Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 ตุลาคม 2559 ED ชี้ ปัจจุบันมูลค่าอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดการสำรวจของ สพธอ. มูลค่าตลาดปี 2558 อยู่ที่กว่ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10.41%

ประเด็นหลัก


นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิดงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมูลค่าอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดการสำรวจของ สพธอ. มูลค่าตลาดปี 2558 อยู่ที่กว่ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10.41% โดยเฉพาะมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2C (ธุรกิจไปยังผู้บริโภค) สูงที่สุดในอาเซียน ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยที่จะเติบโตได้อีกมากในระยะยาว และด้วยการผลักดันให้คนไทยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและทำอีคอมเมิร์ซเป็น ไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จากงานประจำ โดยทุกคนสามารถใช้สมาร์ตโฟนทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้

โดยภายในงานจะเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มาร่วมกันกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ และร่วมแสดงความคิดเห็นกับ (ร่าง) แผนอีคอมเมิร์ซของประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายใน 3 โซนกิจกรรม อาทิ การอบรมสัมมนาทางวิชาการ การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน การถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรจากหลากหลายอาชีพ เป็นต้น

________________________________________________
ริ่มแล้ว"Thailand e-Commerce Week"สพธอ.จับมือ12พันธมิตรระดมกูรูถ่ายทอดประสบการณ์


ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ร่วมกับ พันธมิตร 12 แห่ง อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น จัดงาน “Thailand e-Commerce Week” ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “e-Commerce is all around you” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไปถึงคนทั่วไปให้สามารถทำอีคอมเมิร์ซได้ดีและเก่ง ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขายทางออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล


นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิดงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมูลค่าอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดการสำรวจของ สพธอ. มูลค่าตลาดปี 2558 อยู่ที่กว่ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10.41% โดยเฉพาะมูลค่าอีคอมเมิร์ซแบบ B2C (ธุรกิจไปยังผู้บริโภค) สูงที่สุดในอาเซียน ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยที่จะเติบโตได้อีกมากในระยะยาว และด้วยการผลักดันให้คนไทยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและทำอีคอมเมิร์ซเป็น ไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จากงานประจำ โดยทุกคนสามารถใช้สมาร์ตโฟนทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้
โดยภายในงานจะเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มาร่วมกันกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ และร่วมแสดงความคิดเห็นกับ (ร่าง) แผนอีคอมเมิร์ซของประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายใน 3 โซนกิจกรรม อาทิ การอบรมสัมมนาทางวิชาการ การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน การถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรจากหลากหลายอาชีพ เป็นต้น

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475829423

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.