Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กุมภาพันธ์ 2557 กระทรวงไอซีที จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทยขึ้น เพื่อพัฒนาวิธีและกระบวนการในการสนับสนุนให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ICT และผู้ขาย ก่อนตัดสินใจซื้อ


ประเด็นหลัก


 ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT จำนวนมากในแต่ละปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ICT  มีความแตกต่างและหลากหลายทั้งราคา รูปแบบ คุณลักษณะ และความสามารถในการทำงาน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ขณะเดียวกันขนาดของตลาดที่ใหญ่โตขึ้น ส่งผลให้มีผู้ขายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และทำให้เป็นปัญหากับผู้ซื้อว่าจะสามารถเลือกจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพ และความสามารถสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน จากผู้ขายที่มีคุณภาพได้หรือไม่ ดังนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทยขึ้น เพื่อพัฒนาวิธีและกระบวนการในการสนับสนุนให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ICT และผู้ขาย ก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งเพื่อให้การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพ และความสามารถสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน จากผู้ขายที่มีคุณภาพดี เป็นไปได้โดยสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระในการดำเนินการและปัญหาในการจัดซื้อจัดหาของทุกฝ่ายได้ ตลอดจนเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย


______________________________________ก.ไอซีที จับมือ เนคเทค สร้างความรู้ความเข้าใจจัดซื้อผลิตภัณฑ์ICT
altก.ไอซีที จับมือ เนคเทค สร้างความรู้ความเข้าใจ “มาตรฐานและแนวทางการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” แก่หน่วยงานรัฐ-เอกชน พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการไทยยกระดับคุณภาพสินค้า ICT ตามมาตรฐาน

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย มีการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ผลิตภัณฑ์ ICT เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการทำงานอย่างมากมาย โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีการ            ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT จำนวนมากในแต่ละปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ICT  มีความแตกต่างและหลากหลายทั้งราคา รูปแบบ คุณลักษณะ และความสามารถในการทำงาน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ขณะเดียวกันขนาดของตลาดที่ใหญ่โตขึ้น ส่งผลให้มีผู้ขายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และทำให้เป็นปัญหากับผู้ซื้อว่าจะสามารถเลือกจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพ และความสามารถสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน จากผู้ขายที่มีคุณภาพได้หรือไม่ ดังนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทยขึ้น เพื่อพัฒนาวิธีและกระบวนการในการสนับสนุนให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ICT และผู้ขาย ก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งเพื่อให้การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณลักษณะ คุณภาพ และความสามารถสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน จากผู้ขายที่มีคุณภาพดี เป็นไปได้โดยสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระในการดำเนินการและปัญหาในการจัดซื้อจัดหาของทุกฝ่ายได้ ตลอดจนเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย

“ภายใต้โครงการดังกล่าวกระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่อง “มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT เพื่อให้สามารถนำหลักเกณฑ์พื้นฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของหน่วยงานในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงฯ กำหนด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ยกระดับคุณภาพสินค้า ICT ที่ผลิต ประกอบ หรือนำเข้า เพื่อจำหน่ายในประเทศ ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย นอกจากนั้นยังได้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐานของไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าวยังได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่กระทรวงไอซีทีสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระยะต่อไปอีกด้วย” นางทรงพรฯ กล่าว

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=222580:-ict&catid=171:pr&Itemid=512#.UyHROVGSwcs

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.