Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มิถุนายน 2558 บอร์ด กสทช.มีมติ 6 ต่อ 0 เสียง ไม่ให้เลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 กับผู้ประกอบการฯ ตามความเห็นของ สตง. และสำนักงานอัยการสูงสุด ชี้ทำรัฐเสียหาย ถ้าไม่ชำระตามกำหนดปรับ 7.5% ต่อปี

ประเด็นหลัก
บอร์ด กสทช.มีมติ 6 ต่อ 0 เสียง ไม่ให้เลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 กับผู้ประกอบการฯ ตามความเห็นของ สตง. และสำนักงานอัยการสูงสุด ชี้ทำรัฐเสียหาย ถ้าไม่ชำระตามกำหนดปรับ 7.5% ต่อปี มาชำระแล้ว 3 ราย เป็นเงินกว่า 1.3 พันล้าน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ พิจารณาเรื่องการเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ มีมติ 6 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบกับความเห็นของ ไม่ให้เลื่อนกำหนดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 และให้ผู้ประกอบกิจการ ทั้ง 24 ราย มาชำระเงิน ภายในวันที่ 25 พ.ค.2558 หากไม่มาชำระ สำนักงาน กสทช. จะส่งหนังสือไปถึง และต้องเสียค่าปรับ ร้อยละ7.5 ต่อปี ตามหนังสือตอบกลับจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.)
_______________________มติบอร์ด กสทช. 6:0 ไม่เลื่อนจ่ายเงินทีวีดิจิตอลงวด 2


บอร์ด กสทช.มีมติ 6 ต่อ 0 เสียง ไม่ให้เลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 กับผู้ประกอบการฯ ตามความเห็นของ สตง. และสำนักงานอัยการสูงสุด ชี้ทำรัฐเสียหาย ถ้าไม่ชำระตามกำหนดปรับ 7.5% ต่อปี มาชำระแล้ว 3 ราย เป็นเงินกว่า 1.3 พันล้าน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ พิจารณาเรื่องการเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ มีมติ 6 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบกับความเห็นของ ไม่ให้เลื่อนกำหนดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 และให้ผู้ประกอบกิจการ ทั้ง 24 ราย มาชำระเงิน ภายในวันที่ 25 พ.ค.2558 หากไม่มาชำระ สำนักงาน กสทช. จะส่งหนังสือไปถึง และต้องเสียค่าปรับ ร้อยละ7.5 ต่อปี ตามหนังสือตอบกลับจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.)

บอร์ด กสทช. ได้มีหนังสือสอบถามความเห็น โดย สตง. ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 ว่า การเลื่อนชำระค่าออกไป กสทช. ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 และในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ได้ระบุถึงระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมให้ใช้คลื่นความถี่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน ถ้าเลื่อนจะต้องมีการแก้ไขเงื่อนไขแนบท้าย ซึ่งจะทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน

ในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 ให้ความเห็นว่า กสทช. ไม่อาจเลื่อนออกไปได้ นอกจากจะแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 หรือออกประกาศฉบับใหม่โดยประกาศฉบับใหม่จะต้องไม่ทำให้รัฐเสียหาย ซึ่ง กสทช. ต้องพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวจะมีผลเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายหรือไม่ และจะเป็นการทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือไม่ ซึ่งนัยยะดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการเลื่อนออกไปได้

ล่าสุด มาชำระแล้ว 3 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือ ช่อง 7HD จำนวน 683,730,000 บาท บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่อง เวิร์คพอยท์ จำนวน 333,305,000 บาท และบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ช่อง MONO 29 จำนวน 322,070,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,339,105,000 บาท.


https://www.thairath.co.th/content/500476

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.