Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 สิงหาคม 2557 CAT ผนึก สำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการไวไฟฟรีในศาลยุติธรรมทั่วประเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประเด็นหลัก


ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายสุรพล สงวนศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงข่าย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กสท ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (CAT WiFi) แก่ประชาชนและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นอีกหนึ่งนโยบายเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชนด้วยการอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและยังเป็นการขยายช่องทางการให้บริการประชาชนของศาลยุติธรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การให้บริการค้นหาข้อมูลคดีและวันนัดพิจารณาคดีผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม เป็นต้น


______________________________
?'กสท'ให้บริการไวไฟฟรีแก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ?
กสท ผนึก สำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการไวไฟฟรีในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ คาดติดตั้งแล้วเสร็จครอบคลุมมั่วประเทศภายใน 6 เดือนหลังจากนี้


วันนี้ ( 20 ส.ค.) ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายสุรพล สงวนศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงข่าย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กสท ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (CAT WiFi) แก่ประชาชนและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นอีกหนึ่งนโยบายเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชนด้วยการอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและยังเป็นการขยายช่องทางการให้บริการประชาชนของศาลยุติธรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การให้บริการค้นหาข้อมูลคดีและวันนัดพิจารณาคดีผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กสท จะดำเนินการติดตั้ง ณ ที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม และที่ทำการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งบริเวณที่พักอาศัยของทางราชการสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมรวมประมาณ 260 แห่ง ซึ่ง กสท เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย CAT WiFi รวมถึงการจัดการระบบ Log in ที่สะดวกต่อการเข้าใช้งาน และการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ (Log file) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จทั่วประเทศภายใน 6 เดือนหลังจากนี้

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า การสื่อสารออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างกัน หรือการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ด้วยการให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/260825/_กสท_ให้บริการไวไฟฟรีแก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.