Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

7 มกราคม 2556 ส.ว.เลื่อนโหวตเลือกซูเปอร์บอร์ด กสทช.(เหตุชื่อไม่ครับ เพราะอีกคนถูกศาลปค.เรื่องITV) รอศาล ปค.ตัดสิน


ประเด็นหลัก


นายอนุรักษ์ นิยมเวช ส.ว.สรรหา หารือการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวต้องให้เป็นไปตามมาตรา 70 วรรคสอง ว่าด้วย พ.ร.บ.กสทช. ที่ระบุชัดเจนว่า การคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินงาน กสทช.ในรอบสุดท้าย ต้องมีผู้สมัครครบทั้ง 5 ด้าน แต่ขณะนี้มีการเสนอรายชื่อให้เลือกเพียง 4 ด้านเท่านั้น ส่วนด้านคุ้มครองผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้มีการเสนอชื่อ เพราะศาลปกครองได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช.ยื่นฟ้องคดี นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ในฐานะอดีตกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. อภิปรายต่อที่ประชุมว่า ตนเชื่อว่าวุฒิสภาจะเป็นผู้ชนะคดี ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพาณิชย์ ยื่นฟ้องคดีแน่นอน เพราะการตรวจสอบของกรรมการพบเอกสารและบัญชีการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงการทำธุระกิจของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายวุฒิพรมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งประเด็นการทำธุรกิจดังกล่าว ถือว่าเข้าข่ายขัดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช.สำหรับผู้ที่เข้ารอบซูเปอร์บอร์ด กสทช.ทั้ง 10 คนแยกเป็นผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้านๆ ละ 2 คน คือ ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อายุ 57 ปี อดีต ส.ว.สรรหาปี 2551-2554 และอดีตกรรมการบริหารบริษัทโทรคมนาคมหลายแห่ง นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ อายุ 43 ปี อาจารย์ ม.เทคโนโลยีมหานคร และอดีตวิศวกรในเครือล๊อกซเล่ย์และ
เครือเทเลคอมเอเชีย

ด้านกิจการกระจายเสียง พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อายุ 60 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร อายุ 48 ปี กรรมการบริหารบริษัทศรีสมเพ็ชร ประกอบธุรกิจด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุและผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ และอดีตรองประธานหอการค้าเชียงใหม่

3.ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาภินันท์ อายุ 61 ปี กรรมการบริษัทยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัดและอดีต ส.ว.สรรหาปี 2551-2554 พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อายุ 63 ปี อดีตที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

4.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายพันธรัตน์ จันทร์ปัญญา อายุ 40 ปี นักธุรกิจ อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รมว.ยุติธรรมและ รมว.วัฒนธรรม อันดับ 2 นายประเสริฐ อภิปุญญา อายุ 49 ปี รองเลขาธิการ กสทช.
__________________________


ส.ว.เลื่อนโหวตเลือกซูเปอร์บอร์ด กสทช. รอศาล ปค.ตัดสิน

14:54 น.


สมาชิกวุฒิสภาประชุมเลือกซูเปอร์บอร์ด กสทช. ไม่ลงตัวสุดท้ายลงมติเลื่อนการโหวต รอผลวินิจฉัยศาลปกครอง
     
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันนี้ (7 ม.ค.) มีการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ตาม พ.ร.บ.กสทช. หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.ได้ตรวจสอบแล้วเสร็จ โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม
     
       โดยก่อนการเข้าสู่การพิจารณาและนำเสนอรายงานของกรรมาธิการฯ นายอนุรักษ์ นิยมเวช ส.ว.สรรหา หารือการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวต้องให้เป็นไปตามมาตรา 70 วรรคสอง ว่าด้วย พ.ร.บ.กสทช. ที่ระบุชัดเจนว่า การคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินงาน กสทช.ในรอบสุดท้าย ต้องมีผู้สมัครครบทั้ง 5 ด้าน แต่ขณะนี้มีการเสนอรายชื่อให้เลือกเพียง 4 ด้านเท่านั้น ส่วนด้านคุ้มครองผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้มีการเสนอชื่อ เพราะศาลปกครองได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช.ยื่นฟ้องคดี
     
       นายอนุรักษ์กล่าวว่า หากวุฒิสภามีการเดินหน้าเลือกบุคคลดังกล่าวในวันนี้ (7 ม.ค.) จะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น การนำไปสู่การตีความตามกฎหมาย กสทช.มาตรา 70, การเข้าสู่ตำแหน่งและการดำรงวาระในตำแหน่งของกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช., การจ่ายค่าตอบแทน รวมไปถึงการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เพราะตามกฎหมายกำหนดว่าให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีกรรมการครบจำนวน 5 คนหรือครบทุกด้าน ดังนั้นตนขอเสนอญัตติให้เลื่อนระเบียบวาระดังกล่าวออกไปจนกว่าที่ศาลปกครองจะมีคำวินิจิฉัย
     
