Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 ธันวาคม 2554 ( เร่งรีบการลงนาม ) สหภาพ กสท จี้ ”จิรายุทธ” แจงค.โปร่งใสโครงการ FTTX 8 จังหวัด มูลค่า 3,495 ล้านบาท

( เร่งรีบการลงนาม ) สหภาพ กสท จี้ ”จิรายุทธ” แจงค.โปร่งใสโครงการ FTTX 8 จังหวัด มูลค่า 3,495 ล้านบาท


ประเด็นหลัก

นอกจากนี้จะต้องการทราบว่า ระหว่างการเช่าโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์ กับการลงทุนสร้างโครงข่ายเองตามที่กสท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ลงทุนในโครงการเอฟทีทีเอ็กซ์ มูลค่า 6,000 ล้านบาทนั้น เป็นโครงการเดียวกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากดำเนินการดังกล่าวไม่มีความชัดเจน และซ้ำซ้อน ไม่เป็นตามนโยบายของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

อีก ทั้งยังเร่งรีบการลงนามในสัญญาเช่าอีกด้วย รวมถึงการลงนามในสัญญาเช่า 8 ฉบับนั้น เป็นเอกชนรายเดียวกันถึง 4 จังหวัด และเร่งรีบดำเนินการภายในเดือนมิ.ย.2554 ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องการความชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ

_________________________________________________________

สหภาพ กสท จี้ ”จิรายุทธ” แจงค.โปร่งใสโครงการ FTTX

สหภาพ กสท ทำหนังสือ จี้ ”จิรายุทธ” ชี้แจงการเช่าโครงข่าย พร้อมอุปกรณ์ เอฟทีทีเอ็กซ์ 8 จังหวัด มูลค่า 3,495 ล้านบาท


ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึงนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท เพื่อขอทราบรายละเอียดโครงการเช่าโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์เอฟทีทีเอ็กซ์ (FTTX) ใน 8 จังหวัด

โดยมีสัญญาเช่า 8 ฉบับ มีอายุสัญญา 60 เดือน มีค่าเช่าคิดเป็นเงิน 3,495 ล้านบาท เนื่องจากการเช่าโครงข่ายและอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ผ่านความเห็นของของคณะกรรมการ(บอร์ด) กสท แต่อย่างใด ฉะนั้นจึงต้องการให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงการดำเนินการโครงการดังกล่าว ว่า กสท จะได้รับประโยชน์จากการเช่าโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์ในลักษณะใดและจำนวนเท่าใด ตลอดอายุสัญญา

นอกจากนี้จะต้องการทราบว่า ระหว่างการเช่าโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์ กับการลงทุนสร้างโครงข่ายเองตามที่กสท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ลงทุนในโครงการเอฟทีทีเอ็กซ์ มูลค่า 6,000 ล้านบาทนั้น เป็นโครงการเดียวกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากดำเนินการดังกล่าวไม่มีความชัดเจน และซ้ำซ้อน ไม่เป็นตามนโยบายของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

อีก ทั้งยังเร่งรีบการลงนามในสัญญาเช่าอีกด้วย รวมถึงการลงนามในสัญญาเช่า 8 ฉบับนั้น เป็นเอกชนรายเดียวกันถึง 4 จังหวัด และเร่งรีบดำเนินการภายในเดือนมิ.ย.2554 ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องการความชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ

อย่าง ไรก็ตามหากนายจิรายุทธ ไม่ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาดังกล่าว จะทำหนังสือถึงน.อ.อนุดิษฐ์ เพื่อให้สั่งการคณะกรรมการ (บอร์ด) ชุดใหม่ ที่มีนายดุษฎี สินเจิมสิริ เป็นประธานบอร์ด ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกสทและประเทศชาติ ทั้งนี้สหภาพกสท มีความเข้าใจว่า การดำเนินการต่างๆ นั้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกสท แต่ต้องการให้ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างโปร่งใส

ไทยรัฐ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20111201/42
2397/%CA%CB%C0%D2%BE-%A1%CA%B7-%A8%D5%E9-
%A8%D4%C3%D2%C2%D8%B7%B8-
%E1%A8%A7%A4.%E2%BB%C3%E8%A7%E3%CA%E2%A4%C3
%A7%A1%D2%C3-FTTX.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.