Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2556 ICT เร่งให้ความรู้ กับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เหตุปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 )กรอบนโยบายและการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ


ประเด็นหลัก


นายไชยยันต์ กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2556 นี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการบริหารจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวางแผนการดำเนินการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (CIO) ภาครัฐ โดยเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย กรอบนโยบายและการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายและบริการภาครัฐ Broadband Access and Service Revolution and Strategic planning challenge: Case study of ISOC community และความท้าทายการบริหารโครงการสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า โดยวิทยากรจากองค์กรที่มีประสบการณ์ด้าน IPv6 โดยคาดหวังให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรของทุกหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยกันผลักดันการดำเนินงานการเปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่เครือข่ายและบริการ IPv6 ให้บรรลุผลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไป.

______________________________________

ไอซีที พร้อมกระโจนเข้าเครือข่าย-บริการ IPv6


ไอซีที เดินหน้ากระตุ้นภาครัฐเตรียมความพร้อม หวังผลักดัน-เปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่เครือข่ายและบริการ IPv6...

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในงานสัมมนาการบริหารโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ว่า ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้เริ่มพิจารณาวางแผนการสร้างโครงข่ายการสื่อสารยุคใหม่ (Next Generation Network: NGN) รวมถึงองค์ประกอบสำหรับขยายขอบข่ายของบริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไปสู่บริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ (IPv6) ให้ผลสำเร็จ

ปลัดไอซีที กล่าวต่อว่า กระทรวงไอซีทีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ซึ่งมีผู้แทนหลายภาคส่วนมาร่วมพิจารณาเรื่องการดำเนินการของประเทศไทยในการใช้ IPv6 โดยมีการวางแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเครือข่าย IPv6 สำหรับภาครัฐ เป็นการนำร่อง และได้ประกาศการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2554 เพื่อแสดงความชัดเจนของประเทศไทย และในปีเดียวกันนั้น กระทรวงฯ ได้ร่วมดำเนินการทดสอบ IPv6 ในวันที่ 8 มิ.ย.2554 ซึ่งเป็นวัน World IPv6 Day พร้อมจัดงานสัมมนาเรื่อง “ก้าวสู่จุดเปลี่ยน IPv6 ประเทศไทย” เพื่อเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศไทยไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี IPv6 และนำเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมทดสอบ IPv6 อย่างเป็นทางการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ดูแลระบบโปรแกรมประยุกต์ของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย

นายไชยยันต์ กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2556 นี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการบริหารจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวางแผนการดำเนินการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (CIO) ภาครัฐ โดยเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย กรอบนโยบายและการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายและบริการภาครัฐ Broadband Access and Service Revolution and Strategic planning challenge: Case study of ISOC community และความท้าทายการบริหารโครงการสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า โดยวิทยากรจากองค์กรที่มีประสบการณ์ด้าน IPv6 โดยคาดหวังให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรของทุกหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยกันผลักดันการดำเนินงานการเปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่เครือข่ายและบริการ IPv6 ให้บรรลุผลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไป.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/357087

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.