       ทั้งนี้ ได้มี ส.ว.อภิปรายสนับสนุนนายอนุรักษ์และเห็นด้วยต่อการเลื่อนการลงมติเลือกบุคคลดังกล่าวออกไป และมี ส.ว.ที่อภิปรายให้เดินหน้า เนื่องจากว่าตามระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช.ข้อ 16 ระบุว่า ให้วุฒิสภาลงคะแนนเลือกภายใน 30 วันหลังจากที่ประธานวุฒิสภาได้รับรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกฯ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ในท้ายสุดนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ซึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ใช้เสียงในที่ประชุมวุฒิสภาลงมติตัดสิน
     
       โดย พ.ต.ท.จิตต์ ศีโยหะ มุกดาธนพงศ์ ส.ว.มุกดาหาร เสนอญัตติให้เดินหน้าเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. ตามที่บรรจุในระเบียบวาระ และนายอนุรักษ์เสนอญัตติให้เลื่อนระเบียบวาระ โดยผลปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภาเห็นด้วยต่อญัตติให้เลื่อนระเบียบวาระออกไปจนกว่าศาลปกครองจะมีคำวินิจฉัย ด้วยคะแนน 68 เสียง ต่อ 51 เสียง ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง 13 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง
     
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการอภิปราย นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ในฐานะอดีตกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. อภิปรายต่อที่ประชุมว่า ตนเชื่อว่าวุฒิสภาจะเป็นผู้ชนะคดี ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพาณิชย์ ยื่นฟ้องคดีแน่นอน เพราะการตรวจสอบของกรรมการพบเอกสารและบัญชีการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงการทำธุระกิจของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายวุฒิพรมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งประเด็นการทำธุรกิจดังกล่าว ถือว่าเข้าข่ายขัดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช.


http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000002121&Keyword=%a1%ca%b7


____________________________


วุฒิสภาเตรียมลงมติเลือก กก.ติดตามผลปฏิบัติงาน กสทช.

09:40 น.
       การประชุมวุฒิสภา วันนี้ (7 ม.ค.) ซึ่งจะเริ่มในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... และรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เรื่องการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย
       ส่วนวาระเรื่องด่วนที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 70
       พร้อมกันนี้ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานมาด้วย
       นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องด่วน พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 18 พ.ศ.2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000001930&Keyword=%a1%ca%b7


__________________________________วุฒิสภาเลื่อนพิจารณา"ซูเปอร์บอร์ด กสทช."

มติวุฒิสภา ลงมติเลื่อนพิจารณาคัดเลือกซุปเปอร์บอร์ด กสทช ออกไปก่อน รอฟังคำสั่งศาลปกครอง
         
เมื่อเวลา 12.00น. ที่ประชุมวุฒิสภา มีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม
มีมติ 68 เสียง ต่อ 51 เสียงให้เลื่อนวาระการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) หรือ ซุปเปอร์บอร์ด กสทช ออกไปก่อน จนกว่าศาลปกครองจะยกเลิกคำสั่งทุเลาบังคับคดีหรือมีคำสั่งออกมา
         
ก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี ในกรณีนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช หนึ่งในผู้สมัครเป็นซุปเปอร์บอร์ดด้านคุ้มครองผู้บริโภค แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
       
 http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/8842-2013-01-07-06-28-42.html


_______________________

มติวุฒิสภา เลื่อนพิจารณา"ซูเปอร์บอร์ด กสทช." รอจนกว่าศาลปกครองวินิจฉัยคดี"วุฒิพร"ร้อง
เวลา 13:29:16 น.

 

เมื่อเวลา 12.00น. ที่ประชุมวุฒิสภา มีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีมติ 68 เสียง ต่อ 51 เสียงให้เลื่อนวาระการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) หรือ ซูเปอร์บอร์ด กสทช ออกไปก่อนจนกว่าศาลปกครองจะยกเลิกคำสั่งทุเลาบังคับคดีหรือมีคำสั่งออกมา

ก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี ในกรณีนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช  หนึ่งในผู้สมัครเป็นซุปเปอร์บอร์ดด้านคุ้มครองผู้บริโภค แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

ต่อมาคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญของวุฒิสภาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นซุปเปอร์บอร์ด  ตรวจสอบแล้วและได้แสดงวิสัยทัศน์ไปแล้ว 8 คนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง , ด้านกิจการโทรทัศน์ , ด้านกิจการโทรคมนาคม และ ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยังเหลือด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. ยื่นฟ้องคดี

