Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 มกราคม 2558 DTAC จัดโครงการ dtac & Telenor Youth Summit 2014 ขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างให้กลุ่มเยาวชน เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายพลเมืองดิจิตอลคุณภาพให้กับเด็กและเยาวชนไทย

ประเด็นหลัก
ดีแทคได้จัดโครงการ dtac & Telenor Youth Summit 2014 ขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างให้กลุ่มเยาวชนที่ผ่านจากโครงการนี้เป็นผู้นำความคิดคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้ 2 ตัวแทนเยาวชนไทยคือ นางสาวอัสมา นาคเสวี และ นายสิรพัชร บุณยะปาน ไปร่วมงานประชุมเยาวชนโลกว่าด้วยเรื่อง “A Better Digital Future for all” ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อเดือน ธ.ค. ปลายปีที่ผ่านมา ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยทั้งสองคนได้นำเอาความรู้และไอเดียจากเยาวชนกว่า 14 ประเทศทั่วโลกมารวมเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายพลเมืองดิจิตอลคุณภาพให้กับเด็กและเยาวชนไทย 3 แนวทาง คือ

1.รู้จริง การเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพ จะต้องรู้จักดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตอย่างถ่องแท้ ซึ่ง 80% ของเยาวชนทั่วโลก รู้จักการใช้งานอินเทอร์เน็ตและดิจิตอลด้วยความคุ้นเคยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเพียง 50% ของเยาวชนเหล่านั้นที่รู้จริงว่าบทบาทและประโยชน์สูงสุดของการมีอินเทอร์เน็ตคืออะไร อะไรคือการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย

2.ใช้เป็น เยาวชนนับเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว จึงควรใช้ในเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น

3.พัฒนาเพื่อสังคม จากการประชุมเยาวชนโลกครั้งนี้ พบว่า เยาวชนทุกประเทศต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศของตนเป็นอย่างมาก แต่ละประเทศล้วนแล้วแต่พยายามนำเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการศึกษา ดังนั้นการเป็นพลเมืองดิจิตอลคุณภาพต้องตระหนักถึงเรื่องของสังคม ต้องสร้างจิตสำนึกของการใช้ดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม สามารถนำไปแก้ปัญหาสังคมและเดินหน้าประเทศชาติได้

_____________________________________________________


?สร้างเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดิจิตอล?

?สร้างเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดิจิตอล??สร้างเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดิจิตอล??สร้างเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดิจิตอล?
จากแนวคิด Internet for all ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่นอกจากต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว


สร้างเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดิจิตอล - ฉลาดสุดๆ

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างจริงจัง หลังรัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) การปูรากฐานเยาวชนให้รู้จักการเป็นพลเมืองดิจิตอลเทียบเท่านานาประเทศทั่วโลก นับเป็นเรื่องที่สำคัญ

จากแนวคิด Internet for all ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่นอกจากต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้งานของเยาวชน โดยต้องการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพ (A Good Digital Citizen) ด้วยการสร้างรากฐานและค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนรู้จักใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในเชิงสร้างสรรค์ และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้น

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ดีแทค กล่าวว่า เทรนด์ของโลกบ่งชี้การเติบโตของอินเทอร์เน็ตและดิจิตอล เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ดูจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Active Internet Users) ที่มีกว่า 3.2 พันล้านคน คิดเป็น 41% ของประชากรทั่วโลกที่มีกว่า 7.2 พันล้านคน เฉลี่ยการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 5.5% (ที่มา:www.wearesocial.net) แสดงให้เห็นว่า พลังของอินเทอร์เน็ตสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมาก ส่งผลให้กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มที่เกิดและโตมาในยุคแห่งดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเต็มตัว หรือเรียกว่า พลเมืองดิจิตอล (Digital Citizen) ซึ่งจากการศึกษาของกลุ่มเทเลนอร์ใน 12 ประเทศทั่วโลก พบว่าในปี 2557 มีเด็กและเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 101 ล้านคน และคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็น 176 ล้านคน ในปี 2559 ซึ่งใน 85 ล้านคนนี้จะใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าอินเทอร์เน็ตในครั้งแรก

