท และบำเหน็จตอบแทนคำนวณจากระยะเวลาดำรงตำแหน่งจนถึงวันสิ้นสุดจากการปฏิบัติหน้าที่คูณด้วยอัตราเงินเดือน 250,000 บาท/12 เท่ากับ 20,833 บาท
     
       รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ใช้เวลาการหารือในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างนาน โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ แสดงความไม่พอใจและให้ความเห็นว่าตัวเลขค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กสทช.ที่ให้เบิกจ่ายนั้นสูงเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอำนาจสูงสุดของประเทศ คือ อำนาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ซึ่ง กสทช.เป็นเพียงองค์กรอิสระ แต่กลับตั้งค่าตอบแทนไว้สูงเทียบเท่านายกฯ
     
       นอกจากนี้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาตลอดที่มีการพิจารณาวาระนี้ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ก็ได้แสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เช่นกันโดยระบุว่า ในส่วนของรองประธาน กสทช.เอง ได้มีการตั้งงบเบิกจ่ายเท่ากับของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ทั้งที่ควรจะอยู่ในระดับเดียวกับปลัดหรือรองปลัดเท่านั้น ทำให้ ครม.ลงความเห็นว่าควรให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ กพพ.

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000002862&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.