Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤษภาคม 2558 เลขาธิการ กสทช. แจงมติ กทค. กรณีกองทุน "TRUEIF" ชี้แจงของกองทุนปรากฏว่าไม่มีบริษัทกลางที่มาทำหน้าที่เป็นผู้โอเปอเรทโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

ประเด็นหลัก


โดยหากการชี้แจงของกองทุนปรากฏว่าไม่มีบริษัทกลางที่มาทำหน้าที่เป็นผู้โอเปอเรทโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งจะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. ก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมกับวางแนวทางเฉพาะในการกำกับดูแลกิจการของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพราะที่ผ่านมาได้ใช้เกณฑ์ในการกำกับดูแลเหมือนกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 รายอื่น ๆ

"ตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าเขาทำผิดหรือถูก ต้องให้เอกชนเข้ามาชี้แจงก่อน ถ้าผิดก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนจะต้องเสียค่าปรับอะไรหรือเปล่า เป็นเรื่องที่ต้องมีคณะทำงานศึกษาและพิจารณาก่อน"

___________________________________


เลขาธิการ กสทช. แจงมติ กทค. กรณีกองทุน "TRUEIF"


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ล่าสุดเมื่อ 7 พ.ค. 2558 ไม่ได้มีมติชี้ว่าการดำเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทรูโกรท (TRUEIF) ผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายแต่อย่างใด

โดยมติทางการของที่ประชุม ซึ่งเป็นมติตามเสียงข้างมาก (3 ต่อ 1 เสียง) คือ 1.มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือสอบถามไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรูโกรท (TRUEIF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ว่า ปัจจุบันมีรูปแบบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมในลักษณะใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีการมอบหมายให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินแทนกองทุน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดสรรรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำรายงานผลการศึกษาการกำกับดูแลการดำเนินการในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้นำความเห็น กทค. เป็นแนวทางในการจัดทำผลการศึกษาดังกล่าวด้วย

"การตั้งกองทุนรวมฯ ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ ตัวกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดูแลกองทุน ไม่สามารถประกอบกิจการเองหรือเข้ามาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.ได้ ทาง กสทช. จึงได้แจ้งให้กองทุนต้องตั้งบริษัทที่จะมาเป็นตัวกลางในการโอเปอเรทโครงสร้างพื้นฐานที่ให้เช่า ซึ่งต้องเข้ามาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 จาก กสทช. ด้วย โดย ณ วันที่ตั้งกองทุนของ TRUEIF ได้แจ้งว่าได้ให้บริษัท ทรูมูฟ ยูนิเวอร์แซล เป็นผู้โอเปอเรทโครงข่ายของกองทุน ณ วันนี้ทาง กสทช. จึงต้องการความชัดเจนถึงสถานะของทรูมูฟ ยูนิเวอร์แซลว่า คือผู้โอเปอเรทของกองทุนหรือผู้เช่าโครงข่ายของกองทุน  รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมที่ผ่านมาของบริษัทเป็นการชำระในฐานะใด ซึ่งจะส่งผลถึงขอบเขตรายได้ที่นำมาคิดค่าธรรมเนียมด้วย จึงให้ทำหนังสือเชิญในทางกองทุนมาชี้แจงภายในสัปดาห์หน้า เพื่อสร้างความชัดเจนให้ได้เร็วที่สุด ในฝั่งของกองทุนจัสมินก็เช่นกัน"

โดยหากการชี้แจงของกองทุนปรากฏว่าไม่มีบริษัทกลางที่มาทำหน้าที่เป็นผู้โอเปอเรทโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งจะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. ก็จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมกับวางแนวทางเฉพาะในการกำกับดูแลกิจการของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพราะที่ผ่านมาได้ใช้เกณฑ์ในการกำกับดูแลเหมือนกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 รายอื่น ๆ

"ตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าเขาทำผิดหรือถูก ต้องให้เอกชนเข้ามาชี้แจงก่อน ถ้าผิดก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนจะต้องเสียค่าปรับอะไรหรือเปล่า เป็นเรื่องที่ต้องมีคณะทำงานศึกษาและพิจารณาก่อน"http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1431081785

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.