Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กรกฎาคม 2555 ( เกาะติดประมูล 3G )( กลิ่น ล้ม ประมูล 3G )กสทช.ปรับร่างครอบงำฯ ชงกทค.ลงมติ 17 ก.ค. ( ย่ำ ไม่ได้ไปขัดองค์การการค้าโลก

( เกาะติดประมูล 3G )( กลิ่น ล้ม ประมูล 3G )กสทช.ปรับร่างครอบงำฯ ชงกทค.ลงมติ 17 ก.ค. ( ย่ำ ไม่ได้ไปขัดองค์การการค้าโลก


ประเด็นหลัก


โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวนำเสนอต่อคณะ อนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก บอร์ด กทค. ให้ทำหน้าที่กลั่นกรอง ปรับปรุง กฎ กติกา ต่างๆ ด้านกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเห็นตรงกันว่าข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะนั้นมีประโยชน์ ต่อการปรับปรุง แก้ไข ร่างประกาศฉบับนี้เป็นอย่างมาก จึงได้นำเอาข้อเสนอแนะเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไข เนื้อหา ของร่างประกาศฯให้มีความเหมาะสม จนทำให้ร่างประกาศฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

จากนั้นก็นำข้อมูลต่างๆพร้อมร่างประกาศฯที่มีการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อสังเกตเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กทค. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่บอร์ดกทค.ศึกษาร่างฯ โดยคาดว่าบอร์ดกทค.จะสามารถลงมติต่อร่างประกาศดังกล่าว ในวันที่ 17 ก.ค.และจะส่งให้บอร์ดกสทช.พิจารณาในวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก่อนที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป ซึ่งคาดไม่เกินเดือนส.ค.นี้


'ขอย้ำอีกครั้งว่าร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้ไปขัดพันธกรณีของไทยที่มีต่อ องค์การการค้าโลกตามที่มีผู้กล่าวหาเนื่องจากมิใช่มาตรการกีดกันต่างชาติที่ สนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะไม่มีร่างประกาศฉบับนี้ ต่างชาติก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ได้ในสัดส่วนไม่เกิน 49% ตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และที่สำคัญหากร่างประกาศฉบับนี้เกิดอุบัติเหตุด้วยเล่ห์กลใดๆก็ตาม ทางกสทช.ก็ยังต้องบังคับใช้ประกาศฯครอบงำกิจการฯ (ฉบับปัจจุบัน) ต่อไป ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะใช้ความพยายามล้มกระดานร่างประกาศฉบับ นี้ ในทางตรงกันข้าม หากร่างประกาศนี้มีผลบังคับใช้ก็จะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการ ทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการไปละเมิด พ.ร.บ.คนต่างด้าว ซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรง'


_____________________________________________


กสทช.ปรับร่างครอบงำฯ ชงกทค.ลงมติ 17 ก.ค.


กสทช.ยึดโยงเวทีสาธารณะ ปรับร่างครอบงำฯ ส่งเข้าที่ประชุมกทค.ลงมติ 17 ก.ค.ก่อนเข้าบอร์ดกสทช. 18 ก.ค.และประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนส.ค.นี้ ด้าน 'สุทธิพล' ย้ำชัดไทย-เทศ แข่งขันภายใต้กติกาเดียวกัน ยึดหลักบรรษัทภิบาล

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทร คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการ แก้ไข ปรับปรุง ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ... ว่า ภายหลังจากกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งจากภาคประชาชนและจาก ผู้มีส่วนได้เสีย เสร็จสมบูรณ์ ตามกติกาการรับฟังความความคิดเห็นสาธารณะ มาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 บัญญัติแล้ว

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ ทั้งจากเว็บไซต์ และจากเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ นำมาประมวล และวิเคราะห์ พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ก็คือ กลุ่มที่เห็นด้วยต่อการแก้ไขปรับปรุงซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา เป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศฯ และกลุ่มสุดท้าย เป็นกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นแบบกลางๆที่ไม่ได้ระบุว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็น ด้วย ต่อการแก้ไข ปรับปรุง ร่างประกาศฯ แต่จะเป็นลักษณะของการเสนอแนะ หรือตั้งข้อสังเกตต่อเนื้อหาสาระของร่างประกาศฉบับนี้

โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวนำเสนอต่อคณะ อนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก บอร์ด กทค. ให้ทำหน้าที่กลั่นกรอง ปรับปรุง กฎ กติกา ต่างๆ ด้านกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเห็นตรงกันว่าข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะนั้นมีประโยชน์ ต่อการปรับปรุง แก้ไข ร่างประกาศฉบับนี้เป็นอย่างมาก จึงได้นำเอาข้อเสนอแนะเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไข เนื้อหา ของร่างประกาศฯให้มีความเหมาะสม จนทำให้ร่างประกาศฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

