Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

9 กรกฎาคม 2556 กสทช.ลงนาม MOU มจธ. ให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความรู้ การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช.แ-นักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ (กันทั้ง2ฝ่าย)


ประเด็นหลัก

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวด้วยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. อาทิ 1. ศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและความเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี นโยบาย และนวัตกรรมด้านโทรคมนาคมตามที่ตกลงพัฒนาร่วมกัน 2. แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโทรคมนาคมระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย 3. พัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายโดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโทรคมนาคม และแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา และ 4. ร่วมมือในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม และทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรอีกด้วย.


______________________________________

กสทช.ทำ MOU มจธ. หวังบูรณาการเสริมแกร่งโทรคมฯ


กสทช. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งเป้าร่วมมือด้านวิชาการและโครงการที่เกี่ยวข้อง สร้างรากฐานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก่อนเปิดเสรีและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้แทนของหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมมีคณะผู้บริหาร พนักงาน สำนักงาน กสทช. และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า กสทช.เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยจึงเห็นชอบให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อรองรับการพัฒนาและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย และความร่วมมือพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมไทย ให้พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยี 4จี และดิจิตอลทีวี รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

รองประธาน กสทช. กล่าวอีกว่า โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการดำเนินกิจการโทรคมนาคมเป็นการเปิดเสรีในการให้บริการโทรคมนาคม ที่มีการกำกับดูแลโดยองค์กรอิสระซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการ ตลอดจนการบริหารระบบโทรคมนาคมจากเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะเทคโนโลยี ไปสู่รูปแบบการบูรณาการขององค์ความรู้ จึงควรมีการส่งเสริมและวางรากฐานที่เข้มแข็งให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์และความก้าวหน้าในด้านงานวิจัย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยอย่างยั่งยืน

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวด้วยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. อาทิ 1. ศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและความเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี นโยบาย และนวัตกรรมด้านโทรคมนาคมตามที่ตกลงพัฒนาร่วมกัน 2. แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโทรคมนาคมระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย 3. พัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายโดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโทรคมนาคม และแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา และ 4. ร่วมมือในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม และทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรอีกด้วย.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/356154

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.