Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 มกราคม 2558 ICT.พรชัย ระบุ พ.ร.บ.คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอล จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้ภายในเดือน มี.ค. หรือ เม.ย.นี้ โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีประมาณ 30-32 คน

ประเด็นหลัก

       สำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอล คาดว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นก่อนชั่วคราวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีภายในเดือนม.ค.นี้ เพื่อเดินหน้าทำงานตามแผนงาน Digital Economy ไปก่อนที่ พ.ร.บ.คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอล จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้ภายในเดือน มี.ค. หรือ เม.ย.นี้ โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีประมาณ 30-32 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธาน ที่เหลือคือ รองนายกรัฐมนตรี รมว. และปลัดของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไข พ.ร.บ. ภาคเอกชน ประธาน กสทช. และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที_____________________________________________________
“พรชัย” ยันไม่ได้ขวาง 4G หรือชะลอประมูล 900 MHz เหมือนบางสื่อมโน


 “พรชัย” ยันไม่ได้ขวาง 4G หรือชะลอประมูล 900 MHz เหมือนบางสื่อมโน
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

        “พรชัย” ย้ำกระทรวงไอซีที ไม่มีอำนาจในการชะลอการประมูล 4G หรือชะลอการประมูลความถี่ 900 MHz ตามที่มีบางสื่อเสนอข่าวบิดเบือน ชี้กสทช.ยังคงเดินหน้าประมูลได้ต่อไป
     
       นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีที ไม่มีอำนาจในการขัดขวางการประมูล 4G หรือชะลอการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz เหมือนที่บางสื่อนำเสนอข่าวผิดไป เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังมีอำนาจในการเตรียมการประมูล 4G ตามกฎหมายเดิม จนกว่าจะมีคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นคณะกรรมการทำงานตามนโยบาย Digital Economy ขึ้นมาดูในส่วนของนโยบายว่าจะเปิดให้ประมูลคลื่นไหนบ้าง หรือจะต้องแบ่งคลื่นให้แก่ภาครัฐไปจัดสรรทำกิจการเพื่อสังคม และความมั่นคงในคลื่นไหนบ้าง และคลื่นไหนต้องนำไปทำเชิงพาณิชย์ ซึ่งคลื่นที่ทำเชิงพาณิชย์ต้องเป็นหน้าที่ของ กสทช. ในการประมูล และให้ใบอนุญาต
     
       สำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอล คาดว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นก่อนชั่วคราวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีภายในเดือนม.ค.นี้ เพื่อเดินหน้าทำงานตามแผนงาน Digital Economy ไปก่อนที่ พ.ร.บ.คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอล จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้ภายในเดือน มี.ค. หรือ เม.ย.นี้ โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีประมาณ 30-32 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธาน ที่เหลือคือ รองนายกรัฐมนตรี รมว. และปลัดของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไข พ.ร.บ. ภาคเอกชน ประธาน กสทช. และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
     

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000002671&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.