ก่อนการเข้าสู่การพิจารณา นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหา ในฐานะกมธ. หารือว่าการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ต้องให้เป็นไปตามมาตรา 70 วรรค 2ว่าด้วย พ.ร.บ.กสทช. ที่ระบุชัดเจนว่าการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินงาน กสทช. ในรอบสุดท้าย ต้องมีผู้สมัครครบทั้ง 5 ด้าน แต่ขณะนี้มีการเสนอรายชื่อให้เลือก เพียง 4 ด้านเท่านั้น ส่วนด้านคุ้มครองผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้มีการเสนอชื่อ หากวุฒิสภามีการเดินหน้าเลือกบุคคลดังกล่าวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินก็จะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา อาทิ การนำไปสู่การตีความตามกฎหมาย กสทช.มาตรา 70, การเข้าสู่ตำแหน่งและการดำรงวาระในตำแหน่งของกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช., การจ่ายค่าตอบแทน รวมไปถึงการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เพราะตามกฎหมายกำหนดว่าให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีกรรมการครบจำนวน 5 คนหรือครบทุกด้าน ดังนั้นตนขอเสนอญัตติให้เลื่อนระเบียบวาระดังกล่าวออกไปจนกว่าที่ศาลปกครองจะมีคำวินิจิฉัย

ทั้งนี้ ได้มีส.ว.อภิปรายสนับสนุนนายอนุรักษ์ และเห็นด้วยกับการเลื่อนการลงมติเลือกบุคคลดังกล่าวออกไป อาทิ นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา ที่ระบุว่า เมื่อคัดเลือกได้ไม่ครบ 5 คน ก็ไม่สามารถเลือกประธานได้ จึงไม่มีศักดิ์และสิทธิ์ หากเดินหน้าต่อไปก็อาจมีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอีก คดีก็จะเพิ่มขึ้นมา ยืดเวลาออกไปอีก ส่วนส.ว.ที่อภิปรายให้เดินหน้า เนื่องจากว่าตามระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. ข้อ 16 ระบุว่าให้วุฒิสภาลงคะแนนเลือก ภายใน 30 วันหลังจากที่ประธานวุฒิสภาได้รับรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกฯ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ในท้ายสุดนายนิคม ประธานในการประชุม ได้ขอให้ใช้เสียงในที่ประชุมวุฒิสภาลงมติตัดสิน โดยผลปรากฎว่า ที่ประชุมวุฒิสภา เห็นด้วยกับญัตติให้เลือนระเบียบวาระออกไปจนกว่าศาลปกครองจะมีคำวินิจฉัย ด้วยคะแนน 68 เสียง ต่อ 51 เสียง ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง 13 เสียงและไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ด้านนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ในฐานะอดีตกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. อภิปรายต่อที่ประชุมว่า เชื่อว่าวุฒิสภาจะเป็นผู้ชนะคดี ตามที่นายวุฒิพร ยื่นฟ้องคดีแน่นอน เพราะการตรวจสอบของกรรมการ พบเอกสารและบัญชีการเคลื่อนไหวทางการเงิน ของนายวุฒิพร ที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไอทีวี จำกัด (มหาชน) ถือว่าเข้าข่ายขัดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช.


สำหรับผู้ที่เข้ารอบซูเปอร์บอร์ด กสทช.ทั้ง 10 คนแยกเป็นผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้านๆ ละ 2 คน คือ ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อายุ 57 ปี อดีต ส.ว.สรรหาปี 2551-2554 และอดีตกรรมการบริหารบริษัทโทรคมนาคมหลายแห่ง นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ อายุ 43 ปี อาจารย์ ม.เทคโนโลยีมหานคร และอดีตวิศวกรในเครือล๊อกซเล่ย์และ
เครือเทเลคอมเอเชีย

ด้านกิจการกระจายเสียง พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อายุ 60 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น.ส.ลักษมี ศรีสมเพ็ชร อายุ 48 ปี กรรมการบริหารบริษัทศรีสมเพ็ชร ประกอบธุรกิจด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุและผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ และอดีตรองประธานหอการค้าเชียงใหม่

3.ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาภินันท์ อายุ 61 ปี กรรมการบริษัทยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัดและอดีต ส.ว.สรรหาปี 2551-2554 พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ อายุ 63 ปี อดีตที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

4.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นายพันธรัตน์ จันทร์ปัญญา อายุ 40 ปี นักธุรกิจ อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รมว.ยุติธรรมและ รมว.วัฒนธรรม อันดับ 2 นายประเสริฐ อภิปุญญา อายุ 49 ปี รองเลขาธิการ กสทช.

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1357539271&grpid=03&catid=03


___________________________

ปธ.วุฒิสภานัดสมาชิกถกเลือกผู้ปฏิบัติงานกสทช.-ผลการดำเนินงานครม.
09:00:00 น.

 

วันที่ 7 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ได้มีคำสั่งนัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 สมัยสามัญนิติบัญญัติ ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. โดยประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.... และผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เรื่อง การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องด่วนพิจารณา คือ การเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติกสทช. พ.ศ.2553 มาตรา 70

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1357522425&grpid=03&catid=03

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.