Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กรกฎาคม 2555 ( รับสมัครงาน ) TOT เปิดรับสมัคร CEO ถึงสิ้นเดือน ก.ค. เคยทำงานในองค์กรรายได้ไม่น้อยกว่า 5 พันล้านบาทต่อปี

( รับสมัครงาน ) TOT เปิดรับสมัคร CEO ถึงสิ้นเดือน ก.ค. เคยทำงานในองค์กรรายได้ไม่น้อยกว่า 5 พันล้านบาทต่อปี


ประเด็นหลัก

โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับของทีโอที โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง มีวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้


1. กรณีเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5 พันล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารหลักฐานอื่นในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย 2. กรณีเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรอง
อธิบดี หรือเทียบเท่า 3. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับหนึ่งระดับ ถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

_______________________________________________


'ทีโอที' เปิดรับสมัครซีอีโอ ถึงสิ้นเดือน ก.ค.

ที โอที รับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายอานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9- 31 ก.ค. 2555 เวลา 08.00-17.00 น. ...

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายอานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับของทีโอที โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง มีวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1. กรณีเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5 พันล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารหลักฐานอื่นในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย 2. กรณีเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรอง
อธิบดี หรือเทียบเท่า 3. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับหนึ่งระดับ ถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210 อาคาร 9 ชั้น 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9- 31 ก.ค. 2555 เวลา 8.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.02-574-9490 และ 02-505-4402 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งพิมพ์ใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.tot.co.th

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/274589


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.