Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มิถุนายน 2556 ชมรม-สมาคมสื่อชวนร่วม เสวนา "พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน" จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธคยาประเด็นหลัก
การจัดเสวนาดังกล่าว แสดงถึงการมีส่วนร่วมในวิชาชีพสื่อ ร่วมประเมินสภาพปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล ไม่กระทบสิทธิ เสรีภาพ ความมั่นคง ในการเข้าใช้สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ หลังกิจกรรมเสวนาจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอต่อกระทรวงไอซีทีต่อไป

การเสวนา "พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน" จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พล่าซ่า.______________________________________

ชวนร่วมเสวนา "พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน"

ชมรม-สมาคมสื่อชวนร่วมเสวนาแนวทางปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ให้เป็นสากล ทันยุคสังคมออนไลน์
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เตรียมจัดเสวนาหัวข้อ "พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน" หลังจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีแนวทางปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เนื่องจากพบว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว มีปัญหาในภาพรวม ทั้งในขอบเขตการบังคับใช้ ช่องว่างในการควบคุมดูแล ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มิสามารถปฏิบัติให้สอดรับหรือป้องปรามการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ สำหรับข้อขัดข้องจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว มีการนำเสนอแก้ไข อาทิ การปิดเว็บไซต์ การบังคับใช้กฎหมายทั้งอาญาและแพ่ง

จากปัญหาข้างต้น กระทรวงไอซีที จึงมีการปรับสาระสำคัญในข้อกฎหมาย ให้ถ้อยคำง่ายต่อความเข้าใจ โครงสร้างในตัวกฎหมายให้แยกการกระทำผิดอันเกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตลอดจนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้ ผู้ให้บริการ อำนาจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวเกิดความสมดุลระหว่างสิทธิ เสรีภาพ การคุ้มครองบุคคล และความมั่นคงของประเทศ โดยมิใช่เป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐ รวมทั้งปรับปรุงเพื่อให้สอดรับต่อสถานการณ์ ความก้าวหน้าแห่งยุคสังคมออนไลน์

การจัดเสวนาดังกล่าว แสดงถึงการมีส่วนร่วมในวิชาชีพสื่อ ร่วมประเมินสภาพปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล ไม่กระทบสิทธิ เสรีภาพ ความมั่นคง ในการเข้าใช้สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ หลังกิจกรรมเสวนาจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอต่อกระทรวงไอซีทีต่อไป

การเสวนา "พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน" จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พล่าซ่า.


http://www.dailynews.co.th/technology/214553

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.