Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มิถุนายน 2558 ICT พร้อมเปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลฯ การขับเคลื่อนที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนภาครัฐและราชการเข้าสู่ยุค Digital Government

ประเด็นหลัก

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า จากนโยบายการสร้างประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนภาครัฐและราชการเข้าสู่ยุค Digital Government ซึ่งกระทรวงไอซีที โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้วางรากฐานไว้แล้ว ตั้งแต่การสร้างระบบ Government Information Network (GIN )ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมต่อกับทุกหน่วยงานภาครัฐทำให้เกิดโครงข่ายการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ Government Cloud Computing (G-Cloud) ที่รองรับทั้งInfrastructureas a Service, Platform as a Service และ Applicationas a Service ซึ่งในช่วง 2 ปี


_______________________“พรชัย”เผยไอซีทีพร้อมเปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลฯ | เดลินิวส์


„“พรชัย”เผยไอซีทีพร้อมเปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงไอซีที ประกาศความพร้อมเปลี่ยนผ่านเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เผยวางรากฐาน ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ยกระดับบุคลากร สร้างภาพลักษณ์องค์กร ไว้รองรับแล้ว วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 16:50 น. หมวด: ไอที คำสำคัญ: กระทรวงไอซีที กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรชัย รุจิประภา นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า จากนโยบายการสร้างประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนภาครัฐและราชการเข้าสู่ยุค Digital Government ซึ่งกระทรวงไอซีที โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้วางรากฐานไว้แล้ว ตั้งแต่การสร้างระบบ Government Information Network (GIN )ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมต่อกับทุกหน่วยงานภาครัฐทำให้เกิดโครงข่ายการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ Government Cloud Computing (G-Cloud) ที่รองรับทั้งInfrastructureas a Service, Platform as a Service และ Applicationas a Service ซึ่งในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีการตื่นตัวในการใช้ระบบดังกล่าวมากส่งผลให้การปรับเปลี่ยนภาครัฐเข้าสู่ยุค Digital Government ทำได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐเข้าสู่ยุค Digita lGovernment แล้วภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม (ฉบับที่.. ) พ.ศ..... ซึ่งได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกระทรวงไอซีทีไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องปรับกระบวนการดำเนินงานศักยภาพของบุคลากร รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่จะช่วยในการกำหนดทิศทางขององค์กรร่วมกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน )หรือ ETDA ได้จัดทำโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management) เตรียมความพร้อมในการยกระดับทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานแบบดิจิทัล ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การกำหนดแผนปฏิบัติการทรัพยากรที่ช่วยสนับสนุนการกำหนดทีมเจ้าภาพ การดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับทั้งในมิติเนื้อหาทางวิชาการเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภาวะความเป็นผู้นำการเสริมสร้างแนวคิดเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียว และผลักดันภารกิจขององค์กรไปยังจุดมุ่งหมายร่วมกันรวมถึงการติดตามและประเมินผล “นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพของบุคลากรแล้วกระทรวงไอซีทียังพิจารณาไปถึงการปรับภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งการมีกระบวนการที่จะทำให้มีการดำเนินงานภายในและการให้บริการแบบดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อให้สังคมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นค่านิยมขององค์กรในระยะยาว”นายพรชัย กล่าว“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/325218


http://www.dailynews.co.th/it/325218

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.