Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤษภาคม 2557 กสทช. ถกแนวทาง truevisions หมดสัมปทาน ชี้ ผู้บริโภคควรจะเป็นผู้เลือกว่าจะเลือกผู้ให้บริการรายเดิมหรือผู้ให้บริการรายใหม่ และการโอนสมาชิกไปยังบริษัทใหม่ต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิก


ประเด็นหลัก

       ส่วนทางด้านการเปลี่ยนผู้ให้บริการ บริษัทใช้วิธีการเสนอให้ชมช่องรายการเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม และเมื่อตัดสินใจรับข้อเสนอกลับกลายเป็นว่าถูกโอนไปเป็นสมาชิกของบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการหมดสัญญาสัมปทาน อีกทั้งเป็นการให้ข้อเสนออย่างมีระยะเวลาจำกัด ได้มีการเสนอว่าผู้บริโภคควรจะเป็นผู้เลือกว่าจะเลือกผู้ให้บริการรายเดิมหรือผู้ให้บริการรายใหม่ และการโอนสมาชิกไปยังบริษัทใหม่ต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิก และได้รับอนุญาตจาก กสทช.


______________________________________


“กสทช.” ถกแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคก่อน “ทรู–อสมท” หมดสัมปทาน       กสทช.เปิดเวทีถกประเด็นแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค หลังทรูวิชั่นส์ ใกล้สิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ อสมท.ในวันที่ 30 ก.ย. 57 นี้
     
       นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวภายในงานการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้บริโภคต่อแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการสิ้นสุดสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก บนคลื่น MMDS ของทรู วิชั่นส์ ที่กำลังจะหมดสัมปทานกับบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 30 ก.ย. 57 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วทรูวิชั่นส์จะไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป ว่าจากบทเรียนกรณีคลื่น 1800 MHz ที่ผ่านมามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่ใกล้เคียงกัน เพียงแต่กรณีดังกล่าวมีทางออกที่ไม่ยากเท่ากับกิจการโทรคมนาคมเพราะเป็นกิจการไม่ใช้คลื่น จึงไม่ต้องจัดให้มีการประมูล เพียงแต่ต้องเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเป็นระบบใบอนุญาต ซึ่งทรูและ อสมท.จะต้องตกลงการเป็นเจ้าของอุปกรณ์ภาคส่งและภาครับให้ชัดเจนว่าอุปกรณ์ภาคส่งสมาชิกที่อยู่ในระบบใครจะเป็นผู้ดูแลเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
     
       อีกทั้งยังเห็นว่า หากทรูไม่ต้องเสียค่าสัมปทานแล้วผู้บริโภคก็ควรจ่ายค่าบริการน้อยลง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจนกับสมาชิกเพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ
     
       ด้านนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า หากมีสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคแม้จำนวนไม่มาก และยังรับบริการในระบบ MMDS อยู่ ผู้บริโภคควรจะต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ และต้องได้รับการเยียวยา ซึ่งผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นวันนี้ทางคณะอนุกรรมการจะเชิญตัวแทนทรูวิชั่นส์มารับทราบข้อคิดเห็นและหาทางออกต่อไป
     
       อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมสรุปเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการให้บริการหลังการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการ ผู้บริโภคควรจะต้องได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง คุณภาพการให้บริการต้องไม่น้อยหรือด้อยลงกว่าเดิม และราคาเป็นธรรมเมื่อมีการลดต้นทุน บริษัท ทรู วิชั่นส์ ควรมีการคืนกำไรให้แก่ผู้บริโภค ควรเพิ่มศูนย์บริการของบริษัท ทรู วิชั่นส์ ให้กระจายตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้บริการสมาชิกให้มากขึ้น ควรควบคุมคุณภาพของ Call Center พร้อมทั้งมีแผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ระบุวันที่หมดอายุด้วย
     
       ขณะที่ด้านสิทธิของผู้บริโภค ผู้บริโภคควรจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานระหว่าง อสมท กับบริษัท ทรูวิชั่นส์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกผู้ใช้บริการรายเดิม/รายใหม่ รวมทั้งควรจะรับสิทธิในการเยียวยาจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ฯ อย่างไม่ควรมีเงื่อนไขในการให้บริการที่ทำให้เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้บริโภค และไม่ควรได้รับผลกระทบจากการติดตั้ง หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์หลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุด นอกจากนี้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ ไม่มีสิทธิ์โอนสมาชิกไปบริษัทใหม่โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ในกรณีที่รายจ่ายค่าสัญญาสัมปทานของทรูที่ลดลง ทรูควรจะนำรายจ่ายที่ลดลงในส่วนนี้มาเป็นส่วนลดให้ผู้บริโภค
     
       นอกจากนี้ การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้แก่ผู้บริโภคทราบ โดยเห็นว่าบริษัทควรแจ้งรายละเอียดแบบตรงไปตรงมาแก่ผู้บริโภคถึงรายละเอียดการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และควรมีข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้ตามที่ต้องการ
     
       ส่วนทางด้านการเปลี่ยนผู้ให้บริการ บริษัทใช้วิธีการเสนอให้ชมช่องรายการเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม และเมื่อตัดสินใจรับข้อเสนอกลับกลายเป็นว่าถูกโอนไปเป็นสมาชิกของบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการหมดสัญญาสัมปทาน อีกทั้งเป็นการให้ข้อเสนออย่างมีระยะเวลาจำกัด ได้มีการเสนอว่าผู้บริโภคควรจะเป็นผู้เลือกว่าจะเลือกผู้ให้บริการรายเดิมหรือผู้ให้บริการรายใหม่ และการโอนสมาชิกไปยังบริษัทใหม่ต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิก และได้รับอนุญาตจาก กสทช.

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000056266

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.