Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มกราคม 2557 กทค.สั้ง DTAC ต้องจ่ายเงินเก็บค่าบริการเกินอัตราขั้นสูง ( โดยสั่งเป็นรายกรณีพร้อมดอกเบี้ย 15%ให้แก่ผู้เสียหาย ) ล่าสุดคือนายนิมิตร์ เทียนอุดม


ประเด็นหลัก


  ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเรียน คือนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้ใช้บริการซึ่งได้ร้องเรียนดีแทคคิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคม สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555
   
       อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนขอให้ กทค.พิจารณามีคำสั่งให้ผู้ประกอบการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินกว่าอัตราขั้นสูงให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการทั่วไปนั้น บอร์ด กทค.เห็นว่าเนื่องจากอาจมีเหตุแห่งความเสียหายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยังไม่อาจมีมติสั่งไปยังผู้ประกอบการเป็นการทั่วไปได้

______________________________________

กทค.สั่งดีแทคจ่ายเงินคืนลูกค้าที่เก็บค่าบริการเกินอัตราขั้นสูง       กทค.สั่งดีแทคจ่ายค่าส่วนต่างที่เรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูง พร้อมดอกเบี้ย 15% แก่ผู้เสียหาย หลังมีผู้บริโภคร้องเรียน แต่จะสั่งเป็นกรณีไปไม่รวมผู้ใช้บริการเป็นรายทั่วไป
     
       นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค.ได้มีมติเห็นชอบตามที่กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเสนอให้บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค คืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินกว่าอัตราขั้นสูง พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี โดยคำนวณนับตั้งแต่วันที่ผู้ร้องเรียนได้ชำระเงินค่าบริการให้แก่บริษัทในแต่ละรอบบิลไปจนถึงวันที่บริษัทได้ชำระเงินต้นที่เรียกเก็บเกินกว่าอัตราขั้นสูงคืนแก่ผู้ร้องเรียน
     
       ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเรียน คือนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้ใช้บริการซึ่งได้ร้องเรียนดีแทคคิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคม สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555
     
       อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนขอให้ กทค.พิจารณามีคำสั่งให้ผู้ประกอบการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บเกินกว่าอัตราขั้นสูงให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการทั่วไปนั้น บอร์ด กทค.เห็นว่าเนื่องจากอาจมีเหตุแห่งความเสียหายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยังไม่อาจมีมติสั่งไปยังผู้ประกอบการเป็นการทั่วไปได้
     

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000004459

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.