Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 มิถุนายน 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) กสทช. เร่งระดมความคิดเห็นเวทีประชาพิจารณ์ ประมูลทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 10 กรกฏาคม 2556ประเด็นหลัก


  นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามถึงจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล การกำหนดช่วงระยะเวลาการประมูลในแต่ลหมวดหมู่ว่า จะอยู่ในช่วงเวลาเท่าใด ซึ่งทั้งหมดนี้ทางกสทช.ได้รับฟังความคิดเห็นและนำไปรวมกับข้อเสนอเพิ่มเติมได้จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ก่อนนำข้อแสดงทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมต่อไป

______________________________________


กสท. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ ร่างหลักเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอลภาคธุรกิจ


       กสทช. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศกสทช. ประมูลทีวีดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ ก่อนปิดรับฟังความเห็น 10 ก.ค. เพื่อนำมาสรุปและพิจารณาปรับรุง ร่างประกาศต่อไป คาดผู้บริโภคได้รับชมภายในปีนี้
     
       พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว หลังจากนี้ทางกสทช.ก็จะนำความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ หลังจากนั้นก็จะนำเสนอเข้าที่ประชุมกสท. และกสทช.ก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
     
       "คาดว่าเมื่อรับฟังประชาพิจารณ์และนำมาปรับปรุงร่างแล้ว จะพร้อมนำเข้าเสนอบอร์ดเพื่อรับรองก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม หลังจากนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมจะทยอยส่งหนังสือชี้ชวนการลงทุน (IM) ก่อนจะจัดประมูลในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม และคาดว่าภายในปีนี้ผู้บริโภคจะได้รับชมทีวีดิจิตอล"
     
       โดยภายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ทีวีดิจิตอล) ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พศ. … ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วมราว 260 คน โดยมีประเด็นที่ผู้ร่วมประชาพิจารณ์นำเสนอทั้งในแง่ของเนื้อหา การเลือกใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (MUX) และความชัดเจนของหลักเกณฑ์ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
     
       อย่างเช่นในช่องเด็กและเยาวชนเนื่องจากไม่ใช่ทีวีสาธารณะแต่เป็นช่องทางธุรกิจ จึงมีการเสนอให้มีการจัดเรตรายการ หรือควบคุมโฆษณา ส่วนในมุมของการเลือก MUX ที่กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิเลือกก่อน จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเกินไปหรือไม่ ควรมีข้อกำหนดที่ชัดเจนมากกว่านั้น
     
       ยังมีผู้เสนอถึงร่างข้อ 14 ที่ระบุว่าทางกสทช. มีสิทธิพิจารณาเพิ่มคุณภาพการให้บริการทีวีดิจตอลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ควรกำหนดให้มีความชัดเจนในรายละเอียดมากกว่านี้ เพราะถ้าปัจจุบันประมูลช่องธรรมดาไป แล้วภายใน 4-5 ปีข้างหน้ามีการพิจารณาให้ปรับเป็นช่องความละเอียดสูง จะทำอย่างไรเพราะราคาในการประมูลแต่ละช่องต่างกันค่อนข้างสูง
     
       นอกจากนี้ ยังมีการสอบถามถึงจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล การกำหนดช่วงระยะเวลาการประมูลในแต่ลหมวดหมู่ว่า จะอยู่ในช่วงเวลาเท่าใด ซึ่งทั้งหมดนี้ทางกสทช.ได้รับฟังความคิดเห็นและนำไปรวมกับข้อเสนอเพิ่มเติมได้จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ก่อนนำข้อแสดงทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมต่อไป
     
       สำหรับ (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ทีวีดิจิตอล) ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พศ. … มีส่วนที่สำคัญคือประเด็นของช่วงคลื่นความถี่ที่ใช้จะอยู่ที่ UHF 590 - 750 MHz แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ 24 ช่อง คือ ช่องสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง ข่าวสารและสาระ 7 ช่อง ช่องทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 7 ช่อง และช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูง 7 ช่อง
     
       โดยราคาเริ่มต้นการประมูลช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 140 ล้านบาท เพิ่มราคาครั้งละ 1 ล้านบาท ช่องข่าวสารและสาระ 220 ล้านบาท เพิ่มครั้งละ 2 ล้านบาท ช่องทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 380 ล้านบาท เพิ่มราคาครั้งละ 5 ล้านบาท และช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูง 1,510 ล้านบาท เพิ่มราคาครั้งละ 10 ล้านบาท
     
       นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดวิธีการประมูลไว้ที่ 10 นาที โดยแยกออกตาม 4 หมวดหมู่ ในแต่ละหมวดหมู่มีระยะเวลาการประมูล 60 นาที ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ แต่ภายใน 5 นาทีแรกต้องมีการเสนอราคาครั้งแรก ไม่เช่นนั้นถือว่ามีเจตนาไม่เข้าประมูลและถูกตัดสิทธิ ถ้ามีการเสนอราคาเท่ากันเกินกว่าจำนวใบอนุญาตก็จะมีการยืดระยะเวลาออกไปอีก 5 นาที ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาเพิ่มจะใช้วิธีการจับสลากเพื่อหาผู้ชนะการประมูลให้เท่ากับใบอนุญาตในแต่ละหมวดหมู่
     
       ส่วนเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต่ำให้แบ่งชำระ 4 งวด งวดแรก 50% ของราคาขั้นต่ำ ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน หลังจากนั้นชำระงวดที่ 2 อีก 30% ภายใน 1 ปี งวดที่ 3 10% ภายใน 2 ปี และงวดสุดท้ายอีก 10% ภายใน 3 ปี ส่วนที่เกินจากราคาขั้นต่ำให้แบ่งชำระ 6 งวด แบ่งเป็น 10% ภายใน 30 วัน งวดที่ 2 10% ภายในปีที่ 1 หลังจากนั้นแบ่งชำระอีก 4 งวด ปีละ 20% ภายในระยะเวลา 5 ปี
     
       อย่างไรก็ตามทางสำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมทดสอบการประมูลคลื่นความถี่ ตาม (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ทีวีดิจิตอล) ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พศ. …ในวันที่ 1 ก.ค. เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมรับฟังความคิดเห็น โดยคาดว่าจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงสำหรับผู้เข้าร่วมประมูลในช่วงเช้า และสื่อมวลชนช่วงบ่าย
     

http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000078344

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.