Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กันยายน 2559 Digital Thailand โดย 4 เป้าหมายหลักในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทุนมนุษย์ และภาครัฐ แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ระยะ 1 ปี 6 เดือน, ระยะ 5 ปี, ระยะ 10 ปี ระยะ 20 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจ และสังคมดิจิตอล (Digital Economy : DE) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นหลักด้าน นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีไอซีที กล่าวว่า แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น มุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์ (Digital Thailand) กล่าวคือ ประเทศที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงไอซีที จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิตอล และยุทธศาสตร์สุดท้าย คือ การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
ทั้งนี้ ภายใต้ 4 เป้าหมายหลักในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทุนมนุษย์ และภาครัฐ แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ระยะ 1 ปี 6 เดือน, ระยะ 5 ปี, ระยะ 10 ปี ระยะ 20 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจ และสังคมดิจิตอล (Digital Economy : DE) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการดำเนินธุรกิจการค้า ด้านการบริการ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ดีขึ้น


________________________________________________

ประจิน” ย้ำไทยแลนด์ 4.0 เห็นชัดปี 2564


“พล.อ.อ.ประจิน” ย้ำโรดแมป ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมาจาก 4 ปัจจัยหลัก คาดเห็นผลเป็นรูปธรรมปี 2564 หนุนไอซีที เดินหน้าตามแผน ด้าน “พันธ์ศักดิ์” เผย 4 เป้าหมาย แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1 ปี 6 เดือน ระยะ 5 ปี ระยะ 15 ปี และระยะ 20 ปี พร้อมจับมือ ATCI จัดงาน “eGovernment Forum 2016” สัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี 3-4 ส.ค.นี้
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าเต็มที่ในการนำประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติรับทราบไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยหลักที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น ต้องมาจาก 4 ปัจจัยหลัก คือ 1.การพัฒนาคน ทั้งในส่วนของราชการ เอกชน และคนทั่วไปให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 2.การพัฒนา และปรับปรุงงานวิจัย ทั้งทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับการใช้งานในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3.การพัฒนาด้านเกษตร และอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต และ 4.การพัฒนาด้านโซเชียล ให้เป็นสมาร์ท โซเชียล ในทุกๆด้าน เช่น ระดับหมู่บ้าน ก็ต้องพัฒนาให้เป็นดิจิตอลชุมชน หากเป็นโรงเรียน ก็ต้องสร้างเป็นดิจิตอล สคูล หรือ หากเป็นเมือง ก็ต้องสร้างให้เป็นดิจิตอล ซิตี เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าไทยแลนด์ 4.0 จะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2564

“ประจิน” ย้ำไทยแลนด์ 4.0 เห็นชัดปี 2564
นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีไอซีที

ด้าน นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีไอซีที กล่าวว่า แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น มุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์ (Digital Thailand) กล่าวคือ ประเทศที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงไอซีที จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิตอล และยุทธศาสตร์สุดท้าย คือ การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
ทั้งนี้ ภายใต้ 4 เป้าหมายหลักในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทุนมนุษย์ และภาครัฐ แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ระยะ 1 ปี 6 เดือน, ระยะ 5 ปี, ระยะ 10 ปี ระยะ 20 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจ และสังคมดิจิตอล (Digital Economy : DE) เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการดำเนินธุรกิจการค้า ด้านการบริการ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ดีขึ้น

“ประจิน” ย้ำไทยแลนด์ 4.0 เห็นชัดปี 2564

ทั้งนี้ กระทรวงไอซีที ได้ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดโครงการ eGovernment Forum 2016 ภายใต้แนวคิดหลัก The Challenges of Government Innovation : Disruptive Government ในวันที่ 3-4 ส.ค.2559 เพื่ออบรมสัมมนาวิชาการ เพื่อการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นำเทคโนโลยี และอุปกรณ์ดิจิตอลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการให้บริการแบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
โดยไฮไลต์ของงานอยู่ที่การปาฐกถาพิเศษของผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และเอกชนระดับประเทศ, การร่วมเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, การประชุมห้องย่อยของ CIOs ภาครัฐ และชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC) นอกจากนี้ ยังมีส่วนแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการด้านไอซีที ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า, สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA, บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด, Exclusive Network Thailand, บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท แบงคอคซิสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ จำกัด และบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000077073&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+4-8-59&utm_campaign=20160803_m133338433_MGR+Morning+Brief+4-8-59&utm_term=_E2_80_9C_E0_B8_9B_E0_B8_A3_E0_B8_B0_E0_B8_88_E0_B8_B4_E0_B8_99_E2_80_9D+_E0_B8_A2_E0_B9_89_E0_B8_B3

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.