Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 ธันวาคม 2557 กสทช.ประวิทย์ ระบุ การคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที เพราะเป็นวิธีคิดค่าบริการที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค จะช่วยผู้บริโภคประหยัดค่าโทรศัพท์ทั้งประเทศได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อเดือน


ประเด็นหลัก


“ในต่างประเทศที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันสูง ผู้ให้บริการก็มักกำหนดโปรโมชั่นในลักษณะที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที เพราะเป็นวิธีคิดค่าบริการที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการที่ตนคิดว่าเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบ แต่สำหรับประเทศไทยที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยมีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่ผูกขาดตลาด จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบ” กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าว

สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงข่าวขอให้ กสทช. สั่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงตามจริงเป็นวินาที พร้อมทั้งส่งเป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมใหญ่ สปช. เพื่อพิจารณาในวันที่ 5 มกราคม 2558 โดยระบุเหตุผลว่าทุกวันนี้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใช้วิธีการปัดเศษวินาทีเป็นหนึ่งนาทีในทุกๆ การใช้งานแต่ละครั้ง ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และหาก กสทช. บังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลการคิดค่าบริการ จะช่วยผู้บริโภคประหยัดค่าโทรศัพท์ได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อเดือน
_____________________________________________________


‘ประวิทย์’ ขานรับ สปช. จี้ค่ายมือถือคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที


กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคขานรับ สปช. ที่ให้สำนักงาน กสทช. สั่งค่ายมือถือคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามจริงเป็นวินาที...

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพิ่งมีมติเห็นชอบกับร่างประกาศการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ ที่สำนักงาน กสทช. ยกร่างขึ้น โดยกระบวนการถัดไปจะเป็นการนำร่างประกาศดังกล่าวไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการต้องคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเอาไว้ด้วย หากจะแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็สามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยาก เพราะก็อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปฯ จึงมีคุณค่ามากที่สำนักงาน กสทช. ต้องรับฟังและนำไปปรับปรุงประกาศให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

“ในต่างประเทศที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันสูง ผู้ให้บริการก็มักกำหนดโปรโมชั่นในลักษณะที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที เพราะเป็นวิธีคิดค่าบริการที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการที่ตนคิดว่าเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบ แต่สำหรับประเทศไทยที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยมีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่ผูกขาดตลาด จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบ” กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าว

สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงข่าวขอให้ กสทช. สั่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงตามจริงเป็นวินาที พร้อมทั้งส่งเป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมใหญ่ สปช. เพื่อพิจารณาในวันที่ 5 มกราคม 2558 โดยระบุเหตุผลว่าทุกวันนี้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใช้วิธีการปัดเศษวินาทีเป็นหนึ่งนาทีในทุกๆ การใช้งานแต่ละครั้ง ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และหาก กสทช. บังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลการคิดค่าบริการ จะช่วยผู้บริโภคประหยัดค่าโทรศัพท์ได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังระบุว่า กสทช. ยังไม่มีหลักเกณฑ์การกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องคิดค่าบริการตามระยะเวลาก็ตาม แต่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง ก็ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและค้ากำไรเกินควร /กสทช. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังอ้างถึงมาตรา 27 (9) และ (13) มาตราดังกล่าวระบุให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้

http://www.thairath.co.th/content/471463

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.