Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 มีนาคม 2559 AIS ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ “ AIS ” จ่ายค่าเสียหายให้ CAT ตามฟ้องกว่า 7 ล้านบาท กรณี CAT ฟ้องว่า AIS ปล่อยปละละเลยให้ลูกค้า 165 ราย ใช้เอกสารปลอมเปิดใช้โทรศัพท์มือถือ

ประเด็นหลัก


คดีพลิก ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ “เอไอเอส” จ่ายค่าเสียหายให้ กสท.ตามฟ้องกว่า 7 ล้านบาท กรณี กสท.ฟ้องว่าเอไอเอสปล่อยปละละเลยให้ลูกค้า 165 ราย ใช้เอกสารปลอมเปิดใช้โทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นใช้โทร.ไปต่างประเทศแล้วเบี้ยว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้อง แต่ศาลฎีกากลับคำตัดสินสั่งให้จ่ายค่าเสียหาย

ศาลฎีกาสั่งเอไอเอสจ่ายค่าเสียหาย กสท.เปิดเผยขึ้นที่ศาลแพ่ง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มี.ค. ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เป็นจำเลย กรณีผิดสัญญาตัวแทน เรียกค่าเสียหาย 7,067,921.58 บาท


คำฟ้องระบุว่า โจทก์ได้รับสิทธิให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้จำเลยซึ่งได้รับสัมปทานจากบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ของจำเลย งานโครงข่ายของบริษัททีโอทีไปยังชุมสายโทรศัพท์ของโจทก์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ โจทก์จะบันทึกไว้และแจ้งจำเลยในแต่ละเดือนว่า มีหมายเลขโทรศัพท์รายใดบ้างที่ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จำเลยจะแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ใช้บริการดังกล่าวให้โจทก์ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง โจทก์แบ่งรายได้ให้จำเลยผ่านบริษัททีโอทีเป็นค่าตอบแทน จำเลยจึงเป็นตัวแทนโดยปริยายแบบมีบำเหน็จของโจทก์ในการทำสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
_____________________________________


เอไอเอสแพ้คดี จ่าย กสท.7ล้าน


คดีพลิก ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ “เอไอเอส” จ่ายค่าเสียหายให้ กสท.ตามฟ้องกว่า 7 ล้านบาท กรณี กสท.ฟ้องว่าเอไอเอสปล่อยปละละเลยให้ลูกค้า 165 ราย ใช้เอกสารปลอมเปิดใช้โทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นใช้โทร.ไปต่างประเทศแล้วเบี้ยว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้อง แต่ศาลฎีกากลับคำตัดสินสั่งให้จ่ายค่าเสียหาย

ศาลฎีกาสั่งเอไอเอสจ่ายค่าเสียหาย กสท.เปิดเผยขึ้นที่ศาลแพ่ง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มี.ค. ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เป็นจำเลย กรณีผิดสัญญาตัวแทน เรียกค่าเสียหาย 7,067,921.58 บาท

คำฟ้องระบุว่า โจทก์ได้รับสิทธิให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้จำเลยซึ่งได้รับสัมปทานจากบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ของจำเลย งานโครงข่ายของบริษัททีโอทีไปยังชุมสายโทรศัพท์ของโจทก์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ โจทก์จะบันทึกไว้และแจ้งจำเลยในแต่ละเดือนว่า มีหมายเลขโทรศัพท์รายใดบ้างที่ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จำเลยจะแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้ใช้บริการดังกล่าวให้โจทก์ส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง โจทก์แบ่งรายได้ให้จำเลยผ่านบริษัททีโอทีเป็นค่าตอบแทน จำเลยจึงเป็นตัวแทนโดยปริยายแบบมีบำเหน็จของโจทก์ในการทำสัญญาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

แต่จำเลยในฐานะตัวแทนประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้มีผู้ใช้สำเนาบัตรประชาชนปลอม สำเนาทะเบียนบ้านปลอม หรือนำเอกสารของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง และปลอมลายมือชื่อบุคคลอื่น เพื่อเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 165 ราย 185 เลขหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 7,067,921.58 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นตัวแทนโจทก์ และไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโจทก์ จำเลยไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ และไม่รู้เห็นกับการที่มีผู้ใช้เอกสารปลอมและปลอมลายมือชื่อ ใบสัญญาเช่า ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิด ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากโจทก์ผ่านบริษัททีโอที จำเลยจึงเป็นตัวแทนโดยปริยายแบบมีบำเหน็จของโจทก์ การที่มีผู้นำเอกสารปลอมมาแอบอ้างขอเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับจำเลย และใช้โทรศัพท์ไปยังต่างประเทศ เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หากพนักงานของจำเลยใช้ความรอบคอบตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารว่า บุคคลที่ยื่นขอใช้บริการเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏหลักฐานในเอกสารหรือไม่ ก็ย่อมทราบได้ว่าเป็นบุคคลคนละคนกัน ถือว่าความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนตามประมวลกฎ– หมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 812 จำเลยจึงต้องรับผิดตามฟ้องโจทก์ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 7,067,921.58 บาท

http://www.thairath.co.th/content/591558

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.