Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 สิงหาคม 2556 (บทความ) ทีโอที ต้องเร่งปรับตัว // จริงที่ TOT อยู่ได้เพราะเงินตัวเองมานานแล้ว แต่ทุกธุรกิจยังแข่งขันกับเอกชนได้ยาก เพราะขั้นตอนระเบียบการทำงานที่ล้าหลัง ต้องการปรับตัวต้องกระทำครบวงจร


ประเด็นหลัก


แม้ว่าผู้บริหารของทีโอที จะกล่าวอ้างว่า ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ได้เพราะเงินรายได้จากสัมปทานมือถือ โดยทำธุรกิจอื่นของตัวเองมานาน ทั้ง บรอดแบนด์ เอฟทีทีเอ็กซ์ ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีคู่แข่ง แต่บริการของ ทีโอที ยังแข่งขันกับเอกชนได้ยาก เพราะขั้นตอนระเบียบการทำงานที่ล้าหลัง ถึงแม้จะเป็นผู้ให้บริการเช่าคู่สายรายใหญ่ และให้บริการอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลานาน หากระบบการทำงานยังรับส่งข้อมูล เอกสาร ผ่านบริการไปรษณีย์ ลูกค้าติดต่อต่างสาขาต้องใช้เวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์ ไม่มีวันจะแข่งขันกับเอกชนที่ติดต่อต่างสาขา ก็ได้รับบริการทันทีได้อย่างแน่นอน การปรับตัวต้องกระทำครบวงจร ไม่ใช่เลือกทำด้านใดด้านหนึ่ง มิเช่นนั้น ต้องนับถอยหลังฝากไว้เพียงชื่อในประวัติศาสตร์โทรคมนาคมไทย

______________________________________

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์

บทบรรณาธิการ


ทีโอที ต้องเร่งปรับตัว

วันเวลากำลังบีบเข้ามาทุกขณะ สำหรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม ทั้ง บมจ.กสท โทรคมนาคม และ บมจ.ทีโอที


ที่รายได้จากสัญญาสัมปทาน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักหล่อเลี้ยงองค์กรปีละกว่า 2 หมื่นล้านบาท กำลังจะยุติลง หน่วยงานเหล่านี้ต้องพยายามจัดทำแผนรองรับเพื่อความอยู่รอดของกิจการ ที่มีพนักงานประมาณ 2 หมื่นคน ในความรับผิดชอบ และแผนที่ออกมาต้องปฏิบัติได้จริง พนักงานและผู้บริหารต้องร่วมมือร่วมใจกันทำงาน รวมถึงต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย แม้ว่าจะมีบุคลากรระดับหัวกะทิอยู่ในองค์กร มีทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล หากไม่นำสิ่งดีๆ ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็นับวันจะสูญเปล่า โดยเฉพาะการบริการลูกค้า ซึ่งองค์กรเอกชนที่มีคู่แข่งมักถือว่าลูกค้าคือหนึ่งในทรัพย์สินอันมีค่า เป็นที่มาของแหล่งรายได้องค์กรที่ต้องดูแลรักษา แต่องค์กรรัฐวิสาหกิจที่คุ้นเคยต่อการผูกขาดกิจการมักทำตรงกันข้าม

นอกจากนี้ การปรับตัวด้วยการลงทุนใหม่ๆ หรือต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่ ต้องกระทำ เช่น การดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) จำนวน 2 ล้านพอร์ต วงเงินลงทุน 32,500 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (2556-2557) ที่เสนอขออนุมัติไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ต้นสังกัด เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอต่อไปยัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เป็นการลงทุนเพื่อทดแทนรายได้จากสัญญาสัมปทานปี 2557 แต่แผนงานดังกล่าว กลับขาดรายละเอียดสำคัญ ทั้งเป้าหมายยอดลูกค้าและการรับรู้รายได้ จะเป็นอย่างไร ขั้นตอนไหน ปีใดบ้าง โครงการใช้เงินลงทุนสูงมาก แต่รายละเอียดไม่ชัดเจน ระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ถึง 1,800 ล้านบาท เป็นอีกหนึ่งจุดที่หวั่นต่อการเกิดปัญหาความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆ และเงินลงทุนบางรายการซ้ำซ้อน อีกทั้งแหล่งเงินลงทุนในโครงการ จะมาจากการกู้เงินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

แม้ว่าโครงการนี้ จะเป็นความจำเป็น เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สอดรับโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ของรัฐ แต่ก็ยากที่ผู้มีอำนาจจะอนุมัติได้โดยง่าย ด้วยเป็นเงินลงทุนมูลค่าสูง กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ซึ่งต้องการผลักดันโครงการให้สอดรับกับสมาร์ทไทยแลนด์ ยังแสดงความวิตก เพราะว่า ทีโอที มีบทเรียนราคาแพงครั้งเก่า ที่ยังส่งผลถึงปัจจุบัน นั่นคือ โครงการสร้างโครงข่าย 3จี ที่ ทีโอที เริ่มต้นให้บริการก่อนผู้ประกอบการรายอื่นๆ แต่กลับสร้างรายได้ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้มาก เอกชนที่ประมูลคลื่นความถี่ใหม่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ ปลายปี 2555 ได้เริ่มให้บริการ และถ่ายโอนลูกค้า 2จี ไปยังคลื่นใหม่เป็นจำนวนมาก ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน และได้ทยอยคืนเลขหมาย 2จี แก่คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

แม้ว่าผู้บริหารของทีโอที จะกล่าวอ้างว่า ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ได้เพราะเงินรายได้จากสัมปทานมือถือ โดยทำธุรกิจอื่นของตัวเองมานาน ทั้ง บรอดแบนด์ เอฟทีทีเอ็กซ์ ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีคู่แข่ง แต่บริการของ ทีโอที ยังแข่งขันกับเอกชนได้ยาก เพราะขั้นตอนระเบียบการทำงานที่ล้าหลัง ถึงแม้จะเป็นผู้ให้บริการเช่าคู่สายรายใหญ่ และให้บริการอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลานาน หากระบบการทำงานยังรับส่งข้อมูล เอกสาร ผ่านบริการไปรษณีย์ ลูกค้าติดต่อต่างสาขาต้องใช้เวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์ ไม่มีวันจะแข่งขันกับเอกชนที่ติดต่อต่างสาขา ก็ได้รับบริการทันทีได้อย่างแน่นอน การปรับตัวต้องกระทำครบวงจร ไม่ใช่เลือกทำด้านใดด้านหนึ่ง มิเช่นนั้น ต้องนับถอยหลังฝากไว้เพียงชื่อในประวัติศาสตร์โทรคมนาคมไทย


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/editorial/20130801/520563/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E
0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-
%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B
8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.