ดีแทคได้จัดโครงการ dtac & Telenor Youth Summit 2014 ขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างให้กลุ่มเยาวชนที่ผ่านจากโครงการนี้เป็นผู้นำความคิดคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้ 2 ตัวแทนเยาวชนไทยคือ นางสาวอัสมา นาคเสวี และ นายสิรพัชร บุณยะปาน ไปร่วมงานประชุมเยาวชนโลกว่าด้วยเรื่อง “A Better Digital Future for all” ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อเดือน ธ.ค. ปลายปีที่ผ่านมา ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยทั้งสองคนได้นำเอาความรู้และไอเดียจากเยาวชนกว่า 14 ประเทศทั่วโลกมารวมเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายพลเมืองดิจิตอลคุณภาพให้กับเด็กและเยาวชนไทย 3 แนวทาง คือ

1.รู้จริง การเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพ จะต้องรู้จักดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตอย่างถ่องแท้ ซึ่ง 80% ของเยาวชนทั่วโลก รู้จักการใช้งานอินเทอร์เน็ตและดิจิตอลด้วยความคุ้นเคยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเพียง 50% ของเยาวชนเหล่านั้นที่รู้จริงว่าบทบาทและประโยชน์สูงสุดของการมีอินเทอร์เน็ตคืออะไร อะไรคือการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย

2.ใช้เป็น เยาวชนนับเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว จึงควรใช้ในเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น

3.พัฒนาเพื่อสังคม จากการประชุมเยาวชนโลกครั้งนี้ พบว่า เยาวชนทุกประเทศต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศของตนเป็นอย่างมาก แต่ละประเทศล้วนแล้วแต่พยายามนำเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการศึกษา ดังนั้นการเป็นพลเมืองดิจิตอลคุณภาพต้องตระหนักถึงเรื่องของสังคม ต้องสร้างจิตสำนึกของการใช้ดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม สามารถนำไปแก้ปัญหาสังคมและเดินหน้าประเทศชาติได้

ด้านนางสาวอัสมา นาคเสวี กล่าวว่า เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนควรได้รับการปลูกฝังหรือวางรากฐานการเรียนรู้เรื่องดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง เพราะเยาวชนจะเห็นโอกาสในการคิดสร้างสรรค์งาน โดยใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่อยอดโครงการต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมได้ ซึ่งในเวทีเยาวชนโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ต่างคนต่างนำไอเดียมาเสนอเพื่อนำมาแก้ปัญหาในเชิงสังคมโลกได้ สำหรับตนเองได้นำโครงการSocial Enterprise Projectไปนำเสนอซึ่งเป็นโครงการอีคอมเมิร์ซ เพื่อหญิงม่ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีรายได้จากอาชีพการปักผ้าคลุมศีรษะ (Hijab)และเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลมาช่วยในรูปแบบการขายผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยการพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมดีไซเนอร์จากหลากหลายมาให้ความรู้และออกแบบ จากนั้นก็จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยการสร้างเพจเป็นช่องทางการขายผ่านเพย์เมนต์เกตเวย์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ สร้างชุมชน สร้างรายได้ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต จากกลุ่มลูกค้าคนมุสลิมในไทยและขยายต่อไปต่างประเทศได้ โดยแนวความคิดนี้สามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มประเทศที่มีคนมุสลิมได้ทั่วโลกอีกด้วย

ส่วน นายสิรพัชร บุณยะปาน กล่าวว่า คุ้นเคยเรื่องของดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่จำความได้ จนเมื่อได้มีโอกาสเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน เพราะเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เกิดการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจ เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การไปร่วมประชุมครั้งนี้ได้เสนอโครงการที่ชื่อว่า Market Place of IdeaคือการวางInternet Infrastructure ให้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรได้เอามาไว้ในที่เดียว โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จากนั้นเราใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงคนที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน ร่วมมือกันในการคิดโครงการอาจจะเป็นในเชิงพาณิชย์ หรือจะเป็นการรวมตัวทำโครงการเพื่อสังคม โดยทุกคนสามารถเห็นข้อ

มูลที่ตรวจสอบและเชื่อถือได้ ซึ่งในเชิงเศรษฐศาสตร์มันคือการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการกลั่นกรองข้อมูลพื้นฐาน เชื่อว่าหากประเทศไทยสามารถพัฒนาให้เยาวชนมีความเป็นพลเมืองดิจิตอลคุณภาพแล้ว โครงการนี้จะเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนความสำเร็จตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้นอกจากการเป็นต้นแบบพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพแล้ว ทั้ง2 เยาวชนยังได้ร่วมกับดีแทคในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดิจิตอลคุณภาพภายใต้โครงการ Safe Internet ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างแนวคิด ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ทอล์ก โชว์ในสถานศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ เป็นต้น เพื่อสร้างเยาวชนที่พร้อมด้วยความรู้ ประสบการณ์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/293419/สร้างเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดิจิตอล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.