Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 กรกฎาคม 2557 (เกาะติดประมูล3G) สอบ.เดินทางมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณีการฮั้วและธรรมาภิบาลในการประมูลคลื่นความถี่ 2100 MHz ชี้ใม่อยากเห็น มันก็จะลากยาวไปอีก จึงคิดว่าควรช่วยกันทำให้เกิดความโปร่งใสในระบบโทรคมนาคม

ประเด็นหลัก


นอกจากนี้ นางบุญยืน กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ควรมีความชัดเจนเพื่อจะได้มีบรรทัดฐานในการประมูลครั้งต่อไป เพราะเรากำลังจะเข้าสู่การประมูลคลื่นอีกครั้ง ดังนั้น คิดว่า ป.ป.ช.ชี้มูลจะเป็นบรรทัดฐานว่าการประมูลจะเป็นรูปแบบใด ไม่ใช่เปิดประมูลจนเสร็จ แล้ว ป.ป.ช.เพิ่งชี้มูลว่าผิด มันก็จะลากยาวไปอีก จึงคิดว่าควรช่วยกันทำให้เกิดความโปร่งใสในระบบโทรคมนาคม


______________________________


25 ก.ค.57 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สอบ.) เดินทางมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณีการฮั้วและธรรมาภิบาลในการประมูลคลื่นความถี่ 2100 MHz (3G) ที่จัดขึ้นโดยคระกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดย นางบุญยืน กล่าวว่า ขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยกว่า 1 ปีแล้ว ประกอบกับเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเงินมหาศาล นอกจากนี้ พบว่า มีการกระทำความผิดจริง การปล่อยให้เรื่องนี้เนิ่นช้าออกไป จะทำให้บุคคลที่กระทำความผิดอยู่ในตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินทางนโยบายที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายเพิ่มขึ้น เช่น การออกประกาศ กสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 หรือการออกแบบการประมูลคลื่นความถี่ที่หมดสัญญาสัมปทานในย่าน 1800 MHz และย่าน 900 MHz เป็นต้น

"ในการนี้สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคจึงขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว และขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้โปรดพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวอย่างเที่ยงธรรมด้วย" นางบุญยืน กล่าว

นอกจากนี้ นางบุญยืน กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ควรมีความชัดเจนเพื่อจะได้มีบรรทัดฐานในการประมูลครั้งต่อไป เพราะเรากำลังจะเข้าสู่การประมูลคลื่นอีกครั้ง ดังนั้น คิดว่า ป.ป.ช.ชี้มูลจะเป็นบรรทัดฐานว่าการประมูลจะเป็นรูปแบบใด ไม่ใช่เปิดประมูลจนเสร็จ แล้ว ป.ป.ช.เพิ่งชี้มูลว่าผิด มันก็จะลากยาวไปอีก จึงคิดว่าควรช่วยกันทำให้เกิดความโปร่งใสในระบบโทรคมนาคม


http://www.naewna.com/business/114144

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.