Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มกราคม 2558 เลขาธิการ กสทช.ฐากร ระบุ แผนงาน กสทช.ปี 2558 เน้นการใช้จ่ายงบประมาณของ กสทช. ให้มีประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ประเด็นหลัก


1. การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz  เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนาระบบ       4 G LTE เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการเข้าสู่ยุค Digital Economy โดยเราจะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต และการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz อีก 2 ใบอนุญาต รวม               4 ใบอนุญาต ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการประมูลดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีการเคาะราคาประมูลได้หลังจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2558อย่างแน่นอน สำหรับรายได้ที่เกิดจากการประมูลครั้งนี้ จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก
2. การเปิดประมูลเลขสวย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 300,000 เลขหมาย โดยในขณะนี้ ได้จัดทำหลักเกณฑ์แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อดำเนินการ คาดว่าจะมีการเปิดประมูลได้ในเดือนเมษายน 2558 นี้ สำหรับรายได้ที่เกิดจากการประมูลซึ่งไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด
3. การให้ประชาชนลงทะเบียนซิมพรีเพดทั้งซิมเก่า และซิมใหม่ ถึงแม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะได้มีการดำเนินการในส่วนนี้แล้ว ซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วเป็นจำนวนกว่า 1.3 ล้านเลขหมาย แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยจะเร่งรัดให้มีการดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
4. การลงทะเบียนแสดงตนในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไม่ว่าด้านหมิ่นสถาบัน สร้างความแตกแยกในสังคม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างความมั่งคงและปลอดภัยของสังคมไทย ลดการแอบอ้างข้อมูลส่วนตัวมาเข้าใช้งาน และหากมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือใช้ในการกระทำผิด สำนักงาน กสทช. จึงได้รีบดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi จะต้องลงทะเบียนโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าใช้งาน WiFi โดยจะมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล_____________________________________________________กสทช.เล็งประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 สำนักงานฯ
มีแผนจะดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ดังนี้
1. การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz  เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนาระบบ       4 G LTE เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการเข้าสู่ยุค Digital Economy โดยเราจะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต และการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz อีก 2 ใบอนุญาต รวม               4 ใบอนุญาต ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการประมูลดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีการเคาะราคาประมูลได้หลังจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2558อย่างแน่นอน สำหรับรายได้ที่เกิดจากการประมูลครั้งนี้ จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก
2. การเปิดประมูลเลขสวย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 300,000 เลขหมาย โดยในขณะนี้ ได้จัดทำหลักเกณฑ์แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อดำเนินการ คาดว่าจะมีการเปิดประมูลได้ในเดือนเมษายน 2558 นี้ สำหรับรายได้ที่เกิดจากการประมูลซึ่งไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด
3. การให้ประชาชนลงทะเบียนซิมพรีเพดทั้งซิมเก่า และซิมใหม่ ถึงแม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะได้มีการดำเนินการในส่วนนี้แล้ว ซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วเป็นจำนวนกว่า 1.3 ล้านเลขหมาย แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยจะเร่งรัดให้มีการดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
4. การลงทะเบียนแสดงตนในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไม่ว่าด้านหมิ่นสถาบัน สร้างความแตกแยกในสังคม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างความมั่งคงและปลอดภัยของสังคมไทย ลดการแอบอ้างข้อมูลส่วนตัวมาเข้าใช้งาน และหากมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือใช้ในการกระทำผิด สำนักงาน กสทช. จึงได้รีบดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi จะต้องลงทะเบียนโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าใช้งาน WiFi โดยจะมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล
5. การแจกคูปองดิจิตอลทีวี ซึ่งขณะนี้มีการแจกคูปองดิจิตอลทีวีไปแล้วประมาณ 7.045 ล้านใบ โดยสำนักงาน กสทช. จะเร่งแจกให้ครบทั้ง 14.1 ล้านครัวเรือน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำเนินการแจกให้กับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีเจ้าบ้าน ภายในเดือนมีนาคม 2558 โดยจะเร่งรัดให้มีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมตามแผน
6. จะมีการให้ใบอนุญาตประกอบการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะเพิ่มเติมอีก            3 ใบอนุญาต (3 ช่อง) อาทิ ช่องรัฐสภา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน ช่องความมั่นคงของรัฐ ช่องความปลอดภัยสาธารณะ ช่องการศึกษา เพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
7. จะมุ่งเน้นการกำกับดูแล โดยในปี 2558 จะมีการกำกับดูแลแบบเข้มข้นมากว่าปี 2556 และ 2557 โดยขณะนี้ได้มีการทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับต่างๆ ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ทำตามคำสั่งที่สั่งให้ดำเนินการ จะทำให้การกำกับดูแลเป็นไปด้วยดีกว่าที่เป็นมา และจะทำงานอย่างรวดเร็ว กระชับ เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุด
8. เน้นการใช้จ่ายงบประมาณของ กสทช. ให้มีประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนและสื่อต่างๆ ที่มีต่อสำนักงาน กสทช. สำนักงานฯ ขอขอบคุณและจะนำเอาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นhttp://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260378:-1800-mhz--900-mhz&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VKp-sMZAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.