Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 พฤษภาคม 2556 (ทำไม่ไม่เพิ่มเงินเดือนครูห่างไกล) ร.ร.เล็ก นครสวรรค์ปรับการสอนร. ศึกษาผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล -ยุบชั้นแทน เหตุครูไม่พอ


ประเด็นหลักส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนและครูจำนวนน้อย ซึ่งในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คนอยู่ 40 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 200 โรงเรียน ทาง สพป.เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบช่วงชั้น และการเรียนรู้แบบคละชั้น โดยวิธีการยุบชั้นเรียนให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่ทิ้งห้องเรียน นำเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกันมา เชื่อมโยงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ แล้วนำมากำหนดกิจกรรมเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครั้งเดียวพร้อมกันในแต่ละช่วงชั้น และให้ใช้การศึกษาผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล เข้ามาสอนเสริม จนโรงเรียนในสังกัดสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละโรงเรียนได้______________________________________สพป.นครสวรรค์ปรับการสอน ร.ร.เล็ก ใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม-ยุบชั้นแทน


นครสวรรค์ - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ยกคณะตรวจความพร้อมรับเปิดเทอม พร้อมใช้การศึกษาผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล-ยุบชั้นโรงเรียนเล็ก
     
       วันนี้ (16 พ.ค.) ดร.สมเดช สีแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ออกตรวจความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดในช่วงเปิดเทอมวันแรกตามเขตที่รับผิดชอบจำนวน 5 อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ คือ อำเภอเมือง อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง และอำเภอพยุหะคีรี
     
       ดร.สมเดชกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้มีการเตรียมความพร้อมประชุมครูในสังกัดในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนให้พร้อมสำหรับช่วงเปิดภาคเรียน คือนักเรียนมาโรงเรียนในวันแรกทางโรงเรียนก็มีความพร้อมที่จะสามารถสอนหนังสือได้เลยไม่ต้องมีการเตรียมตัวปรับสภาพ พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียน
     
       ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนและครูจำนวนน้อย ซึ่งในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คนอยู่ 40 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 200 โรงเรียน ทาง สพป.เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบช่วงชั้น และการเรียนรู้แบบคละชั้น โดยวิธีการยุบชั้นเรียนให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่ทิ้งห้องเรียน นำเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกันมา เชื่อมโยงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ แล้วนำมากำหนดกิจกรรมเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครั้งเดียวพร้อมกันในแต่ละช่วงชั้น และให้ใช้การศึกษาผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล เข้ามาสอนเสริม จนโรงเรียนในสังกัดสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละโรงเรียนได้

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000058701&Keyword=%b4%d2%c7%e0%b7%d5%c2%c1

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.