Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 พฤศจิกายน 2554 สุทธิพล ทิ้งเก้าอี้โฆษก กสทช. ให้สุภิญญาคนเดียว+++ หวั่นไร้เอกภาพ (ไม่ได้ถูกรถูกปลดหรือถูกบีบหรือน้อยใจ)

สุทธิพล ทิ้งเก้าอี้โฆษก กสทช. ให้สุภิญญาคนเดียว+++ หวั่นไร้เอกภาพ (ไม่ได้ถูกรถูกปลดหรือถูกบีบหรือน้อยใจ)


แก้ไข
สุทธิพล ทิ้งเก้าอี้โฆษก กสทช. ให้สุภิญญาคนเดียว+++ หวั่นไร้เอกภาพ (ไม่ได้ถูกปลดหรือถูกบีบหรือน้อยใจ)

ประเด็นหลัก

“การลาออกจากตำแหน่งโฆษกในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการถูกปลดหรือถูกบีบ หรือมีความน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใด


ขณะ ที่ในเวลานั้นดร.สุทธิพลดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อยู่ก่อน ดร.สุทธิพลจึงเล็งเห็นว่า กสทช. ไม่ควรที่จะมีโฆษกซ้อนกัน 2 คน เพราะจะทำให้องค์กรขาดเอกภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆออกไปสู่สาธารณะ ชน และที่สำคัญก็ไม่เคยเห็นองค์กรที่มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชนองค์กรใด มีการตั้งโฆษกซ้อนกัน 2 คน แบบนี้มาก่อน ซึ่งในอดีตที่ดร.สุทธิพลทำหน้าที่เลขาธิการ กกต. ก็รับหน้าที่เป็นโฆษก กกต. ด้วย ทำให้มีเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังสาธารณะชนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา ไม่เกิดความสับสน มีประสิทธิภาพ และไม่คลาดเคลื่อน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของ กสทช. ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชน ตนจึงแจ้งในที่ประชุม กสทช. เพื่อลาออกจากตำแหน่งโฆษก กสทช. นับตั้งแต่วันที่ 16 พศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

__________________________________________________________“สุทธิพล”ทิ้งเก้าอี้โฆษก กสทช. หวั่นไร้เอกภาพ

สุทธิ พล โฆษกกสทช. ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ชี้สาเหตุมาจากภายหลังที่บอร์ดมีการแต่งตั้งโฆษกเพิ่มอีกหนึ่งคนเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มองว่า กสทช.ไม่มีความเป็นเอกภาพ พร้อมไม่ขวางที่ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ขึ้นมานั่งตำแหน่งโฆษกแทนที่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะโฆษก กสทช. และกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมาได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อีกคนหนึ่งนั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตนติดภารกิจต้องเดินทางตามเสด็จไปต่างประเทศในฐานะนัก ศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

ขณะที่ในเวลานั้นดร.สุทธิพลดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อยู่ก่อน ดร.สุทธิพลจึงเล็งเห็นว่า กสทช. ไม่ควรที่จะมีโฆษกซ้อนกัน 2 คน เพราะจะทำให้องค์กรขาดเอกภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆออกไปสู่สาธารณะ ชน และที่สำคัญก็ไม่เคยเห็นองค์กรที่มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชนองค์กรใด มีการตั้งโฆษกซ้อนกัน 2 คน แบบนี้มาก่อน ซึ่งในอดีตที่ดร.สุทธิพลทำหน้าที่เลขาธิการ กกต. ก็รับหน้าที่เป็นโฆษก กกต. ด้วย ทำให้มีเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังสาธารณะชนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา ไม่เกิดความสับสน มีประสิทธิภาพ และไม่คลาดเคลื่อน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของ กสทช. ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชน ตนจึงแจ้งในที่ประชุม กสทช. เพื่อลาออกจากตำแหน่งโฆษก กสทช. นับตั้งแต่วันที่ 16 พศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

แต่หาก กสทช. ต้องการที่จะให้ช่วยชี้แจงข้อมูลข่าวสาร หรือข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับสาธารณะชนรับรู้ ดร.สุทธิพลระบุว่าพร้อม และมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นกรณีๆ ไป

“การลาออกจากตำแหน่งโฆษกในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการถูกปลดหรือถูกบีบ หรือมีความน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใด แต่เนื่องจากผมต้องการให้ กสทช. มีความเป็นเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรออกไปสู่สาธารณะชนเฉกเช่น เดียวกับองค์กรมืออาชีพอย่างแท้จริง ประกอบกับผมมีภารกิจล้นมือที่ได้รับมอบหมายจากบอร์ดให้บูรณาการ ปรับปรุงกฎกติกาต่างๆ ด้านกิจการโทรคมนาคม และยกร่างระเบียบประกาศเกี่ยวกับเรื่องบริหารของสำนักงานกสทช. และอาจทำให้การทำหน้าที่โฆษก กสทช. ได้ไม่ถนัดมือมากนัก จึงสนับสนุนให้ กสทช. น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นโฆษก กสทช. เพียงคนเดียว เพื่อให้กสทช.เป็นองค์กรอันเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชนต่อไป” ดร.สุทธิพลกล่าว

