Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 สิงหาคม 2557 ICT ประชุมมาตรฐาน ICT เพื่อคนพิการกับสมาชิกอาเซียน 25–26 ส.ค. นี้ ณ โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี ถนนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

ประเด็นหลัก


“กระทรวงฯได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN-ITUSeminar on ICT Accessibility and Assistive Technologies for Equity inSociety) ขึ้นในระหว่างวันที่ 25–26 ส.ค. นี้ ณ โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี ถนนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการในปัจจุบันของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งเพื่อพิจารณามาตรฐานของเทคโนโลยีดังกล่าวที่จะนำมาใช้ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน กว่า 40 คน จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม” น.ส.อารีวรรณ กล่าว


______________________________
?'ไอซีที' ประชุมมาตรฐาน ICT เพื่อคนพิการกับสมาชิกอาเซียน?
กระทรวงไอซีที ขานรับสมาชิกอาเซียน จัดประชุมพิจารณามาตรฐาน ICT สำหรับคนพิการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน


วันนี้ (25 ส.ค.) ที่ โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี น.ส.อารีวรรณ ฮาวรังษี ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน(ASEAN-ITU Seminar on ICT Accessibility and Assistive Technologies forEquity in Society) ว่า กระทรวงไอซีทีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนซึ่งอยู่ภายใต้เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนในเรื่องการส่งเสริมการใช้ ICT และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน ICTในอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ว่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบทสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวอีกทั้งปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับที่รวมทั้งผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสต่างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว

ดังนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศอบรมด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมแก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT สำหรับอาเซียน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางในการส่งเสริมความเท่าเทียมแก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT สำหรับอาเซียนรวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อส่งเสริมการมีการใช้ ICT และสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้าน ICT และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเพื่อผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน2015 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลภายในอาเซียน

“กระทรวงฯได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN-ITUSeminar on ICT Accessibility and Assistive Technologies for Equity inSociety) ขึ้นในระหว่างวันที่ 25–26 ส.ค. นี้ ณ โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี ถนนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการในปัจจุบันของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งเพื่อพิจารณามาตรฐานของเทคโนโลยีดังกล่าวที่จะนำมาใช้ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน กว่า 40 คน จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม” น.ส.อารีวรรณ กล่าว


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/261860/_ไอซีที_+ประชุมมาตรฐาน+ICT+เพื่อคนพิการกับสมาชิกอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.