Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 มีนาคม 2556 กสทช. พร้อมชี้รับเรื่องนานแล้ว22 กุมภาพันธ์นี้++ กรณีลูกจ้างน้อยใจไม่ได้เป็นพนักงาน


ประเด็นสั้น

กสทช.ชง กทค.เคลียร์คณะอนุฯ คุ้มครองขัดแย้งกลุ่มงานรับเรื่อง


       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อมวลชนว่า มีความขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กับผู้บริหารกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทำให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนมีความล่าช้า และคั่งค้างเป็นจำนวนมากนั้น สำนักงาน กสทช.ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มาเพื่อพิจารณา โดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว ประกอบกับประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านประธาน กสทช. และได้มีสำเนาแจ้งเลขาธิการ กสทช.ทราบ ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะได้นำคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายนำเสนอที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาต่อไป


        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยไม่ให้กระทบกับผลประโยชน์ของประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000026004

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.