Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 มกราคม 2555 ( ออกประกาศ...แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศ แล้ว ) มาแล้ว!! ปรับปรุงโครงข่ายต้องแจ้ง กสทช.ก่อน30วัน//แจ้งลูกค้าก่อน3วัน

( ออกประกาศ...แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศ แล้ว ) มาแล้ว!! ปรับปรุงโครงข่ายต้องแจ้ง กสทช.ก่อน30วัน//แจ้งลูกค้าก่อน3วัน


ประเด็นหลัก

สำหรับ แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

ข้อ 34 แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมและแผนสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง

ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องรายงานข้อมูลแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม แผนสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่เหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า ก่อนดำเนินการอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติก็ได้

ใน การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากการ ดำเนินการทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 3 วัน โดยการแจ้งดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านทางการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) หรือ อีเมล์ก็ได้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้รับใบอนุญาตไม่ สามารถให้บริการได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามแผนในวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยทันที ทั้งนี้ ให้รายงานเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลผลการตรวจสอบเบื้องต้นภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และหากเหตุขัดข้องดังกล่าวทำให้ไม่สามารถให้บริการเกินกว่า 30 นาที ให้ผู้รับอใบอนุญาตประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบ

ผู้รับใบอนุญาตมี หน้าที่ต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วันนับจากวันที่เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยในรายงานฉบับดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย สาเหตุของปัญหา ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ และการดำเนินการตามมาตรการเยียวยา

ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญา ตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาต.
_________________________________________________________

กสทช.ร่างกฎแก้ปัญหาสัญญาณมือถือล่ม


นาย ประเสริฐ อภิปุญญา รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตเกี่ยวกับแผนการปรับ ปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมและแผนสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้องสำหรับผู้รับใบอนุญาต ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม กสทช.ได้เชิญค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่(โอปอเรเตอร์) และผู้วางโครงข่ายโทรคมนาคมที่รับสัมปทานจากค่ายผู้ให้บริการมารับฟังวิธี ที่ต้องปฏิบัติเมื่อต้องปรับปรุงระบบ หรือเมื่อเกิดโครงข่ายล่ม

โดย เมื่อจะปรับปรุงโครงข่าย ต้องแจ้งให้ กสทช.รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่หากการปรับปรุงโครงข่ายมีการประเมินว่าอาจส่งผลกระทบกับประชาชนต้อง ประกาศทางสาธารณะแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อย 3 วัน และระหว่างการปรับปรุงโครงข่ายหากเกิดปัญหาซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไข ให้สัญญาณกลับมาเป็นปกติได้ภายใน 30 นาที จะต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ไปหาทางเลือกอื่นในการสื่อสาร

นาย ประเสริฐ บอกว่า ทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติตามร่างเงื่อนไขเฉพาะสำหรับกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม ข้อ 34 ซึ่งเคยมีบังคับใช้อยู่แล้วสมัยมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช.เดิม ซึ่งร่างฉบับนี้จะมีผลทันทีภายในสัปดาห์นี้ หลังจากเลขาธิการ กสทช.ลงนาม

ขณะที่ น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนหลายคนเกิดข้อกังขาและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับค่ายผู้ให้ บริการ แม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการชี้แจงแต่ก็ล่วงเลยมาพอสมควร ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะบังคับใช้จะทำให้ค่ายผู้ให้บริการต้องวางวิธีที่ จะต้องปฏิบัติ หรือชี้แจง และทำให้ประชาชนที่ใช้บริการเครือข่ายรับทราบเมื่อเกิดปัญหา และสามารถหาช่องทางการสื่อสารอื่นไปใช้บริการชั่วคราวแทนก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา.

moneychannel
http://www.moneychannel.co.th/Menu6/Moneylinenews/tabid/89/newsid491/166620/Default.aspx

_____________________________________________________

กสทช. ออกกฎค่ายมือถือ ต้องแจ้งปรับระบบล่วงหน้า 30 วัน


กสทช. ออกมาตรการทุกค่ายมือถือ และผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม หากปรับระบบ ต้องแจ้ง กสทช.ก่อนล่วงหน้า 30 วัน แต่หากกระทบกับประชาชนจะต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 3 วัน...

