Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 กันยายน 2555 (เปิดผลสอบมัด CAT TRUE )ประธานกสทช.จี้ต้องเสร็จ กันยาเป็นความผิดอาญา//คนล็อบบี้เป็นกลุ่มเดียวกันนี้วางแผนจะล้มประมูล3G

(เปิดผลสอบมัด CAT TRUE )ประธานกสทช.จี้ต้องเสร็จ กันยาเป็นความผิดอาญา//คนล็อบบี้เป็นกลุ่มเดียวกันนี้วางแผนจะล้มประมูล3G


ประเด็นหลัก

เนื่องจากการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางอาญานั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอน ได้แก่ การร้องทุกข์กล่าวโทษ, การสอบสวนของพนักงานสอบสวน, การสั่งฟ้องหรือไม่ของพนักงานอัยการ และกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งสำนักงานกสทช.เกี่ยวข้องเพียงการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำการดังกล่าว เท่านั้น ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดดังกล่าว ส่วนการพิจารณาพิสูจน์ความผิดดังกล่าว เป็นกระบวนการที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

2. จากมติกทค.เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2555 ให้กสทดำเนินการแก้ไขสัญญาที่ทำกับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 46 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 โดยสำนักงานกสทช.จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบให้กสท ดำเนินการให้ถูกต้องตามคำสั่งกทค.ต่อไป ตลอดจนแจ้งให้กสท จัดทำแผนรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายเพื่อให้บริการต่อเนื่องโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ


'ขั้นต่อไปอยู่ที่กทค.จะพิจารณา ซึ่งแว่วว่างานนี้ประธานกทค.โดนล็อบบี้หนัก ให้ชะลอการพิจารณาตัดสินออกไปก่อน ด้วยการอ้างว่าบรรยากาศกำลังดี กำลังจะประมูล 3G ซึ่งเชื่อไม่ได้ กำลังเล่นเกมลับ ลวง หลอกกัน เพราะกลุ่มเดียวกันนี้วางแผนจะล้มประมูล 3G ด้วยซ้ำ'

ด้านพ.อ. เศรษฐพงค์ ประธานกทค.กล่าวว่า คาดว่ากทค.จะพิจารณาภายในเดือนก.ย.นี้ และเนื่องจากเป็นความผิดทางอาญา จึงได้สั่งการให้เลขาธิการกสทช.จัดทำสำนวนรายละเอียดให้รอบคอบและรัดกุม

ประธานกสทช. จี้ ทำให้เสร็จ ก.ย.นี้ และเนื่องจากเป็นความผิดทางอาญา

_____________________________________________

เปิดผลสอบคณะทำงานมัดบีเอฟเคที/กสท


คณะ ทำงานกสทช.สรุปบีเอฟเคที และกสท ดำเนินการผิดกฎหมาย โดยบีเอฟเคทีผิดมาตรา 11 วรรค 3 พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 2498 กับมาตรา 67 (3) พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ส่วนกสท มีส่วนช่วยเหลือให้ความสะดวกบีเอฟเคที ผิดตามมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญาประกอบมาตรา 11 วรรค 3 พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 2498 และมาตรา 67 (3) พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ด้าน 'กสทช.เศรษฐพงค์' คาดกทค.จะสรุปผลภายในเดือนก.ย.นี้

แหล่งข่าวจากกสทช.กล่าวว่า คณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) กรณีการทำสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่บนความถี่ 800 MHz กับบริษัท กสท โทรคมนาคม ที่มีนายองอาจ เรืองรุ่งโสม เป็นประธาน ได้ข้อสรุปนำเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่มีพ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกสทช.เป็นประธาน เป็นเอกสารหนา 74 หน้า เพื่อพิจารณา

โดยคณะทำงานสรุปเสนอความเห็น 2 ข้อคือ 1. ในช่วงเวลาที่กสท ทำสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือในระบบ HSPA กับบีเอฟเคที มีการดำเนินกิจการในลักษณะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานใช้ความถี่โดยไม่ได้รับ อนุญาต ตามมาตรา 11 วรรค 3 ของพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 2498 และความผิดฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้ความถี่เพื่อ ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 67(3) ของพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544

และกสท มีส่วนกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่บีเอฟเคที ใช้ความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้ความถี่เพื่อการประกอบกิจการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 86 พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญา ประกอบมาตรา 11 วรรค 3 พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 2498 และมาตรา 67 (3) พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ซึ่งสำนักงานกสทช.จะต้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายต่อไป

เนื่องจากการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดที่ต้องรับโทษทางอาญานั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอน ได้แก่ การร้องทุกข์กล่าวโทษ, การสอบสวนของพนักงานสอบสวน, การสั่งฟ้องหรือไม่ของพนักงานอัยการ และกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งสำนักงานกสทช.เกี่ยวข้องเพียงการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำการดังกล่าว เท่านั้น ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดดังกล่าว ส่วนการพิจารณาพิสูจน์ความผิดดังกล่าว เป็นกระบวนการที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

