Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

2 กรกฎาคม 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้โครงการแท็บเล็ต (ทำเด็กสายตาเสีย) ทำเด็กขาดทักษะการเขียน) ( แต่ผลดี ทันสมัย จูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้)ประเด็นหลักนอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเห็นว่านโยบายการแจกเครื่องแท็บเล็ต    มีผลดี 3 อันดับแรก ได้แก่ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ และสนใจการเรียนมากขึ้น ร้อยละ 93.1 และร้อยละ 87.5 ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนร้อยละ 85.8 และร้อยละ 83.4 และทำให้เด็กเรียนรู้ก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์ การเรียนรู้ไม่จำกัด เวลาและสถานที่ ร้อยละ 82.5 และร้อยละ 78.9

ส่วนผลเสีย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีปัญหาเรื่องสายตา ปัญหาด้านสุขภาพ ออกกำลังกายน้อยลง ร้อยละ 56.5 และร้อยละ 59.4 ไม่เหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เพราะจะทำให้ทักษะการใช้มือ เขียนไม่เป็น ร้อยละ 53.6 และร้อยละ 53.2 และมีโอกาสอยู่ในโลกไซเบอร์ (Cyber) มาก ทำให้ขาดมนุษยสัมพันธ์ ลดการเล่นกับ    เพื่อน ๆ ร้อยละ 45.0 และร้อยละ 44.6 ทั้งนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้เครื่องแท็บเล็ตให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ควรเพิ่มเนื้อหาสาระ แบบฝึกหัดลงในโปรแกรมให้มากขึ้น ควรแจกเครื่องแท็บเล็ตที่มีคุณภาพ และจัดอบรมครูผู้สอนในเรื่องการใช้เพิ่มเติม.


______________________________________

สสช.เผยผลสำรวจแท็บเล็ตป.1เป็นสื่อทันสมัยแต่มีปัญหาสายตา


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร ครูผู้สอน ในโครงการแจกแท็บเล็ตเด็ก ป.1 พบว่า แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จูงใจให้เด็กสนใจเรียน แต่มีผลเสียในเรื่องสายตา สุขภาพ และออกกำลังกายน้อยลง แนะควรแจกเครื่องที่มีคุณภาพมากกว่านี้

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจกแท็บเล็ตเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2556 พบว่า ผู้ บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนที่อยู่ในข่ายของการจะได้รับการจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.4 และร้อยละ 92.5 พึงพอใจต่อนโยบายการแจกเครื่องแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนที่พึงพอใจในระดับน้อยถึงน้อยสุด มีร้อยละ 3.6 และร้อยละ 7.5 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเห็นว่านโยบายการแจกเครื่องแท็บเล็ต    มีผลดี 3 อันดับแรก ได้แก่ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ และสนใจการเรียนมากขึ้น ร้อยละ 93.1 และร้อยละ 87.5 ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนร้อยละ 85.8 และร้อยละ 83.4 และทำให้เด็กเรียนรู้ก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์ การเรียนรู้ไม่จำกัด เวลาและสถานที่ ร้อยละ 82.5 และร้อยละ 78.9

ส่วนผลเสีย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีปัญหาเรื่องสายตา ปัญหาด้านสุขภาพ ออกกำลังกายน้อยลง ร้อยละ 56.5 และร้อยละ 59.4 ไม่เหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เพราะจะทำให้ทักษะการใช้มือ เขียนไม่เป็น ร้อยละ 53.6 และร้อยละ 53.2 และมีโอกาสอยู่ในโลกไซเบอร์ (Cyber) มาก ทำให้ขาดมนุษยสัมพันธ์ ลดการเล่นกับ    เพื่อน ๆ ร้อยละ 45.0 และร้อยละ 44.6 ทั้งนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้เครื่องแท็บเล็ตให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ควรเพิ่มเนื้อหาสาระ แบบฝึกหัดลงในโปรแกรมให้มากขึ้น ควรแจกเครื่องแท็บเล็ตที่มีคุณภาพ และจัดอบรมครูผู้สอนในเรื่องการใช้เพิ่มเติม.


http://www.dailynews.co.th/technology/215831

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.