Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤษภาคม 2557 ไอซีที ระดมสมองทำแผน “การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยบูรณาการ ศาลอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต


ประเด็นหลัก“การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะทำให้ได้แผนแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเกี่ยว กับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และทำให้กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลอันไม่เหมาะสม เกิดความรวดเร็ว ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ทันสมัย ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย มีทิศทางเดียวกัน รวมทั้งทุกฝ่ายยอมรับ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนทำให้เกิดการ บูรณาการแนวทางและมีรูปแบบแผนงานอย่างชัดเจน สำหรับใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และสามารถดำเนินการในส่วนการระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลไม่เหมาะสมได้อย่าง รวดเร็ว” นายสุรชัยฯ กล่าว


______________________________________ ไอซีที ระดมสมองทำแผน “การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ”
Air conditioners
ไอซีที ระดมสมองทำแผน “การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ”

กระทรวงไอซีที จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน พร้อมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนแนวทางการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์ไม่เหมาะสม นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี ว่า จากการที่ กระทรวงไอซีที มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีความเรียบร้อย เหมาะสม เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550นั้น อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้เพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศาลอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันท่วงที และสามารถระงับการเผยแพร่ข้อมูลอันไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550สามารถดำเนินการระงับการแพร่หลาย  ซึ่งข้อมูลไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานการระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมในปัจจุบัน ให้เกิดความรวดเร็วในทางปฏิบัติ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน กระบวนการปฏิบัติงาน ทันสมัย ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย มีทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยการรับฟังความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้แทนของหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 120คน ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ศาลอาญา หน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น
“การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะทำให้ได้แผนแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และทำให้กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลอันไม่เหมาะสม เกิดความรวดเร็ว ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ทันสมัย ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย มีทิศทางเดียวกัน รวมทั้งทุกฝ่ายยอมรับ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนทำให้เกิดการ บูรณาการแนวทางและมีรูปแบบแผนงานอย่างชัดเจน สำหรับใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และสามารถดำเนินการในส่วนการระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว” นายสุรชัยฯ กล่าว


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=230943&catid=176&Itemid=524#.U3OGcS_-vaE

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.