จากนั้นก็นำข้อมูลต่างๆพร้อมร่างประกาศฯที่มีการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อสังเกตเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กทค. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่บอร์ดกทค.ศึกษาร่างฯ โดยคาดว่าบอร์ดกทค.จะสามารถลงมติต่อร่างประกาศดังกล่าว ในวันที่ 17 ก.ค.และจะส่งให้บอร์ดกสทช.พิจารณาในวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก่อนที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป ซึ่งคาดไม่เกินเดือนส.ค.นี้

ทั้งนี้การที่สำนักงานกสทช.เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการจัดทำร่าง ประกาศฉบับนี้ และมีการนำข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมาประกอบการพิจารณา แก้ไขปรับปรุง จึงเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างดีว่า สำนักงาน กสทช. ไม่ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพียงแค่ 'พิธีกรรม' เท่านั้น

หากแต่ได้นำเอาข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ มาประมวล วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ร่างประกาศฉบับดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้ร่างประกาศฯมีความสมบูรณ์และปิดช่องโหว่เพื่อมิให้ผู้ไม่ ประสงค์ดีอาศัยเป็นเหตุในการสกัดกั้นการแข่งขันให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้จึงถือว่ากระบวนการในการจัดทำร่างประกาศดังกล่าวใกล้ถึงฝั่งเต็มที แล้ว ถ้าร่างประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทร คมนาคมในประเทศไทย เนื่องจากจะทำให้เกิดความชัดเจนและร่างประกาศดังกล่าวเป็นการออกหลักเกณฑ์ เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการธุรกิจโทรคมนาคมของชาติ เพื่อมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใช้อำนาจเกินสิทธิที่กฎหมายกำหนดให้ถือหุ้นได้ ไม่เกิน 49% อันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย โดยที่ไม่ได้ไปสกัดกั้นคนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย

กล่าวคือ เข้ามาได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฎิบัติตามกฎหมายไทย โดยไม่เอาเปรียบผู้อื่นทั้งนี้เนื่องจากคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสาร เพื่อประโยชน์สาธารณะ การนำไปใช้จึงต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกินกรอบที่กฎหมายไทยอนุญาตและที่สำคัญต้องยึดหลักบรรษัทภิบาล และไม่ดำเนินการใช้สิทธิในลักษณะเป็นการเลี่ยงกฎหมาย อันทำให้การแข่งขันเกิดความไม่เป็นธรรม

'ขอย้ำอีกครั้งว่าร่างประกาศฉบับนี้ไม่ได้ไปขัดพันธกรณีของไทยที่มีต่อ องค์การการค้าโลกตามที่มีผู้กล่าวหาเนื่องจากมิใช่มาตรการกีดกันต่างชาติที่ สนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะไม่มีร่างประกาศฉบับนี้ ต่างชาติก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ได้ในสัดส่วนไม่เกิน 49% ตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และที่สำคัญหากร่างประกาศฉบับนี้เกิดอุบัติเหตุด้วยเล่ห์กลใดๆก็ตาม ทางกสทช.ก็ยังต้องบังคับใช้ประกาศฯครอบงำกิจการฯ (ฉบับปัจจุบัน) ต่อไป ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะใช้ความพยายามล้มกระดานร่างประกาศฉบับ นี้ ในทางตรงกันข้าม หากร่างประกาศนี้มีผลบังคับใช้ก็จะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการ ทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการไปละเมิด พ.ร.บ.คนต่างด้าว ซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรง'

นายสุทธิพล กล่าวว่า หากมีการศึกษากฎหมายและแนวปฎิบัติของชาติต่างๆ ที่เป็นพี่ใหญ่ในวงการโทรคมนาคมของโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น แคนาดา ก็จะพบว่าประเทศเหล่านี้ได้วางมาตรการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการโทร คมนาคม แต่ก็มีกฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้ประกอบการในประเทศเพื่อให้เกิด ความแข่งขันที่เป็นธรรมมิใช่เปิดเสรีโดยไม่จำกัดอย่างที่คนไทยบางกลุ่มออกมา วิพากษ์วิจารณ์ โดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน

จะว่าไปแล้วร่างประกาศครอบงำฯฉบับนี้จึงเป็นเสมือนของแสลงสำหรับบริษัท ต่างด้าวที่แปลงร่างเข้ามาเอาเปรียบบริษัทคนไทย จึงขอยืนยันว่าร่างประกาศฉบับนี้จะมิใช่ของแสลงของบริษัทต่างด้าวที่เข้ามา ลงทุนในกิจการโทรคมนาคมอย่างบริสุทธิ์ใจ และเข้ามาแข่งขันภายใต้กฎกติกาเดียวกัน อย่างเป็นธรรม โดยไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งนี้มั่นใจว่าร่างประกาศฉบับนี้จะทำให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประเทศชาติและ คนไทยอย่างแท้จริง โดยไม่ไปขัดพันธกรณีระหว่างประเทศใดๆ

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000084518

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.