Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มกราคม 2557 กสทช.ต่ออายุเคเบิล-ทีวีดาวเทียม 177ช่อง ผ่านเกณฑ์ เช่น ช่องบลูสกาย ช่องสปริงนิวส์ ช่องรามาชาแนล (จะได้ต่อสัญญาเป็น 2 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ) มีอีก 2 ช่องรายการถูกลงโทษตามปกครอง คือช่อง 8 และช่องแกงค์กาตูน ซึ่งจะได้ต่ออายุสัญญาอีก 1 ปี


ประเด็นหลัก


ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. นัดล่าสุด ยังพิจารณาต่อใบอนุญาตช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม หรือ กิจการโทรทัศน์ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 1 ปี ซึ่งตามสัญญาหากช่องรายการนั้นๆ ทำตามระเบียบของสัญญาก็จะได้ต่อสัญญาเป็น 2 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ โดยมีจำนวน 177 ช่องรายการ ที่ผ่านเกณฑ์ อาทิ ช่องบลูสกาย ช่องสปริงนิวส์ ช่องรามาชาแนล และมีจำนวน 4 ช่องรายการ ที่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหารและยา และมีจำนวน 2 ช่องรายการ ที่ยังคงมีการพิจารณาในส่วนของเนื้อหาอยู่ และมีอีก 2 ช่องรายการถูกลงโทษตามปกครอง คือช่อง 8 และช่องแกงค์กาตูน ซึ่งจะได้ต่ออายุสัญญาอีก 1 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติใบอนุญาตทดลองประกอบวิทยุกระจายเสียงจำนวน 68 ใบอนุญาต เป็นบริการธุรกิจ 66 ใบอนุญาต บริการสาธารณะ 1 ใบอนุญาต บริการชุมชน 1 ใบอนุญาต และอนุมัติใบอนุญาตโครงข่ายที่ให้บริการช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม จำนวน 2 ราย

______________________________________


กสทช.ต่ออายุเคเบิล-ทีวีดาวเทียม 177ช่อง โครงข่าย Mux กำหนดออกอากาศเม.ย นี้

กสท.กสทช.ดร.นที ศุกลรัตน์ดิจิตอลทีวีทีวีดิจิตอลโครงข่าย muxใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

image

กสทช.ต่ออายุเคเบิล-ทีวีดาวเทียม 177ช่อง เท่ากับเป็น 2ปี พร้อมเพิ่มรายละเอียดท้ายใบอนุญาตผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิตอลหรือ Mux ต้องเสร็จตามกรอบออกอากาศเม.ย.นี้

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท.มีมติให้ ผู้ประกอบการโครงข่ายทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย สถานีกองทัพบกช่อง5 กรมประชาสัมพันธ์ อสมท และไทยพีบีเอส ทำตามกรอบเวลาที่ กสท.กำหนดให้ออกอากาศทีวีดิจิตอล ไม่เช่นนั้นอาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งภายในเดือนมิ.ย.57 นี้จะต้องเสร็จสิ้นทั้ง 11 จังหวัด

ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. นัดล่าสุด ยังพิจารณาต่อใบอนุญาตช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม หรือ กิจการโทรทัศน์ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 1 ปี ซึ่งตามสัญญาหากช่องรายการนั้นๆ ทำตามระเบียบของสัญญาก็จะได้ต่อสัญญาเป็น 2 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ โดยมีจำนวน 177 ช่องรายการ ที่ผ่านเกณฑ์ อาทิ ช่องบลูสกาย ช่องสปริงนิวส์ ช่องรามาชาแนล และมีจำนวน 4 ช่องรายการ ที่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหารและยา และมีจำนวน 2 ช่องรายการ ที่ยังคงมีการพิจารณาในส่วนของเนื้อหาอยู่ และมีอีก 2 ช่องรายการถูกลงโทษตามปกครอง คือช่อง 8 และช่องแกงค์กาตูน ซึ่งจะได้ต่ออายุสัญญาอีก 1 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติใบอนุญาตทดลองประกอบวิทยุกระจายเสียงจำนวน 68 ใบอนุญาต เป็นบริการธุรกิจ 66 ใบอนุญาต บริการสาธารณะ 1 ใบอนุญาต บริการชุมชน 1 ใบอนุญาต และอนุมัติใบอนุญาตโครงข่ายที่ให้บริการช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม จำนวน 2 ราย


http://www.adslthailand.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.