Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 เมษายน 2558 (บทความ) ผ่าโรดแมป4จีนำร่อง1800ก๊อกต่อไป900 // กสทช. แยกการประมูลคลื่นความถี่ในแต่ละครั้ง ครั้งละ 2 ใบอนุญาต ไม่ให้มีการประมูลคลื่นความถี่พร้อมกัน และให้เพิ่มในเงื่อนไขการประมูลว่า หากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลเท่ากับหรือจำนวนน้อยกว่าใบอนุญาต ปรับราคาตั้งต้นจาก 70% เพิ่มเป็น 100%

ประเด็นหลัก++เพิ่มเงื่อนไขการประมูล
    นอกจากนี้ กสทช. แยกการประมูลคลื่นความถี่ในแต่ละครั้ง ครั้งละ 2 ใบอนุญาต ไม่ให้มีการประมูลคลื่นความถี่พร้อมกัน และให้เพิ่มในเงื่อนไขการประมูลว่า หากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลเท่ากับหรือจำนวนน้อยกว่าใบอนุญาต ปรับราคาตั้งต้นจาก 70% เพิ่มเป็น 100%  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558

_____________________________________________________


ผ่าโรดแมป4จีนำร่อง1800ก๊อกต่อไป900

พลันที่ ครม.สัญจรเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ไฟเขียวให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ดำเนินการเปิดประมูลระบบ 4 จี บนย่านความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ปรากฏว่า กสทช. รับลูกอย่างทันควันโดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนพร้อมประกาศโรดแมปประมูล 4 จีอีกด้วย
++เปิดทาง ITU ทบทวนราคาใหม่
    นายฐากรกล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะเริ่มกระบวนการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ในส่วนของการดำเนินการจัดเตรียมการประมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการภายในของ กสทช. ได้ดำเนินการแล้ว คือ  ปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) โดยให้นำการ์ดแบนด์จำนวน     2.5 เมกะเฮิรตซ์ ของคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ มารวมกับคลื่นความถี่ที่มีอยู่เดิมจำนวน 17.5 เมกะเฮิรตซ์  ออกมาประมูลได้จำนวนทั้งสิ้น 20 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558
 2401   นอกจากนี้ได้มีหนังสือให้ ITU (International Telecommunication Union หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ)  พิจารณาทบทวนราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ เดิมที่ได้ทำการศึกษาไว้ ว่ามีความเหมาะสมสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ในปีนี้หรือไม่ เนื่องจากราคาเริ่มต้นเดิมเป็นราคาที่ได้จากผลการศึกษาในปี 2557 ประกอบกับปัจจุบัน กสทช. ได้มีมติเพิ่มขนาดคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะนำมาประมูลจาก 17.5 เมกะเฮิรตซ์ เป็น 20 เฮิรตซ์ ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2558
++เพิ่มเงื่อนไขการประมูล
    นอกจากนี้ กสทช. แยกการประมูลคลื่นความถี่ในแต่ละครั้ง ครั้งละ 2 ใบอนุญาต ไม่ให้มีการประมูลคลื่นความถี่พร้อมกัน และให้เพิ่มในเงื่อนไขการประมูลว่า หากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลเท่ากับหรือจำนวนน้อยกว่าใบอนุญาต ปรับราคาตั้งต้นจาก 70% เพิ่มเป็น 100%  ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558
++จ้างคนกลางบริหารประมูลคลื่น
    อย่างไรก็ตาม กสทช. ได้ยกร่าง TOR ต่างๆ เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางมาเป็นผู้บริหารจัดการประมูลคลื่นความถี่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม  2558
    ปรับปรุงมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ไม่อาจจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ได้ก่อนสิ้นสุดสัญญาคือก่อนวันที่ 30 กันยายน 2558 เพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2556 (มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ) เช่น กำหนดให้ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานต้องนำส่งเงินรายได้อันเกิดจากการให้บริการในช่วงเวลาเยียวยาเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ที่เคยนำส่งอยู่เดิม เป็นต้น โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคมนี้
++1800 กดปุ่มก่อน
    นายฐากรยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการดำเนินการภายนอกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558   ประกาศเชิญชวนผู้สนใจรับเอกสารประกอบในการเตรียมการประมูล (รับซองประมูล) วันที่ 28 สิงหาคม - 28 กันยายน  2558  และยื่นซองประมูล ในวันที่ 30 กันยายน 2558  (ดูตารางประกอบ)
++ความถี่ 900 รอก๊อก2
    นายฐากรกล่าวว่า  คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์  นำร่างประกาศฯไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ วันที่ 5 สิงหาคม - 9 กันยายน  2558  และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ไม่เกินวันที่ 23 กันยายน 2558 จากนั้นเชิญชวนผู้สนใจเข้ามารับเอกสาร ในวันที่ 28 กันยายน - 28 ตุลาคม 2558  และยื่นซองประมูล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558   ประกาศคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล วันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2558 และ ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  (ดูตารางประกอบ)

    สำหรับคลื่นความถี่ย่านอื่น  กสทช. ดำเนินการศึกษาแนวทางการนำคลื่นความถี่ย่าน 2.3 กิกะเฮิรตซ์  และ 2.6 กิกะเฮิรตซ์  จะแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเพื่อเจรจาขอคืนคลื่นความถี่ทั้ง 2 ย่านที่สามารถเจรจาได้เพื่อให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยการเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,040  วันที่  2 - 4  เมษายน  พ.ศ. 2558  #ThanOnline   #ThanTalk  #Thansettakij  #ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=271306:-41800900&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491#.VR9KeVxAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.