Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กรกฎาคม 2555 ( หาก TOT ผิด TOT3G ดับ ถึงขั้นคุ้มครองชั่วคราว ) ศาลปกครอง นัดตัดสินคดีอีริคสันฯ ฟ้อง TOT ตัดสิทธิเข้าประมูล3G 12 ก.ค.

( หาก TOT ผิด TOT3G ดับ ถึงขั้นคุ้มครองชั่วคราว ) ศาลปกครอง นัดตัดสินคดีอีริคสันฯ ฟ้อง TOT ตัดสิทธิเข้าประมูล3G 12 ก.ค.


ประเด็นหลัก

ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อน การพิพากษาเมื่อวันที่ 27 ม.ค.55 หลังพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่ให้กิจการร่วมค้าอีริ คสันผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาจากสาเหตุไม่เสนอรายละเอียดทางเทคนิคของ อุปกรณ์ระบบสถานีฐานทำให้ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ เสนอได้ หากศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวตามคำขอของผู้ฟ้อง คดีจะทำให้โครงสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศเกิดความล่าช้าเป็นอุปสรรคแก่การ บริหารงานของรัฐและสาธารณะ จึงมีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ของผู้ฟ้องคดี
__________________________________________

ศาลปกครอง นัดตัดสินคดีอีริคสันฯ ฟ้องทีโอทีตัดสิทธิเข้าประมูล3G 12 ก.ค.


ศาล ปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่บริษัท อีริคสัน(ประเทศไทย) จำกัด ยื่นฟ้อง บมจ.ทีโอที ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีคำสั่งไม่ผ่านให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่ 12 ก.ค.55 เวลา 13.30 น.คดี นี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการประกวดราคาโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อน ที่ยุคที่ 3 ตามโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคำสั่งตามหนังสือที่ รช./31 ลงวันที่ 19 ม.ค.55 ให้บริษัท อีริคสัน(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาใน โครงการดังกล่าว โดยอ้างว่าขาดส่งเอกสารด้านเทคนิค ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมา บมจ.ทีโอที ผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย จึงนำเรื่องมาฟ้องศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

ก่อน หน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อน การพิพากษาเมื่อวันที่ 27 ม.ค.55 หลังพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่ให้กิจการร่วมค้าอีริ คสันผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมาจากสาเหตุไม่เสนอรายละเอียดทางเทคนิคของ อุปกรณ์ระบบสถานีฐานทำให้ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ เสนอได้ หากศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวตามคำขอของผู้ฟ้อง คดีจะทำให้โครงสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศเกิดความล่าช้าเป็นอุปสรรคแก่การ บริหารงานของรัฐและสาธารณะ จึงมีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ของผู้ฟ้องคดี

ryt9
http://www.ryt9.com/s/iq03/1443337

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.