Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กุมภาพันธ์ 2555 กสทช.( ต้อนรับวาเลนไทน์ ) ชงร่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโทรคมนาคม

กสทช.( ต้อนรับวาเลนไทน์ ) ชงร่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโทรคมนาคม


ประเด็นหลัก

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า หลักการของร่างระเบียบคือ แยกกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยการเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเป็นไปตามความสมัครใจของคู่กรณี และคู่กรณีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากข้อพิพาทนั้น สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ ทางสำนักงาน กสทช. จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ แต่หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ ก็จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางปกติต่อไป

ร่าง ระเบียบไกล่เกลี่ยที่นำเสนอนั้น ได้กำหนดบทบาทและวิธีปฏิบัติในกระบวนการไกล่เกลี่ยไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และเพิ่มช่องทางระงับข้อพิพาทให้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถบริหารเรื่องร้องเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้ข้อพิพาทระงับลงด้วยความพอใจของคู่กรณี เรียกได้ว่า “วิน วิน” ด้วยกันทั้งสองฝ่าย และจะเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่กรณีอีกด้วย

“วัน วาเลนไทน์ปีนี้ การไกล่เกลี่ยจึงเป็นทางเลือกที่น่าจับตามองที่ กสทช. ประสงค์จะนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม ให้จบลงด้วยความสมานฉันท์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องยกร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการทำงานดังกล่าวให้มีความชัดเจน และเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อคู่กรณีเป็นสำคัญ” นายสุทธิพล กล่าว


________________________________________________________


กสทช.ชงร่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโทรคมนาคม


กสทช.ชง ร่างระเบียบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านโทรคมนาคมต้อนรับวาเลนไทน์ “สุทธิพล ทวีชัยการ” ย้ำระบบดังกล่าวเป็นทางเลือกใหม่ ลดความขัดแย้งในสังคม...

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทร คมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าของการนำเอาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เพื่อเป็นอีก หนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ เพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างกัน ว่า เพื่อนำภารกิจของ กทค.ในปี 2555 ในด้านการปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาทไปสู่การปฏิบัติ จึงได้ยกร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านโทรคมนาคมเสร็จเรียบร้อย และล่าสุดในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้นำร่างระเบียบดังกล่าวสู่การพิจารณาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรม การ

ทั้งนี้ ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง และแม้จะมีข้อสังเกตให้นำร่างระเบียบไปปรับปรุง แต่ก็มีความเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า การนำเอาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกระงับข้อพิพาทของ กสทช. โดยถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคู่กรณี เพื่อนำข้อขัดแย้งไปสู่ความสมานฉันท์ ทั้งนี้ จริงๆ แล้วมิใช่เรื่องใหม่ เพราะหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งศาลยุติธรรม ก็นำระบบไกล่เกลี่ยมาใช้ หรือแม้แต่คณะกรรมการกำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคมของหลายประเทศ ก็ได้นำระบบไกล่เกลี่ยมาใช้ในข้อพิพาทด้านโทรคมนาคมเช่นกัน และหากเราพิจารณาประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้ บริการ พ.ศ. 2549 ก็สนับสนุนวิธีการเจรจาตกลงกัน ซึ่งก็คือการไกล่เกลี่ยนั่นเอง เพียงแต่ยังไม่มีกระบวนการรองรับที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อนำระบบไกล่เกลี่ยมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้มีความชัดเจน เป็นธรรมอย่างแท้จริง

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า หลักการของร่างระเบียบคือ แยกกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยการเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเป็นไปตามความสมัครใจของคู่กรณี และคู่กรณีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากข้อพิพาทนั้น สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ ทางสำนักงาน กสทช. จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ แต่หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ ก็จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางปกติต่อไป

ร่าง ระเบียบไกล่เกลี่ยที่นำเสนอนั้น ได้กำหนดบทบาทและวิธีปฏิบัติในกระบวนการไกล่เกลี่ยไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และเพิ่มช่องทางระงับข้อพิพาทให้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถบริหารเรื่องร้องเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้ข้อพิพาทระงับลงด้วยความพอใจของคู่กรณี เรียกได้ว่า “วิน วิน” ด้วยกันทั้งสองฝ่าย และจะเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่กรณีอีกด้วย

“วัน วาเลนไทน์ปีนี้ การไกล่เกลี่ยจึงเป็นทางเลือกที่น่าจับตามองที่ กสทช. ประสงค์จะนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระงับข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม ให้จบลงด้วยความสมานฉันท์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องยกร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการทำงานดังกล่าวให้มีความชัดเจน และเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อคู่กรณีเป็นสำคัญ” นายสุทธิพล กล่าว

ส่วน กรณีที่มีความเป็นห่วงกันว่า ระบบไกล่เกลี่ยอาจทำให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนมีความล่าช้า หรืออาจเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับคู่กรณีนั้น น่าจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะคู่กรณีไม่ต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่าย และหากไกล่เกลี่ยสำเร็จ ข้อพิพาทก็จะสามารถยุติลงได้เร็วขึ้น แต่หากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ก็ยังมีกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนรองรับเหมือนเดิม ทั้งนี้ จะได้เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องระบบไกล่เกลี่ยต่อไป.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/238379

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.