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9540000146340
_______________________________________________________

ไม่ได้น้อยใจ! "สุทธิพล ทวีชัยการ"ลาออกจากโฆษก"กสทช."เปิดทาง"สุภิญญา"ทำหน้าที่เต็มตัว


นาย สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะโฆษก กสทช. และกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อีกคนเป็นช่วงเวลาที่ตนติดภารกิจต้องเดินทางตามเสด็จไปต่างประเทศ ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

อย่างไร ก็ตามในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อยู่ก่อนจึงเล็งเห็นว่า กสทช. ไม่ควรมีโฆษกซ้อนกัน 2 คน เพราะจะทำให้องค์กรขาดเอกภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆออกไปสู่สาธารณะ ชน และที่สำคัญก็ไม่เคยเห็นองค์กรที่มีเอกภาพและเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน องค์กรใด มีการตั้งโฆษกซ้อนกัน 2 คน แบบนี้มาก่อน ซึ่งในอดีตที่ตนทำหน้าที่เลขาธิการกกต.ก็รับหน้าที่เป็นโฆษก กกต. ด้วย ทำให้มีเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังสาธารณะชนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา ไม่เกิดความสับสน มีประสิทธิภาพ และไม่คลาดเคลื่อน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ สูงสุดของ กสทช. ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชน ตนจึงแจ้งในที่ประชุม กสทช. เพื่อลาออกจากตำแหน่งโฆษก กสทช. นับตั้งแต่วันที่ 16 พศจิกายน 2554 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นหาก กสทช. ต้องการที่จะให้ช่วยชี้แจงข้อมูลข่าวสาร หรือข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับสาธารณะชนรับรู้ ตนก็พร้อมและมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นกรณีๆ ไป


“การลา ออกจากตำแหน่งโฆษกในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการถูกปลดหรือถูกบีบ หรือมีความน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใด แต่เนื่องจากผมต้องการให้ กสทช. มีความเป็นเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรออกไปสู่สาธารณะชนเฉกเช่น เดียวกับองค์กรมืออาชีพอย่างแท้จริง ประกอบกับผมมีภารกิจล้นมือที่ได้รับมอบหมายจากบอร์ดให้บูรณาการปรับปรุงกฎ กติกาต่างๆ ด้านกิจการโทรคมนาคม และยกร่างระเบียบประกาศเกี่ยวกับเรื่องบริหารของสำนักงานกสทช. และอาจทำให้การทำหน้าที่โฆษก กสทช. ได้ไม่ถนัดมือมากนัก จึงสนับสนุนให้ กสทช. น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นโฆษก กสทช. เพียงคนเดียว เพื่อให้กสทช.เป็นองค์กรอันเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชนต่อไป”นายสุทธิพล กล่าวในที่สุด

มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1321435615&grpid=&catid=05&subcatid=0504

_______________________________________________________

“สุทธิพล” โบกมือลาตำแหน่งโฆษก กสทช. ดัน “สุภิญญา” นั่งแทน

สุทธิพล ทวีชัยการ

นาย สุทธิพล ทวีชัยการ โฆษก กสทช. โบกมือลาตำแหน่ง กสทช. ปัดน้อยใจ มีคนให้ข่าวหน่วยงานซ้อน ระบุภารกิจล้นมือ ขณะที่ มอง น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ เหมาะสมที่สุด...

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะโฆษก กสทช. และกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า จากกรณีที่ ที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ให้ดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อีกคนหนึ่งนั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตนติดภารกิจต้องเดินทางตามเสด็จไปต่างประเทศในฐานะนัก ศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อยู่ก่อนนั้น จึงเล็งเห็นว่า กสทช. ไม่ควรที่จะมีโฆษกซ้อนกัน 2 คน เพราะจะทำให้องค์กรขาดเอกภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ออกไปสู่สาธารณชน และที่สำคัญก็ไม่เคยเห็นองค์กรที่มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนองค์กรใด มีการตั้งโฆษกซ้อนกัน 2 คน แบบนี้มาก่อน ซึ่งในอดีตที่ตนทำหน้าที่เลขาธิการ กกต. ก็รับหน้าที่เป็นโฆษก กกต. ด้วยทำให้มีเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังสาธารณชนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา ไม่เกิดความสับสน มีประสิทธิภาพและไม่คลาดเคลื่อน


