Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กรกฎาคม 2556 พรุ่งนี้!! กสทช. เชิญร่วมงาน"ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 08.00น. เป็นต้นไป


ประเด็นหลัก

กำหนดการจัดเวที
“ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz”
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น.
ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
จัดโดย
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


______________________________________
กำหนดการจัดเวที
“ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz”
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น.
ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
จัดโดย
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
.................................................................................................................
๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๐๐ น.                  ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม
๐๙.๐๐ น.- ๐๙.๑๕ น.                  กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์คณะกรรมการองค์การอิสระ
                                                        เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
๐๙.๑๕ น.- ๑๐.๓๐ น.                 นำเสนอ “ทางออกผู้บริโภค : กรณีซิมดับจากการหมดอายุสัมปทาน”
·       อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ  อนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการ
                                       อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz และหัวหน้าคณะทำงาน
                                       การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้
                                       คลื่น ๑๘๐๐ MHz
·       ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  อนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับ
                                       การบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN
                                       (Personal Communication Network) 1800
·       คุณสุภัทรา นาคะผิว  อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
·       ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
                                  ดำเนินรายการโดย คุณนิมิตร์  เทียนอุดม  อนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับ
                                                         การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz
๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.                 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค
                                             ดำเนินรายการโดย คุณนิมิตร์  เทียนอุดม  อนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับ
                                                                    การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz
๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น.               แถลงข่าว โดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
                                 ภาคประชาชน และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค
๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น.               รับประทานอาหารกลางวั

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.