Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 เมษายน 2558 (บทความ) คลื่นลูกที่สามของยุคอินเทอร์เน็ต (จบ) // เราจะเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทเกิดใหญ่หรือเกิดมาแล้วแต่มีวิธีการทางธุรกิจที่ทำให้สามารถเกิดเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน หรือที่เรียกกันว่า สตาร์ตอัพ (Startup)

ประเด็นหลัก


สี่ เราจะเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทเกิดใหญ่หรือเกิดมาแล้วแต่มีวิธีการทางธุรกิจที่ทำให้สามารถเกิดเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน หรือที่เรียกกันว่า สตาร์ตอัพ (Startup) ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นซึ่งจะเสนอคุณค่าทั้งสินค้าและบริการสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและสร้างรูปแบบทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อการทำให้บริษัทเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด (repeatable and scalable business model) ซึ่งขณะนี้หลายบริษัททางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตกำลังมุ่งสู่ความสำเร็จเหล่านี้ และจะต้องมีบทเรียนออกมาพอสมควรในยุคที่สามแห่งอินเทอร์เน็ต


_____________________________________________________


?คลื่นลูกที่สามของยุคอินเทอร์เน็ต (จบ) - โลกาภิวัฒน์?
นักประกอบการทางอินเทอร์เน็ตในยุคที่สามมีแนวโน้มขนาดใหญ่ 4 เรื่องที่จะต้องเข้าใจและมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง


สตีฟ เคส ผู้ก่อตั้งบริษัท เอโอแอล (AOL) หรืออเมริกาออนไลน์ ผู้บุกเบิกและผู้มีอิทธิพลต่อวงการอินเทอร์เน็ตของโลกปัจจุบันได้พยากรณ์ว่าโลกเรามาสู่ยุคที่สามของอินเทอร์เน็ตและธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตในยุคนี้จะมี 4 เรื่องด้วยกัน

ดังที่ สตีฟ เคส ได้กล่าวไว้ตอนที่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตที่จะเข้าสู่ทุกภาคส่วนมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น การสาธารณสุขและสุขภาพ การศึกษา การคมนาคมขนส่งทุกประเภท พลังงานและอาหาร และนักประกอบการทางอินเทอร์เน็ตในยุคที่สามมีแนวโน้มขนาดใหญ่ 4 เรื่องที่จะต้องเข้าใจและมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงดังนี้

หนึ่ง การมุ่งสู่การระดมเงินทุนทางอินเทอร์เน็ต หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Crowd funding ซึ่งการระดมเงินทุนได้จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหญ่จนเป็นโครงการที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อสาธารณะหรือธุรกิจและต้องการเงินทุน ผู้คนที่เห็นดีเห็นงามด้วยกับโครงการที่ได้คิดค้นนี้ และองค์ที่รองรับให้ทุกฝ่ายเข้ามาดำเนินการด้วยกันเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ซึ่งหลักใหญ่ก็คือบุคคลที่เข้าร่วมโครงการทุกฝ่ายทั้งหมดจะต้องใช้ประสบการณ์ที่ดีเป็นประโยชน์ทั้งหมดมุ่งเข้าสู่ความสำเร็จของโครงการ ซึ่งอนาคตอาจจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก

เมื่อปี ค.ศ. 2013 อุตสาหกรรมการระดมเงินทุนทางอินเทอร์เน็ตหรือคลาวด์ฟันดิ้งโตขึ้นถึง 163,200 ล้านบาททั่วโลก จากปีแรกเริ่ม ค.ศ. 2010 ที่ทำเรื่องนี้สู่สาธารณะมีเพียง 2,843 ล้านบาท จากปี ค.ศ. 2011 มี 47,040 ล้านบาท ปี ค.ศ. 2012 เฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้นก็มีสูงถึง 85,120 ล้านบาท และที่สหราชอาณาจักรมีโครงการเหล่านี้จำนวนมากขึ้น ส่วนวิธีการกำกับดูแลเรื่องวิธีการระดมเงินทุนนั้นก็คงจะต้องมีกระบวนการระเบียบวิธีการให้โปร่งใส ปราศจากทุจริตและเชื่อถือได้ ซึ่งที่สหรัฐอเมริกาก็ได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้มาก่อนใคร

สอง การสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กระทั่งร่วมกับรัฐบาลก็จะมีความสำคัญมากขึ้นทั่วโลก เพราะทิศทางการที่อินเทอร์เน็ตยุคที่สามและอินเทอร์เน็ตแทรกเข้าสู่ทุกสิ่งและเข้าสู่ทุกวงการในธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมกระทั่งความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้น ต้องอาศัยกฎระเบียบเฉพาะเงินทุน

ที่จะต้องใช้และการจัดทำโครงการขนาดใหญ่และนวัตกรรมใหม่ ๆ ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันจะต้องอาศัยแรงผลักดันจากรัฐบาลเป็นผู้กำหนดทิศทางและระเบียบในการดำเนินการในประเทศนั้น ๆ ทั่วโลก

สาม การลงทุนที่เป็นผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องให้กระทบในแง่ดีด้านบวกต่อสังคมโลก เช่น ที่ประเทศออสเตรเลียได้คิดค้นระบบแบบจำลองทางธุรกิจที่ช่วยให้เศรษฐกิจประเทศได้เจริญเติบโต แต่สร้างผลที่ดีต่อประเทศในทุกด้านอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อออสเตรเลียไม่ว่าด้านสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม จึงให้มีการจ้างชาวต่างชาติและให้ความสะดวกทางวีซ่าต่อชาวต่างชาติที่มีทักษะความรู้ความสามารถสูงตามที่ประเทศออสเตรเลียต้องการ เข้าสู่ประเทศจำนวนมากเพื่อมาสร้างชาติสร้างและประเทศออสเตรเลียให้เจริญเร็วขึ้น

สี่ เราจะเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทเกิดใหญ่หรือเกิดมาแล้วแต่มีวิธีการทางธุรกิจที่ทำให้สามารถเกิดเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน หรือที่เรียกกันว่า สตาร์ตอัพ (Startup) ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นซึ่งจะเสนอคุณค่าทั้งสินค้าและบริการสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและสร้างรูปแบบทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อการทำให้บริษัทเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด (repeatable and scalable business model) ซึ่งขณะนี้หลายบริษัททางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตกำลังมุ่งสู่ความสำเร็จเหล่านี้ และจะต้องมีบทเรียนออกมาพอสมควรในยุคที่สามแห่งอินเทอร์เน็ต

จะเห็นได้ว่ายุคนี้ต้องการวิธีการใหม่ ๆระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจโลก ยุคโลกาภิวัตน์หรือนวัตกรรมวิธีการทางธุรกิจจำนวนมาก.

รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
boonmark . sirinaovakul@stammford.edu


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/311519/คลื่นลูกที่สามของยุคอินเทอร์เน็ต+%28จบ%29+-+โลกาภิวัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.