2. จากมติกทค.เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2555 ให้กสทดำเนินการแก้ไขสัญญาที่ทำกับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 46 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 โดยสำนักงานกสทช.จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบให้กสท ดำเนินการให้ถูกต้องตามคำสั่งกทค.ต่อไป ตลอดจนแจ้งให้กสท จัดทำแผนรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายเพื่อให้บริการต่อเนื่องโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ข้อเสนอของคณะทำงานเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย 1. กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน 2. ความเป็นมา และภาพรวมการทำสัญญาการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ความถี่ 800 MHz 3. การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำชี้แจง เอกสาร และการตรวจสถานที่ติดตั้ง NOC ของบริษัท กสท โทรคมนาคม และบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553,พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544, พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 2498, ประกาศกทช.เรื่องกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม และประกาศกทช.เรื่องลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. ข้อวิเคราะห์หลักกฎหมายในการพิจารณาการประกอบกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม และสถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ, ประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบีเอฟเคที ประกอบด้วย การดำเนินกิจการบีเอฟเคที เป็นการให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ บนความถี่ 800 MHz หรือไม่, เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ และการดำเนินกิจการของบีเอฟเคที เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่

'ขั้นต่อไปอยู่ที่กทค.จะพิจารณา ซึ่งแว่วว่างานนี้ประธานกทค.โดนล็อบบี้หนัก ให้ชะลอการพิจารณาตัดสินออกไปก่อน ด้วยการอ้างว่าบรรยากาศกำลังดี กำลังจะประมูล 3G ซึ่งเชื่อไม่ได้ กำลังเล่นเกมลับ ลวง หลอกกัน เพราะกลุ่มเดียวกันนี้วางแผนจะล้มประมูล 3G ด้วยซ้ำ'

ด้านพ.อ. เศรษฐพงค์ ประธานกทค.กล่าวว่า คาดว่ากทค.จะพิจารณาภายในเดือนก.ย.นี้ และเนื่องจากเป็นความผิดทางอาญา จึงได้สั่งการให้เลขาธิการกสทช.จัดทำสำนวนรายละเอียดให้รอบคอบและรัดกุม


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000108953

_________________________________________True, CAT executives could face year in jail
NBTC panel to file illegal 3G complaint

Published: 5/09/2012 at 02:17 AMNewspaper section: Business
Executives of True Corporation and CAT Telecom could face one year in jail and/or a fine of up to 10 million baht for providing third-generation (3G) service without a licence.


A CAT Telecom employee gives commands to a robot at the CAT Network Showcase 2012 yesterday at CentralWorld. PATTARACHAI PEECHAPANICH

An investigation panel of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) has resolved to file a criminal complaint against BFKT and CAT Telecom for illegally offering 3G wireless broadband service.

The resolution will be submitted to the NBTC's telecom committee for a final decision before being passed to the board for approval, a senior panel member told the Bangkok Post yesterday.

The 74-page investigation report said BFKT, a unit of True's subsidiary Real Future, is in violation of Section 67 of the Telecommunications Business Act of 2001 by offering service without a proper licence.

The 3G infrastructure arm also breached Section 11 of the Radio Communications Act of 1955, which prohibits anyone from installing a radio communications station without having the proper licence.

Meanwhile, CAT Telecom will be subject to the same charges, as the state enterprise facilitated a 3G network deal, said the source, who is one of the nine members of the investigation panel which was chaired by Ong-ard Ruengrungsom.

''If this case goes to court and the defendants are found guilty, then BFKT executives could be sentenced to a maximum of one year in jail and/or a fine of up to 10 million baht plus confiscation of the installed 3G equipment,'' said the source.

CAT and True subsidiaries Real Move and Real Future signed the 3G agreement in January 2011.

The contract gives True a 14-year contract under a wholesale and reseller partnership with the state telecom enterprise.

Under one of the six contracts, BFKT installed 7,500 3G base stations, much more than CAT was legally permitted to do.

In addition, the contract stipulated CAT could not be involved in network expansion or management plans.

Col Settapong Malisuwan, chairman of the telecom committee, acknowledged the report and said he has instructed the panel to use the clearest wording possible in the conclusion since it involves possibly criminal activity.

''Proof of a crime requires supporting evidence and the element of intent. If we do decide to file criminal charges, then we'll have to be sure we can win the case,'' he said.

Col Settapong said the telecom committee will decide on the the case this month.

An NBTC member said the board will almost certainly approve whatever resolution the telecom committee issues, but believes the True-CAT Telecom case will likely end up in court.

Kittisak Sriprasert, CAT's chief executive, said the state enterprise will await the conclusion from the NBTC before deciding on action.

On June 20, the NBTC ordered CAT to amend six items in the contracts, saying they violated Section 46 of the Frequency Allocation Act of 2010, which requires licence holders and spectrum owners to manage spectrum rights on their own.

The regulator is on the verge of verifying whether BFKT is the party responsible under the contracts for procuring telecommunications towers and signal systems for the 3G network as part of CAT's operations.

bangkokpost
http://www.bangkokpost.com/business/economics/310882/true-cat-executives-could-face-year-in-jail


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.