Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 กรกฎาคม 2557 (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) กสทช. ปลุกชีพวิทยุชุมชน 4,700 สถานี โดยมีผลตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที่ 10 ก.ค.เป็นต้นไป แบ่งออกเป็นกลุ่มแรก 600 สถานีที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ออกอากาศและมาตรฐานทางเทคนิคจาก กสทช. แล้ว


ประเด็นหลัก       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ออกประกาศปลดล็อกสถานีวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในตอนนี้มีวิทยุชุมชนที่สามารถออกอากาศได้ตามประกาศคสช.รวม 4,700 สถานี โดยมีผลตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที่ 10 ก.ค.เป็นต้นไป
   
       ทั้งนี้ในจำนวน 4,700 สถานีดังกล่าวแบ่งออกเป็นกลุ่มแรก 600 สถานีที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ออกอากาศและมาตรฐานทางเทคนิคจาก กสทช. แล้ว โดยกลุ่มนี้ให้รายงานตัวต่อสำนักงานเขตกสทช. 14 เขต เพื่อออกอากาศได้ทันที หลังรายชื่อสถานีประกาศในเว็บไซต์ กสทช. กลุ่มที่2 จำนวน 4,100 สถานี ได้รับอนุญาต แต่อุปกรณ์และมาตรฐานทางเทคนิคยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
       ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว จะประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์กสทช. เช่นกัน


______________________________________

กสทช.ปลุกชีพวิทยุชุมชน 4,700 สถานีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
กสทช. ปลุกชีพวิทยุชุมชน 4,700 สถานี หลังมีประกาศจาก คสช. พร้อมขู่วิทยุชุมชนเถื่อนหากแอบออกอากาศโดนโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และ ปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ออกประกาศปลดล็อกสถานีวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในตอนนี้มีวิทยุชุมชนที่สามารถออกอากาศได้ตามประกาศคสช.รวม 4,700 สถานี โดยมีผลตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที่ 10 ก.ค.เป็นต้นไป
     
       ทั้งนี้ในจำนวน 4,700 สถานีดังกล่าวแบ่งออกเป็นกลุ่มแรก 600 สถานีที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ออกอากาศและมาตรฐานทางเทคนิคจาก กสทช. แล้ว โดยกลุ่มนี้ให้รายงานตัวต่อสำนักงานเขตกสทช. 14 เขต เพื่อออกอากาศได้ทันที หลังรายชื่อสถานีประกาศในเว็บไซต์ กสทช. กลุ่มที่2 จำนวน 4,100 สถานี ได้รับอนุญาต แต่อุปกรณ์และมาตรฐานทางเทคนิคยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
       ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว จะประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์กสทช. เช่นกัน
     
       สำหรับในกลุ่มที่ 3 อีก 1,700 สถานี อยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการ ซึ่ง กสทช. จะรีบพิจารณา เพื่อให้สามารถออกอากาศได้ต่อไป แต่ในขณะที่อีกจำนวน 3,000 สถานีที่เป็นวิทยุชุมชนเถื่อน ไม่สามารถกลับมาออกอากาศได้อีกเลย ซึ่งหากฝ่าฝืนด้วยการออกอากาศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท
     
       'ขอเตือนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีว่าอย่าเพิ่งดำเนินการใดๆ จนกว่าสถานีของท่านจะมีชื่อประกาศเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีสิทธิออก อากาศได้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. และสำหรับสถานี ที่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศได้แล้ว ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงาน กสทช. โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำนักงาน กสทช. จะยึดใบอนุญาต และไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่'
     


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000078085

______________________________________วิทยุชุมชนเฮ! กสทช. เริ่มรับรายงานตัวขอสิทธิกลับมาออกอากาศบ่ายโมงนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 79 / 2557 เกี่ยวกับการออกอากาศของวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 ใน วันนี้ (10 ก.ค. 2557) กสทช.จะออกประกาศเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกอากาศของผู้ประกอบการกลุ่มนี้สาระสำคัญคือจะแบ่งกระบวนการพิจารณาให้กลับมาออกอากาศของผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ออกเป็น3 กลุ่ม


โดยให้กลุ่มแรกคือ ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงจาก กสทช. และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคทั้งเครื่องส่งและเสาอากาศรวมถึงไม่มีรายชื่อเป็นสถานีวิทยุที่ต้องห้ามออกอากาศตามประกาศ ของ คสช. ไปแสดงตนกับสำนักงานกสทช. เขต ทั้ง 14 เขตทั่วประเทศ ตั้งแต่13.00 น. วันนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อสถานีวิทยุที่มาแสดงตนในกลุ่มนี้เพื่อให้มีสิทธิกลับมาออกอากาศได้ทันที

ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการแล้วแต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคให้รีบดำเนินการส่งเครื่องส่งและติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนไปรายงานตัวที่สำนักงานกสทช. เขต เพื่อให้มีการประกอบรายชื่อเพื่อคืนสิทธิการออกอากาศต่อไป

สำหรับกลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตทดลองออกอากาศไปแล้วแต่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ของ กสทช. จะต้องรอให้ได้รับใบอนุญาตฯและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคก่อนจะได้สิทธิออกอากาศ

“กสทช. วางกรอบเวลาไว้ 1 เดือนเพื่อดำเนินการคืนสิทธิให้ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั้งหมดที่อยู่ใน 3 กลุ่มนี้ ซึ่งมีจำนวนราว 6,300 ราย  ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยยื่นขอรับใบอนุญาตใดๆซึ่งมีราว 3,000 ราย จะไม่ได้กลับมาออกอากาศอีก  และขอย้ำว่าหากสถานีวิทยุใดยังไม่ได้มีรายชื่อขึ้นบนเว็บไซต์ของ กสทช.จะยังไม่สามารถกลับมาออกอากาศได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3ล้านบาท”http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1404972371


________________________________ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.