Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มีนาคม 2558 (เกาะติดประมูล4G) กสทช. ยังคงยืน!! ประมูล 900 จำนวน 20 เมกะเฮิรตซ์ 2 ใบอนุญาต ซึ่ง สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ

ประเด็นหลัก


การปรับคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ดังกล่าวนั้น เป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ค.ศ. 2012 ส่งผลให้การใช้งานคลื่นความถี่ของไทยสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ จึงประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ประมูลได้ 20 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิม 17.5 เมกะเฮิรตซ์ โดยลดขนาดการป้องกันการกวนของคลื่นความถี่ (การ์ดแบนด์) จากเดิม 3.5 MHz เป็น  1 MHz จึงได้คลื่นความถี่เพิ่มอีก 2.5 MHz รวมเป็น 20 MHz


_____________________________________________________

กสทช.อนุมัติจัดสรรประมูลคลื่น900ทำ4จีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหญ่ ได้มีมติเรื่องคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (เมกะเฮิรตซ์) ที่จะนำออกประมูล 4จี ให้แบ่งการประมูล 2 ใบอนุญาต โดยประมูลใบอนุญาตละ 10 MHz เท่ากัน รวมคลื่นความถี่ประมูล 20 MHz จากเดิมกำหนดให้จัดประมูล 2 ใบอนุญาต รวมคลื่นความถี่ 17.5 MHz

นายฐากร กล่าวว่า ราคาเริ่มต้นการประมูล คลื่น 900 MHz คาดว่าจะเริ่มต้นที่ 1.1 หมื่นล้านบาทต่อใบอนุญาต แต่ต้องให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ที่กสทช.ได้จ้าง ดำเนินการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่ง กสทช.พร้อมจัดประมูลตามกรอบที่ คณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ให้อนุญาตแล้ว

การปรับคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ดังกล่าวนั้น เป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ค.ศ. 2012 ส่งผลให้การใช้งานคลื่นความถี่ของไทยสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ จึงประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ประมูลได้ 20 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิม 17.5 เมกะเฮิรตซ์ โดยลดขนาดการป้องกันการกวนของคลื่นความถี่ (การ์ดแบนด์) จากเดิม 3.5 MHz เป็น  1 MHz จึงได้คลื่นความถี่เพิ่มอีก 2.5 MHz รวมเป็น 20 MHz

http://www.posttoday.com/ดิจิตอลไลฟ์/354102/กสทช-อนุมัติจัดสรรประมูลคลื่น900ทำ4จี

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.