เมื่อ วันที่ 23 ม.ค. นายประเสริฐ อภิปุญญา รักษาการรองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวในการรับฟังความเห็นหลังเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย และผู้วางโครงข่ายโทรคมนาคม ที่รับสัมปทานจากค่ายผู้ให้บริการ มารับฟังวิธีที่ต้องปฏิบัติเมื่อปรับปรุงระบบ หรือเมื่อเกิดโครงข่ายล่ม ว่า หากจะปรับปรุงโครงข่ายต้องแจ้งให้ กสทช. รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่หากการปรับปรุงโครงข่ายนั้น มีการประเมินว่าอาจส่งผลกระทบกับประชาชนด้วย ก็ต้องประกาศทางสาธารณะแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อย 3 วัน

ทั้ง นี้ ระหว่างการปรับปรุงโครงข่ายหากเกิดปัญหา และผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขให้สัญญาณกลับมาเป็นปกติได้ภายใน 30 นาที จะต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ไปหาทางเลือกอื่นในการสื่อสาร โดยหลังจากนี้ จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการทุกรายรับทราบภายในสัปดาห์นี้

สำหรับ การให้ผู้ให้บริการรายงานให้ กสทช. รับทราบนั้น เป็นการปฏิบัติตามร่างเงื่อนไขเฉพาะสำหรับกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทร คมนาคม ข้อ 34 ซึ่งเคยมีบังคับใช้อยู่แล้วสมัยมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. เดิมซึ่งร่างฉบับนี้จะมีผลทันทีภายในสัปดาห์นี้ หลังจากเลขาธิการ กสทช.ลงนาม


นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนหลายคนเกิดข้อกังขา และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากค่ายผู้ให้บริการ แม้ว่าต่อมาจะชี้แจงแต่ก็ล่วงเลยมาพอสมควร โดยข้อกำหนดที่จะบังคับใช้นั้น จะทำให้ค่ายผู้ให้บริการต้องวางวิธีที่จะต้องปฏิบัติ หรือชี้แจง และทำให้ประชาชนที่ใช้บริการเครือข่ายนั้นรับทราบเมื่อเกิดปัญหา และสามารถหาช่องทางการสื่อสารอื่นไปใช้บริการชั่วคราวแทนก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

สำหรับ แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

ข้อ 34 แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมและแผนสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง

ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องรายงานข้อมูลแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม แผนสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่เหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า ก่อนดำเนินการอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติก็ได้

ใน การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากการ ดำเนินการทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 3 วัน โดยการแจ้งดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านทางการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) หรือ อีเมล์ก็ได้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้รับใบอนุญาตไม่ สามารถให้บริการได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามแผนในวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยทันที ทั้งนี้ ให้รายงานเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลผลการตรวจสอบเบื้องต้นภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และหากเหตุขัดข้องดังกล่าวทำให้ไม่สามารถให้บริการเกินกว่า 30 นาที ให้ผู้รับอใบอนุญาตประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบ

ผู้รับใบอนุญาตมี หน้าที่ต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วันนับจากวันที่เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยในรายงานฉบับดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย สาเหตุของปัญหา ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ และการดำเนินการตามมาตรการเยียวยา

ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญา ตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาต.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/232769


____________________________________________________________กสทช.ลั่นปรับปรุงโครงข่ายต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันนาย ประเสริฐ อภิปุญญา รักษาการรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้เชิญค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้วางโครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับสัมปทานจากค่ายผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC บริษัท ทรูมูฟ จำกัด มารับฟังวิธีที่ต้องปฏิบัติเมื่อต้องปรับปรุงระบบ หรือเมื่อเกิดโครงข่ายล่ม

ทั้ง นี้ การให้ผู้ให้บริการมือถือรายงานให้กสทช.รับทราบนั้น เป็นการปฏิบัติตามร่างเงื่อนไขเฉพาะสำหรับกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทร คมนาคม ข้อ 34 แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมและแผนสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องรายงานข้อมูลแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม แผนสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่เหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า ก่อนดำเนินการอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติก็ได้

อย่าง ไรก็ตาม ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากการ ดำเนินการทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 3 วัน โดยการแจ้งดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านทางการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) หรือ อีเมล์ก็ได้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้รับใบอนุญาตไม่ สามารถให้บริการได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามแผนในวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยทันที ทั้งนี้ ให้รายงานเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลผลการตรวจสอบเบื้องต้นภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และหากเหตุขัดข้องดังกล่าวทำให้ไม่สามารถให้บริการเกินกว่า 30 นาที ให้ผู้รับใบอนุญาตประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะทราบ

ผู้รับใบอนุญาตมี หน้าที่ต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วันนับจากวันที่เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยในรายงานฉบับดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย สาเหตุของปัญหา ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ และการดำเนินการตามมาตรการเยียวยา

ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญา ตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเคยมีบังคับใช้อยู่แล้วสมัยมี คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เดิม ซึ่งร่างฉบับนี้จะมีผลทันทีภายในสัปดาห์นี้ หลังจากเลขาธิการกสทช.ลงนาม และในสัปดาห์ถัดไปจะส่งหนังสือแจ้งผู้ให้บริการรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว

ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/29235/%A1%CA%B7%AA.%C5%D1%E8%B9%BB%C3%D1%BA
%BB%C3%D8%A7%E2%A4%C3%A7%A2%E8%D2%C2%B5%E9%CD%A7%E1%A8%E9%A7%C5
%E8%C7%A7%CB%B9%E9%D2-30-%C7%D1%B9-.htm


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.