สุภิญญา กลางณรงค์

ดัง นั้น เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดของ กสทช. ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน ตนจึงแจ้งในที่ประชุม กสทช. เพื่อลาออกจากตำแหน่งโฆษก กสทช. นับตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2554 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นหาก กสทช. ต้องการที่จะให้ช่วยชี้แจงข้อมูลข่าวสาร หรือข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับสาธารณชนรับรู้ ตนก็พร้อมและมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นกรณีๆ ไป

“การลาออก จากตำแหน่งโฆษกในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการถูกปลดหรือถูกบีบ หรือ มีความน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใด แต่เนื่องจากผมต้องการให้ กสทช. มีความเป็นเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรออกไปสู่สาธารณชน เฉกเช่นเดียวกับองค์กรมืออาชีพอย่างแท้จริง ประกอบกับผมมีภารกิจล้นมือที่ได้รับมอบหมายจากบอร์ดให้บูรณาการปรับปรุงกฎ กติกาต่างๆ ด้านกิจการโทรคมนาคม และยกร่างระเบียบประกาศเกี่ยวกับเรื่องบริหารของสำนักงาน กสทช. และอาจทำให้การทำหน้าที่โฆษก กสทช. ได้ไม่ถนัดมือมากนัก จึงสนับสนุนให้ กสทช. น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นโฆษก กสทช. เพียงคนเดียว เพื่อให้ กสทช.เป็นองค์กรอันเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนต่อไป” นายสุทธิพล กล่าว

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/217048

_______________________________________________________


นาย สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะโฆษก กสทช. และกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)

สุทธิพล ทวีชัยการ โบกมือลาตำแหน่งโฆษก กสทช. แจงไม่ควรมีโฆษกซ้อนกัน 2 คน ระบุไม่ได้ถูกปลด ถูกบีบ หรือน้อยใจ


นาย สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะโฆษก กสทช. และกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อีกคนหนึ่งนั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตนติดภารกิจต้องเดินทางตามเสด็จไปต่างประเทศในฐานะนัก ศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

อย่างไรก็ตามใน ฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งโฆษก กสทช. อยู่ก่อนนั้น จึงเล็งเห็นว่า กสทช. ไม่ควรที่จะมีโฆษกซ้อนกัน 2 คน เพราะจะทำให้องค์กรขาดเอกภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆออกไปสู่สาธารณะ ชน และที่สำคัญก็ไม่เคยเห็นองค์กรที่มีเอกภาพและเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน องค์กรใด มีการตั้งโฆษกซ้อนกัน 2 คน แบบนี้มาก่อน ซึ่งในอดีตที่ตนทำหน้าที่เลขาธิการกกต.ก็รับหน้าที่เป็นโฆษก กกต. ด้วย ทำให้มีเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังสาธารณะชนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา ไม่เกิดความสับสน มีประสิทธิภาพ และไม่คลาดเคลื่อน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ สูงสุดของ กสทช. ในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชน ตนจึงแจ้งในที่ประชุม กสทช. เพื่อลาออกจากตำแหน่งโฆษก กสทช. นับตั้งแต่วันที่ 16 พศจิกายน 2554 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นหาก กสทช. ต้องการที่จะให้ช่วยชี้แจงข้อมูลข่าวสาร หรือข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับสาธารณะชนรับรู้ ตนก็พร้อมและมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นกรณีๆ ไป

“การลาออก จากตำแหน่งโฆษกในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการถูกปลดหรือถูกบีบ หรือมีความน้อยเนื้อต่ำใจแต่อย่างใด แต่เนื่องจากผมต้องการให้ กสทช. มีความเป็นเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรออกไปสู่สาธารณะชนเฉกเช่น เดียวกับองค์กรมืออาชีพอย่างแท้จริง ประกอบกับผมมีภารกิจล้นมือที่ได้รับมอบหมายจากบอร์ดให้บูรณาการ
ปรับปรุง กฎกติกาต่างๆ ด้านกิจการโทรคมนาคม และยกร่างระเบียบประกาศเกี่ยวกับเรื่องบริหารของสำนักงานกสทช. และอาจทำให้การทำหน้าที่โฆษก กสทช. ได้ไม่ถนัดมือมากนัก จึงสนับสนุนให้ กสทช. น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นโฆษก กสทช. เพียงคนเดียว เพื่อให้กสทช.เป็นองค์กรอันเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชนต่อไป” ดร.สุทธิพล กล่าว

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20111116/4198
01/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B
8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5-
%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8
9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%
82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%81-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A..html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.