Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มิถุนายน 2556 กสทช. เห็นชอบร่าง ความถี่ระยะสั้น 57–66 GHz) ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประเด็นหลัก


เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น ย่านความถี่วิทยุ 57–66 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น ย่านความถี่วิทยุ 57–66 GHz) ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. ... เพื่อใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย กล่าวคือ การดาวน์โหลดเนื้อหาขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงกับโทรทัศน์ประเภทคมชัดสูงในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณไร้สาย โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างเครื่องประมวลผลและจอแสดงผลและอุปกรณ์ต่อร่วม โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป

______________________________________


บอร์ด กสทช.เห็นชอบร่างคุ้มครองผู้บริโภคหลังสิ้นสุดสัมปทาน


บอร์ด กสทช. ไม่เอกฉันท์! 2 เสียงข้างน้อย "สุภิญญา กลางณรงค์"-"ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา" ไม่เห็นด้วยมาตราการคุ้มครองผู้ใช้บริการหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ขณะที่บอร์ดเร่งเดินหน้ารับฟังความคิดเห็น หวังจบใน 15 ก.ย. 56...

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 56 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์แสะกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 พ.ศ. ... โดยหลังจากนี้จะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป ร่างประกาศฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับชมกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือเซ็ตท็อปบอกซ์ (set top box) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมีใช้ ซึ่งเครื่องโทรคมนาคม แต่ทั้งนี้ไม่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตทำ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น ย่านความถี่วิทยุ 57–66 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น ย่านความถี่วิทยุ 57–66 GHz) ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. ... เพื่อใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย กล่าวคือ การดาวน์โหลดเนื้อหาขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงกับโทรทัศน์ประเภทคมชัดสูงในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณไร้สาย โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างเครื่องประมวลผลและจอแสดงผลและอุปกรณ์ต่อร่วม โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดงานไอทียูเทเลคอมเวิร์ล ITU TELECOM WORLD 2013 ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยที่ประชุม กสทช. มีมติให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานนำเสนอ โดยหลังจากนี้ให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในกลางเดือน ส.ค.นี้ เพื่อเข้าบอร์ด กทค. และบอร์ด กสทช.อีกครั้ง ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทันก่อนหมดสัญญา

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อ 42 ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. 2555 เนื่องจากสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 ระหว่าง CAT กับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด จะสิ้นสุดระยะเวลาในการให้บริการตามสัญญาทั้งสองฉบับในวันที่ 15 ก.ย. 2556 โดยมีผู้ใช้บริการในระบบจำนวนกว่า 18 ล้านเลขหมาย ที่อาจได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดการให้บริการตามสัญญาดังกล่าว ซึ่ง กสทช.จะต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม เพื่อบังคับใช้กับผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานที่จะสิ้นสุดลง

โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำร่างประกาศฉบับนี้ คือ กำหนดมาตรการและเตรียมการรองรับผลของการสิ้นสุดของการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว แก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อกำหนดหน้าที่ให้ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานตามการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาปฏิบัติเพิ่มเติม โดยจะมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และก่อให้เกิดสภาพบังคับตามกฎหมาย โดย กสทช.ไม่อาจใช้อำนาจเพื่อสร้างภาระหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์แก่รายใด หรือบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง โดยมี นายแก้วสรร อติโพธิ เป็นประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz

นอกจากนี้ การจัดทำประกาศดังกล่าว เพื่อบังคับให้ผู้ให้สัมปทาน หรือผู้รับสัมปทาน ตามการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สิ้นสุดลง ดำเนินการเยียวยาแก่ผู้ใช้บริการที่คงเหลือ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์และเป็นหน้าที่ตามกฎหมายระหว่าง กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกับผู้ให้สัมปทาน หรือผู้รับสัมปทาน ผู้ใช้บริการไม่ควรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามร่างประกาศฯ จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการเร่งรัดการโอนย้ายเลขหมาย เพื่อไปใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น หรือการใช้ช่องทางการโอนย้ายผู้ใช้บริการผ่านการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เลขาฯ กสทช. กล่าวด้วยว่า วันนี้ มติเรื่องดังกล่าวคือ 7:2 เสียง โดย 2 เสียงข้างน้อย คือ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศ์ษา กก. กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม (กทค.) โดยให้เหตุผลว่า ต้องการให้ส่งให้คณะกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณาก่อนว่าทำได้หรือไม่ และนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กก.กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในฝั่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) โดยให้เหตุผลว่า คณะกรรมการมีฐานอำนาจตามกฎหมายหรือไม่ และมาตรการต่างๆ ว่า ทำไม กสทช.ไม่เปิดประมูลก่อนหมดอายุสัญญาสัมปทาน ส่วนอีก 2 คน ที่ไม่ได้เข้าประชุม คือนายสุทธิพล ทวีชัยการ กก.กสทช.ด้านกฎหมาย ที่ติดประชุมต่างประเทศ และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กก.กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/352243

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.