Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กุมภาพันธ์ 2558 ICT.พรชัยระบุ ICT ได้วางกรอบงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 38 ล้านบาท ในการทำโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงใหม่เป็นกระทรวง Digital Economy

ประเด็นหลัก


       นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงได้วางกรอบงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 38 ล้านบาท ในการทำโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงใหม่เป็นกระทรวง Digital Economy โดยจะจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทำโปรแกรมตามโครงการดังกล่าวเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็น Digital Economy ด้วยการนำเจ้าหน้าที่รัฐระดับซี 6 ขึ้นไปเข้าอบรมในโครงการนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ในเดือน มี.ค.
     
       ส่วนระยะเวลาในการอบรมยังไม่สามารถบอกได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นผู้กำหนด แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้เวลาหลายเดือน ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับต่ำกว่า ซี 6 ลงมา แม้จะไม่ได้เข้าโปรแกรมการอบรมดังกล่าวแต่กระทรวงจะเร่งอธิบายทำความเข้าใจ ให้รับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง


_____________________________________________________


ไอซีทีเตรียมงบ 38 ล้านบาท อบรมเจ้าหน้าที่รับกระทรวง Digital Economy


 ไอซีทีเตรียมงบ 38 ล้านบาท อบรมเจ้าหน้าที่รับกระทรวง Digital Economy
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

        รมว.ไอซีทีเผยเดือน มี.ค.นี้เตรียมเข็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับซี 6 ขึ้นไปเข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานสู่โครงสร้างกระทรวง Digital Economy วางกรอบงบประมาณ 38 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษาทำโปรแกรมอบรม ยอมรับเจ้าหน้าที่ไอซีทีระส่ำระสายต้องเร่งสร้างความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังได้เร่งหน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายงบประมาณปี 58 ให้ได้ 55% ภายในเดือน มี.ค.นี้ หลังพบองค์การมหาชนใช้งบเพียง 20% เหตุไม่กล้าอนุมัติโครงการทำให้งานล่าช้า พร้อมคาดโทษปลัด-อธิบดี หากใช้เงินไม่เป็นไปตามเป้า
     
       นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงได้วางกรอบงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 38 ล้านบาท ในการทำโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงใหม่เป็นกระทรวง Digital Economy โดยจะจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทำโปรแกรมตามโครงการดังกล่าวเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็น Digital Economy ด้วยการนำเจ้าหน้าที่รัฐระดับซี 6 ขึ้นไปเข้าอบรมในโครงการนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ในเดือน มี.ค.
     
       ส่วนระยะเวลาในการอบรมยังไม่สามารถบอกได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นผู้กำหนด แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้เวลาหลายเดือน ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับต่ำกว่า ซี 6 ลงมา แม้จะไม่ได้เข้าโปรแกรมการอบรมดังกล่าวแต่กระทรวงจะเร่งอธิบายทำความเข้าใจ ให้รับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง
     
       “ตั้งแต่มีข่าวว่ากระทรวงจะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับล่างระส่ำระสายกันมาก เราจึงต้องเร่งทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนั้นเป็นอย่างไร การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานอย่างไร เพื่อให้สอดรับกับโครงสร้างของกระทรวงใหม่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานนั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ดังนั้น การจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาทำงานตรงนี้ เขาจะรู้ว่าควรจะจัดโครงการอบรมอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหน ส่วนงบประมาณนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้จ่ายเท่าไหร่ แต่ในเบื้องต้นมีการเสนอกรอบงบประมาณมาที่ 38 ล้านบาท”
     
       ส่วนเรื่องงบประมาณในการรีแบรนด์ดิ้งกระทรวงใหม่นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการว่า ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมควบคู่ไปกับการพิจารณางบประมาณในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของกระทรวงด้วย ซึ่งขณะนี้ยอมรับว่ายังมีปัญหาในการสื่อสารข่าวสารไปยังสื่อต่างๆ จึงได้มีคำสั่งให้ปลัดกระทรวงเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่
     
       นอกจากนี้ กระทรวงยังได้เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณปี 58 หลังพบว่าเปอร์เซ็นต์การอนุมัติงบประมาณในส่วนของกระทรวงไอซีทีเองขณะนี้อยู่ที่ 44% แต่ในส่วนขององค์การมหาชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) มีการใช้จ่ายงบประมาณเพียง 20% เท่านั้น
     
       ทั้งนี้ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 58 นั้น ภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงไอซีทีจะต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 55% จากงบประมาณที่กระทรวงไอซีทีได้รับการอนุมัติงบประมาณปี 58 ที่ 5,590 ล้านบาท ซึ่งการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เร่งรัดให้กระทรวงทุกกระทรวงเร่งอนุมัติงบประมาณในโครงการต่างๆ เพื่อเป็นอีกแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเมื่อเกิดการอนุมัติงบประมาณก็ถือเป็นการสร้างงานสร้างเงินให้กับประชาชนในประเทศด้วย
     
       “การที่โครงการต่างๆ ไม่มีการอนุมัตินั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการระมัดระวังตัวมากเกินไปของหน่วยงานในสังกัด ทำให้การทำงานช้าเข้าไปใหญ่ ซึ่งก็ได้เร่งรัดและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัดไปว่า หากโครงการไหนที่ตนเห็นว่าให้เร่งอนุมัติก็ควรเร่งดำเนินการและพร้อมจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ซึ่งหลักความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรที่ยุ่งยาก เพราะงบประมาณที่ได้จัดสรรมาถือเป็นงบประมาณที่ได้ตามแผนงานและโครงการต่างๆ อยู่แล้ว ทั้งนี้ เมื่อตนมีคำสั่งเร่งรัดให้ใช้งบประมาณออกไปก็ทำให้หน่วยงานในสังกัดตื่นตัวขึ้นและมีบางโครงการได้เริ่มกระบวนการไปแล้ว คาดว่าจะสามารถใช้งบประมาณได้ตามเป้าที่ ครม.ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นปลัดกระทรวงและอธิบดีต้องรับผิดชอบ”http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000017707

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.