Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 กันยายน 2556 กสทช. มีคำสั่งให้ truevision หยุด!!! ภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการ (พร้อมขู่ขึ้นศาลภายใน90วันหากไม่ทำตาม ปรับ5ล้านและรายวันละแสน)


ประเด็นหลัก


ขอให้ระงับการดำเนินการให้ปรากฏซึ่งภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการ กสท. จะดำเนินการปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิโต้แย้งโดยการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ

______________________________________จี้ทรูวิชั่นส์หยุดโฆษณาบนแถบเปลี่ยนช่อง

สำนักงาน กสทช. แจ้ง ทรู วิชั่นส์ หยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์บนแถบแสดงรายการตอนเปลี่ยนช่อง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5 ล้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า มีผู้บริโภคร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์บนแถบแสดงรายการขณะเปลี่ยนช่องรายการของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท ทรู วิชั่นส์ ล่าสุด สำนักงาน กสทช. มีหนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2556 ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรู วิชั่นส์ ขอให้ระงับการดำเนินการให้ปรากฏซึ่งภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการ กสท. จะดำเนินการปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิโต้แย้งโดยการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ

นายฐากร กล่าวว่า ได้ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนแล้ว เห็นว่า การที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ ดำเนินการให้ภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่นำเสนอโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และภาพประกอบดังกล่าวได้บดบังพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน อันเป็นการขัดขวางการรับชมรายการอย่างปกติทั่วไป เป็นการกระทำที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

กสท. จึงมีคำสั่งตามข้อ 8 ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ ระงับการดำเนินการให้ปรากฏซึ่งภาพประกอบบนแถบแสดงข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ดังกล่าว

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นการกำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต่อไปหากผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีปัญหาเรื่องการบริการ ได้รับการเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนมาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/244817/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0
%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%
99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%86%E
0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B9
%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%
E0%B8%AD%E0%B8%87

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.