Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้มูลค่าตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สาย 259,580 ล้านบาท แต่โตแบบชะลอตัว!! เนื่องจากอัตราค่าบริการที่ถูกลงจากการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยรวมในปี 61 ยังคงมีทิศทางการขยายตัวที่ชะลอตัวลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคาสำหรับการใช้บริการสื่อสารข้อมูล (Data) ต่อเมกะไบต์ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน อัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลโดยเฉลี่ยมีมูลค่าราว 0.16 บาทต่อเมกะไบต์ ลดลงราวร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าบริการเฉลี่ยในปี 59 ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสื่อสารข้อมูลซึ่งเป็นรายได้หลักในการหนุนการเติบโตของตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเติบโตที่ชะลอตัวลง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเสียง (Voice) ก็ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่ผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไลน์และเฟซบุ๊กในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทดแทนการโทรหรือการใช้บริการด้วยเสียง ซึ่งเป็นเทรนด์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุค 3G ในปี 56 จนถึงยุค 4G ในปี 59 ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ประกอบการยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารต้นทุนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ที่ประมูลได้ในช่วงปลายปี 58 ที่ผ่านมา รวมถึงต้นทุนด้านการลงทุนขยายโครงข่าย 4G ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน อีกทั้ง ผู้ประกอบการยังต้องพิจารณาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ในช่วงคลื่นความถี่ใหม่ ซึ่งน่าจะมีการประมูลไม่เกินไตรมาสที่ 2 ของปี 61 เพื่อให้ได้แบนด์วิธมากขึ้นสำหรับรองรับการใช้งานโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่น่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 61 มูลค่าตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยรวมของไทยน่าจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ 253,930 – 259,580 ล้านบาท ขยายตัวในกรอบร้อยละ 4.7 – 7.1 จากปี 60 โดยน่าจะได้รับแรงหนุนหลักมาจากการทำการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลักดันให้มีผู้ใช้งานแบบรายเดือนเพิ่มขึ้น หรือการผลักดันให้ผู้ใช้รายเดือนเดิมทำการเปลี่ยนแพ็กเกจมาอยู่ในระดับราคาที่สูงขึ้น โดยมีแรงจูงใจจากการให้ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตในปริมาณมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่ยังคงใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูลยังคงขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การเติบโตของตลาดบริการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 61 มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูลในไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 186,660 – 190,490 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตอยู่ในกรอบราวร้อยละ 14.7 – 17.1 ชะลอตัวลงจากปี 2560 ที่คาดว่าจะขยายตัวอยู่ราวร้อยละ 21.8 เนื่องจากอัตราค่าบริการที่ถูกลงจากการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด สำหรับตลาดด้านการให้บริการเสียงในปี 2561 ก็ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาดด้านการให้บริการเสียงจะมีมูลค่าอยู่ราว 67,270 – 69,090 ล้านบาท หดตัวราวร้อยละ 13.3 – 15.6 จากปี 2560 อย่างไรก็ดี การหดตัวดังกล่าวเป็นการหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะหดตัวราวร้อยละ 16.1 เพราะมีกลุ่มผู้ใช้บริการแบบเติมเงินย้ายมาใช้บริการแบบรายเดือนเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการทำการตลาดที่เข้มข้นของผู้ประกอบการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการน่าจะยังคงมุ่งเน้นทำการตลาดสำหรับจูงใจให้กลุ่มผู้ใช้งานแบบเติมเงินหันมาใช้งานแบบรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยมีการออกแพ็กเกจรายเดือนด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นในระดับราคาที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้บริการแบบเติมเงินได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าและหันมาใช้บริการแบบรายเดือนเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับแพ็กเกจสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่วนลดเมื่อซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ โดยอาจนำเสนอแพ็จเกจการใช้งานรายเดือนในระดับราคาเริ่มต้นที่สูงขึ้นและให้ใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปริมาณมาก หรือมีการนำเสนอแพ็กเกจในระดับราคาเริ่มต้นที่ไม่สูงมากนัก แต่ให้ลูกค้าผูกพันสัญญาแบบรายเดือนนานขึ้นจาก 6 – 12 เดือน มาเป็น 18 เดือน หรือมากสุดที่ 36 เดือน เป็นต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าว น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้รายได้รายเดือนเฉลี่ยต่อเลขหมาย (Average Revenue per User: ARPU) ของกลุ่มผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น และเป็นแรงหนุนหลักที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 61 รายได้รายเดือนเฉลี่ยต่อเลขหมายของกลุ่มผู้ประกอบการโดยรวมจะอยู่ที่ 233.8 – 239.0 บาท และมีอัตราการเติบโตอยู่ราวร้อยละ 4.5 – 6.8 จากปี 60 ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การให้บริการบันเทิงออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นดูหนัง/ ซีรี่ส์ต่างประเทศ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลง หรือแม้แต่การให้บริการเกมออนไลน์ จะยังคงเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายในไทย เพื่อสร้างรายได้เสริมอื่นๆ ให้แข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจากการทำกิจกรรมบันเทิงออนไลน์ต่างๆ ดังกล่าวยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคไทย ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น (นักเรียน/ นักศึกษา) และวัยทำงาน แต่ยังมีแนวโน้มขยายความนิยมไปยังกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย สำหรับในระยะกลางถึงระยะยาว (2 – 5 ปีข้างหน้า) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเข้าสู่ยุค IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นยุคที่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันมีการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ และสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการประสบความสำเร็จทางการตลาดของอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือสายรัดข้อมือ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น น่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันการใช้งานโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้เพิ่มสูงขึ้นอีกมาก ซึ่งน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้า หากผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจ e-Wallet และทำการตลาดให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายหลักได้ ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถแตกไลน์ธุรกิจอื่นๆ ได้อีกมาก นำมาซึ่งการเพิ่มรายได้โดยรวมในอนาคต

1 ความคิดเห็น:

  1. IGT Gaming, Casinos, and Games for sale in Maricopa
    Find your www.jtmhub.com complete list of apr casino casinos, games and games at goyangfc.com IGT wooricasinos.info Gaming aprcasino in Maricopa, Arizona. 1. Casinos in Casino at Residence

    ตอบลบ

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.