Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 มิถุนายน 2556 กสทช. มติที่ให้ CAT จ้าง TRUEMOVE GSM1800 หลังหมดอายุสป.อีก1ปี (ไม่ใช้ต่อสป.) แต่ไม่ให้ลูกค้ามีผลกระทบ (รับรองมติครั้งนี้ผ่านการพูดคุย กฤษฎีกา อัยการ กระทรวงการคลัง แล้ว)ประเด็นหลัก


 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เผยถึงรายละเอียดการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ....ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นวาระที่มีการพิจารณาและให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีการหารือกฤษฎีกา อัยการ กระทรวงการคลัง มีการสอบถามข้อมูลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ.กสท โทรคมนาคม บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ร่วมกันหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา

    ทั้งนี้ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตาม (ร่าง) ประกาศ ไม่ใช่การต่ออายุสัมปทาน และไม่ใช่การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ตามมาตรา 45 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 แต่เป็นการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน.______________________________________


กสทช.ย้ำโปร่งใสเยียวยาคลื่น1800 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เผยถึงรายละเอียดการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ....ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นวาระที่มีการพิจารณาและให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีการหารือกฤษฎีกา อัยการ กระทรวงการคลัง มีการสอบถามข้อมูลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ.กสท โทรคมนาคม บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ร่วมกันหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา
    ทางด้านคณะทำงานได้ชี้แจงความจำเป็นและหลักการของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวว่า เป็นการดำเนินการโดยคำนึงถึงกฎหมายการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและระยะเวลาที่สัมปทานจะสิ้นสุด ในวันที่ 15 กันยายน 2556 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการ และเป็นการเตรียมการรองรับผลของการสิ้นสุดของการอนุญาตสัมปทาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ
    ทั้งนี้ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตาม (ร่าง) ประกาศ ไม่ใช่การต่ออายุสัมปทาน และไม่ใช่การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ตามมาตรา 45 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 แต่เป็นการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน.

http://www.thaipost.net/news/220613/75362

__________________________________________
กสทช.ย้ำโปร่งใสเยียวยาคลื่น1800

เศรษฐกิจ 22 June 2556 - 00:00

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เผยถึงรายละเอียดการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ....ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นวาระที่มีการพิจารณาและให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีการหารือกฤษฎีกา อัยการ กระทรวงการคลัง มีการสอบถามข้อมูลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ.กสท โทรคมนาคม บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ร่วมกันหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา
    ทางด้านคณะทำงานได้ชี้แจงความจำเป็นและหลักการของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวว่า เป็นการดำเนินการโดยคำนึงถึงกฎหมายการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและระยะเวลาที่สัมปทานจะสิ้นสุด ในวันที่ 15 กันยายน 2556 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการ และเป็นการเตรียมการรองรับผลของการสิ้นสุดของการอนุญาตสัมปทาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ
    ทั้งนี้ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตาม (ร่าง) ประกาศ ไม่ใช่การต่ออายุสัมปทาน และไม่ใช่การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ตามมาตรา 45 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 แต่เป็นการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน.

http://www.thaipost.net/news/220613/75362

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.