Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มีนาคม 2555 ยังงง. คาดประกาศ 'ครอบงำกิจการฯ' ได้ข้อสรุปก่อนสงกราต์ ให้สอดรับกับ ความตกลง WTO หรือไม่!!

ยังงง. คาดประกาศ 'ครอบงำกิจการฯ' ได้ข้อสรุปก่อนสงกราต์ ให้สอดรับกับ ความตกลง WTO หรือไม่!!


ประเด็นหลัก

รวมทั้ง กทค.ได้มอบหมายให้สำนักงานกสทช.มีหนังสือไปหารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่าประกาศดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องความไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทย ภายใต้ความตกลง WTO และ ความตกลง GATS หรือไม่ อย่างไร
________________________________________________________

คาดประกาศ 'ครอบงำกิจการฯ' ได้ข้อสรุปก่อนสงกราต์


อนุกรรมการบูรณาการฯ ถกเครียดประกาศครอบงำกิจการฯ คาดได้ข้อสรุปก่อนสงกรานต์นี้ หลังรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ พร้อมปรับแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทร คมนาคม กล่าวว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาวาระเรื่องการปรับปรุงแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2554

เนื่องจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบูรณาการฯทำการศึกษาปรับปรุงแก้ไข โดยนำเอาความคิดเห็นทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย จากเวทีการจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้

รวมทั้ง กทค.ได้มอบหมายให้สำนักงานกสทช.มีหนังสือไปหารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่าประกาศดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องความไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทย ภายใต้ความตกลง WTO และ ความตกลง GATS หรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ที่ประชุม กทค.ได้ให้หลักการในการแก้ไขประกาศฯ ได้แก่ 1. การแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ แม้จะมุ่งหมายให้เกิดความเป็นธรรม แต่จะต้องคำนึงถึงการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ มีประสิทธิภาพและโดยเสรีด้วย 2.ควรแก้ไขปรับปรุงประกาศฯตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและช่วยให้ กสทช.สามารถบังคับใช้ประกาศฯภายในกรอบการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม

3. การพิจารณาว่าพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงใดเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในประกาศฯนี้ควรให้เป็นดุลพินิจของกสทช. โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตัดสินใจแล้วบังคับให้ กสทช.ต้องปฎิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการก้าวล่วงในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.

ดร.สุทธิพล กล่าวต่อว่า จากความคิดเห็นของผู้ประกอบการหลายรายเห็นว่าประกาศดังกล่าวได้ให้ดุลพินิจ แก่กสทช.กว้างเกินไปในการยกเว้นพฤติการณ์การครอบงำ หรือ เพิ่มลักษณะการครอบงำฯ ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาเพื่อกำหนดกรอบการใช้ดุลพินิจของก สทช.ให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีทางคณะอนุกรรมการบูรณาการฯจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศฯฉบับนี้ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนสงกรานต์นี้

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000040532


________________________________________________________


ยืดเยื้อ! ถกร่างครอบงำกิจการโทรคมฯ ยังไม่ได้ข้อสรุป

คณะ อนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม เผยถกแก้ไขประกาศฯ ครอบงำกิจการ ใกล้ยุติ คาดเสนอบอร์ด กทค. ก่อนสงกรานต์นี้...

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทร คมนาคม กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทร คมนาคม ได้พิจารณาเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศ กสทช. ที่ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ.2554 เนื่องจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้นำความคิดเห็นจากเวทีการแลกเปลี่ยนต่อประกาศ ที่จะนำมาประกอบการพิจารณาต่อการปรับปรุง ที่ได้มีหลักการดังนี้ การแก้ไขปรับปรุงประกาศ ต้องคำนึงถึงการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเสรี การแก้ไขต้องมีความจำเป็นเพื่อช่วยก่อให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งยังต้องมีการพิจารณาถึงพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่หากมีการฝ่าฝืนก็ให้ กสทช.ดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องส่งเรื่องไปให้หน่วยงานภายนอก เพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.อีกด้วย

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า กทค.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือไปหารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่าประกาศดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องความไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทย ภายใต้ความตกลง WTO และความตกลง GATS หรือไม่ อย่างไร

นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า ได้ระดมความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคง เบื้องต้นที่ประชุมเห็นว่าการนำประเด็นความมั่นคงมารวมกับประเด็นครอบงำ โดยคนต่างด้าวทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากประกาศฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะกำหนดลักษณะที่เป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว ซึ่งพฤติการณ์การครอบงำในตัวเองก็ต้องห้ามอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องนำประเด็นเรื่องการกระทบต่อความมั่นคงของชาติมาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าจะสามารถสรุปเพื่อเสนอบอร์ดได้ก่อนกลางเดือน เม.ย. นี้.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/249495

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.